Гражданско дело 11637/2010 - Решение - 07-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е  № 600

за поправка на очевидна грешка във фактите по делото

 

гр. Пловдив, 07.02.2014г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XIIІ-ти гр. състав, в открито съдебно заседание на петнадесети януари две хиляди и четиринадесета  година, в състав:

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

      при секретаря Мария Христова,  като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 11637  по описа на същия съд за 2010г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството - по реда на чл. 247 от ГПК ( нов ) -  за поправка на очевидна фактическа грешка по делото. 

  С влязло в сила решение по делото, съдът е  допуснал съдебна делба на процесния недвижим имот, представляващ  апартамент, означен под №..., разположен на .... етаж във вх.... на бл...., находящ се в гр. П....., ЖК ”Т....”, със ЗП от 91,59 кв.м, състоящ се от три стаи, столова и готварна, с принадлежащо избено помещение №4, ведно с припадащите се 1,378 % от правото на строеж върху дворното място, който апартамент е бил записан в решението да е с идентификатор 5040.332.4.4 по КК на гр. Пловдив. Решението е в сила,  като при изслушването на назначената във фазата по извършването оценъчна експертиза се е констатирала допусната от съда грешка в същото – процесният имот е записан да е с идентификатор 5040.332.4.4 по КК на гр. Пловдив, вместо със действителния такъв  56784.540.332.4.4

  Твърдяната  грешка е  налице; навсякъде по делото освен в решението п о допускането имота е посочен с идентификатор 56784.540.332.4.4, като в това отношение  съдът особено цени като годно доказателство приложената на л. 41 от делото схема .    

  Тоест трябва да се допусне поправка на очевидна грешка във фактите.

   Мотивиран от горното, съдът

 

                                               Р Е Ш И :

 

      Допуска поправка в решението под номер 2084/ 17.05.2013г , постановено по гражданско дело № 11637 по описа на ПРС за 2010г., като навсякъде в същото , вместо „5040.322.4.4” се чете  „56784.540.332.4.4

    Решението подлежи на обжалване пред състав на ПОС в срок от две седмици от датата на уведомлението до страните. След стабилизирането му, делото да се докладва за продължаване на съдопроизводствените действия. 

 

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Владимир Руменов

Вярно с оригинала

М.Х.