Гражданско дело 3349/2008 - Решение - 23-11-2009

Решение по Гражданско дело 3349/2008г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

 

№ 2980

 

                                             

гр. Пловдив, 23.11.2009 година

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, втори граждански състав, в публичното заседание на двадесет и седми октомври през две хиляди и девета година  в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИГЛЕНА ПЛОЩАКОВА

 

при секретаря Петя Трендафилова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 3 3 4 9 по описа за 2 0 0 8 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           

            Охранително производство по реда на глава петдесет и трета от ГПК.

 

            Образувано е по молба на С.С.С., подадена в канцеларията на съда на 20.11.2008 год.

Молителят твърди, че е *** в ****АД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. ****”, вписан е в книгата на ***ите като притежател на временно удостоверение **/ *** за записани и заплатени 200 бр. акции – от **вкл., с номинална и емисионна стойност 1,00 лв. Удостоверението било подписано от  **в качеството му на *** на СД и *** на ****АД. Следвало да му бъдат издадени обикновени налични поименни акции с право на глас, но и до настоящия момент акции не били издадени.

Ищецът получил издаденото му временно удостоверение, за което се подписал в ***ната книга, но след положени усилия да открие същото в дома си, не успял, поради което счита, че го е загубил. Възнамерявал да продаде акциите си на друг ***, което не можел да стори това, предвид липсата на временно удостоверение.

Мотивиран от изложеното моли на основание чл. 560 и сл. ГПК по съдебен ред да бъде постановено обезсилване на описаното временно удостоверение и въз основа на влезлия в сила съдебен акт да се снабди с дубликат.

Производството по делото е процесуално допустимо.

Въпросът за допустимостта е разрешен с влязъл в сила съдебен акт - определение на ВКС **/ 23.04.2009 год.

 

На 22.06.2009 год., на основание чл. 562, ал. 1 ГПК, е постановена заповед за неплащане. В заповедта се съдържа указанието по чл. 562, ал. 1, т. 2 ГПК, че ако държателят не заяви своите права най-късно до съдебното заседание, ценната книга ще бъде обезсилена.

Заповедта е поставена на определеното за това място в съда и е обнародвана в „Държавен вестник”, бр. 50 от 03.07.2009 год. Препис от нея е връчен и на платеца ****АД на 26.06.2009 год.

На 27.10.2009 год. е проведено съдебно заседание за обезсилване на ценната книга. Същото е проведено след повече от 45 дни от обнародването на заповедта за неплащане в „Държавен вестник”.

В периода от обнародването до датата на съдебното заседание, както и в самото съдебно заседание, не е постъпила молба от лице, което да е оспорило молбата на С.С. за обезсилване на ценната книга.

 

Налице са предпоставките, предвидени в чл. 560 и сл. ГПК, за уважаване на молбата. Молителят твърди, че има право върху ценна книга и е лишено от владението му против неговата воля. Липсва лице, оспорващо правата му върху ценната книга. Поради това молбата следва да бъде уважена и ценната книга – временно удостоверение, следва да бъде обезсилена.

Доколкото молбата се уважава и по аргумент от противното на чл. 565, ал. 2 ГПК, решението не подлежи на обжалване.

 

            Мотивиран от изложеното и на основание чл. 565 ГПК съдът

 

Р Е Ш И :

 

 

            ОБЕЗСИЛВА ценната книга на заповедвременно удостоверение с **, издадено на *** от ****АД, подписано от **, в качеството му на *** на СД и *** на дружеството, за записани на името на молителя С.С.С., ЕГН **********,*** и заплатени от него 200 бр. обикновени, налични, с право на глас поименни акции от капитала на ****АД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ** шосе”, което дружество е с капитал 50 000 лв., които акции са с номера от **включително, с номинална и емисионна стойност 1,00 лв.

 

Решението не подлежи на обжалване.

Същото подлежи на връчване на молителя.

Да се съобщи решението и на ****АД, като му се връчи препис от решението.

 

 

                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

            /МИГЛЕНА ПЛОЩАКОВА/

Вярно с оригинала

РС