Гражданско дело 9357/2009 - Решение - 29-10-2014

Решение по Гражданско дело 9357/2009г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 3991

 

гр. Пловдив, 29.10.2014 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на двадесет и девети септември през две хиляди и четиринадесета година

Председател: Димитрина ТЕНЕВА

 

при секретаря Цвета Тошева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 9357 по описа на съда за 2009г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по чл. 250 и 247 от ГПК. Образувано е по молба на С.К., Х.М., И.Л., М.Т., М.Т., Н.Д., Л.М., Д.Д., В.Т., В.Ц., Д.Т., Е.Р. чрез адв. С., в която се твърди допусната явна фактическа грешка в диспозитива на постановеното Решение № ******** г., с което се извършва делба между страните на заявените недвижими имоти, състояща се в неправилно изписване на квотите на С.Р., В.Р. и В.Ц., които следва да бъдат съответно по 1/48 ид. част за първите двама вместо 1/72 ид. части и 1/8 ид. част за последната. Моли да бъде допълнено решението с посочване на квотата за Ц.-1/8 ид. част.

         В предоставения срок е постъпило становище само от ответника А.Л., чрез адв. Д., в което се оспорва молбата.

         Съдът като взе предвид отправените молби и доказателствата по делото намира за установено следното:

         С решение № ***** г. на ПРС е допусната съдебна делба по отношение на недвижими имоти, представляващи Поземлен имот № ******, находящ се в землището на град П.С., ЕКАТТЕ *****, с площ 3.300 дка, с начин на трайно ползване „оризище", четвърта категория, местност „М/у *****. и *****" , при граници: имот № *****, № *****, № *****, № *****, Поземлен имот № *****, находящ се в с.Ц., ЕКАТТЕ 78080, общ.М, обл.П. по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-****/***** г. на Изп.директор на АГКК-с., с площ от 6,002 дка, с начин на трайно предназначение - земеделска територия, с начин на трайно ползване "нива", четвърта категория, местност "Тахталииски азмак", при граници и съседи: имоти  № ****, ****, ****, ****, ******, *****, Поземлен имот № /*******, находящ се в с.Ц., ЕКАТТЕ *****, общ.м., обл.П. по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-****/*****г. на Изп.директор на АГКК-С., с площ от 4,998 дка, с начин на трайно предназначение - земеделска територия, с начин на трайно ползване -"нива", пета категория, местност "Ю.", при граници и съседи: имот № ***, имот № ***, имот № ***, имот № ***, Поземлен имот № *****, находящ се в с.Ц., ЕКАТТЕ 78080, общ.м., обл.П. по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-****/***** г. на Изп.директор на АГКК-С., с площ от 3,100 дка, е начин на трайно предназначение - земеделска територия, с начин на трайно ползване "нива", пета категория местност "г.б.", при граници и съседи: имоти № ****, ***, ****, ***, ***, Поземлен имот № ******, находящ се в с.Ц., ЕКАТТЕ *****, общ.м., сбл.П. по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-****/*****г. на Изп.директор на АГКК-С., с площ от 4,999 дка, с начин на трайно предназначение - земеделска територия, с начин на трайно ползване "нива", четвърта категория, местност "Т. а.", при граници и съседи: имоти № ****, ***, ***, ***, ****, ***, Поземлен имот № ***, находящ се в с.Ц., ЕКАТТЕ ...., общ.м., сбл.П. по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-****/*****г. на Изп.директор на АГКК-С., с площ от 1,199 дка, с начин на трайно предназначение - земеделска територия, с начин на трайно ползване "овощна градина", пета категория, местност "К", при граници и съседи: имоти № *****, Поземлен имот № ****, находящ се в с.Ц., ЕКАТТЕ ****, общ.м., обл.Пловдив по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-****/*****г на Изп.директор на АГКК-С., с площ от 10,498 дка, с начин на трайно предназначение - земеделска територия, с начин на трайно ползване "овощна градина", пета категория, местност "К.", при граници и съседи: имоти № *****, Поземлен имот № *****, находящ се в с.Ц., ЕКАТТЕ ****, общ.м., обл.П. по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-****/*****г на Изп.директор на АГКК-С., с площ от 3,377 дка, с начин на трайно предназначение - земеделска територия, с начин на трайно ползване "Н.,, четвърта категория, местност "Г;", при граници и съседи: имоти № ****** , КОЯТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ МЕЖДУ: С.Т.К., ЕГН **********,***, Х.Т.М., ЕГН **********,***, И.И.Л., ЕГН ********** ***, М.И.Т., ЕГН **********,***, М.Т.Т., ЕГН **********, от . Ц., Н.И.Д., ЕГН ********** ***, Л.В.М., ЕГН **********,***, Д.Р. Делиджанска, ЕГН ********** ***, В.Р.Т., ЕГН ********** ***, В.Г.Ц., ЕГН **********,***, Д.А.Т., ЕГН **********,***, Е.А.Р., ЕГН **********,***, всички чрез адв. М. ***, със съдебен адрес:***, Л.Т.Н., ЕГН **********,***, К.Т.Л., ЕГН **********,***, А.Т.Л., ЕГН **********,***, С.Г.Р., ЕГН **********,***, В.Д.Р., ЕГН **********,***, И.К.Л., ЕГН **********,***, М.Р.Л., ЕГН ********** ***, Р.Г.Х., ЕГН ********** ***, П.Г.Л., ЕГН ********** ***, Ю.Г.М., ЕГН **********,***, Л.Г.Б., ЕГН ********** ***, К.Х.Д., ЕГН ********** ***, И.Х.А., ЕГН **********,***, ПРИ КВОТИ – 1/48 ид.ч. за С.Т.К.; 1/48 идч. за Х.М.; 1/24 ид.ч. за И.И.Л.; 1/24 щ .ч. за М.И.Т., 1/48 ид.ч. за М.Т.Т. и 1/48 ид.ч. за Н.И.Д., 1/24 ид.ч. за Л.В.М., 1/48 ид.ч за Д.Р.Д. и 1/48 ид.ч за В.Р.Т., 1/24 ид.ч. за Л.Т.Н.; 1/24 ид.ч. за К.Т.Л.; 1/24 ид.ч. за А.Т.Л. 1/72 ад.ч. за С.Г.Р.; 1/72 ад.ч. за В.Д.Р.; 1/24 ад.ч. за И.К.Л.; 1/72 ад.ч. за М.Р.Л.; 1/72 ид.ч. за Р.Г.Х.; 1/72 ид.ч. за П.Г.Л., 1/16 ид.ч. за Д.А.Т.; 1/16 ид.ч. за Е.А.Р. 1/16 ид.ч. за Ю.Г.М.; 1/16 ид.ч. за Л.Г.Б., 1/16 ид. д. за К.Х.Д.; 1/16 ид.ч. за И.Х.А..

         С решение на ВКС от 20.03.2014 г. е отхвърлен иска за делба между страните по отношение на Поземлен имот № ***** находящ се в с.Ц., ЕКАТТЕ *****, общ.м., обл.П. по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-****/*****г на Изп.директор на АГКК-С., с площ от 10,498 дка, с начин на трайно предназначение - земеделска територия, с начин на трайно ползване "овощна градина", пета категория, местност "К.", при граници и съседи: имоти № ********, Поземлен имот № *****, находящ се в с.Ц., ЕКАТТЕ ****, общ.м., обл.Пловдив по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-****/*****г на Изп.директор на АГКК-с., с площ от 3,377 дка, с начин на трайно предназначение - земеделска територия, с начин на трайно ползване "Н.", четвърта категория, местност "г.", при граници и съседи: имоти ******.

       В мотивите на първоинстанционното решение е посочено, че имотите следва да бъдат допуснати до делба при квоти от по 1/72 ид. част за С.Р. и В.Р., а по отношение на съделителката В.Ц. е посочено, че същата се явява единствен наследник на П. И. Т., п. на 24.06.1991 г., явяваща се един от осемте низходящи наследници на съпрузите И.Л. –п. на 30.03.1952 г. и Л.Л.-п. на 22.04.1966 г., които приживе са били собственици на заявените за делба имоти и са наследодатели на страните по делото.

         Предвид установените факти съдът намира от правна страна следното:

         Тъй като в мотивите на постановеното решение за допускане на делбата е налице формирана воля по отношение на следващата се квота на съделителите С.Р. и В.Р., която съответства на изразената такава в диспозитива на решението, а именно от 1/72 ид. част, то не е налице основание за допускане на заявената поправка.

         Що се отнася до второто искане, съда като взе предвид, че същото е своевременно отправено и се явява допустимо, както и, че в мотивната част на постановения съдебен акт и в диспозитива не се съдържа изрично посочване на дължимата квота на съделителката В.Ц., то е налице основание за допълване на постановеното решение, като с оглед събраните писмени доказателства и в съответствие с цялостните мотиви на решението нейната квота следва да бъде определена на 1/8 ид. част, доколкото същата се явява единствен наследник на общите наследодатели на страните, произхождащ от коляното на П. Т., дъщеря на наследодателите, чийто дял от наследството им възлиза на 1/8 ид. част.

Водим от горното, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

         ОТХВЪРЛЯ искането за допускане на поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на Решение № ***** г. на ПРС. постановено по дело № 9357 по описа на ПРС за 2009, при която на страница 7, в абзац първи на ред двадесети след думата „Л.” дробното число „1/72” да бъде четено „1/48” и след думата „Р.” дробното число „1/72” да бъде четено „1/48”.

 

         ДОПЪЛВА  Решение № ***** г. на ПРС. постановено по дело № 9357 по описа на ПРС за 2009, така, че в диспозитива на стр. 7, абзац първи, ред двадесет и шест след думата „ А.” да се чете:” 1/8 ид. част за В.Г.Ц.”.

 

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчването му на страните.

 

СЪДИЯ: /п./ Димитрина Тенева

 

Вярно с оригинала!

ЦБ