Гражданско дело 3310/2008 - Решение - 17-11-2014

Решение по Гражданско дело 3310/2008г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 4358

 

гр. Пловдив, 17.11.2014 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на двадесети октомври през две хиляди и четиринадесета година

 

                                                     Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря ДИАНА ДИМИТРОВА, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 3310 по описа на съда за 2008г., за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е по чл. 344 и сл. от ГПК, във втора фаза - по извършване на делбата.

По делото е постановено влязло в сила Решение № 2117 от 28.07.2009 г. на ПРС, с което е допуснато да се извърши съдебна делба по отношение на следният недвижим имот: НИВА от 6.929 дка, шеста категория, в местността "А. б.” в землището на село Ц., община "Р.", област П., съставляваща имот № ....... по плана за земеразделяне на същото село, при граници: имоти №№  между:М.К.Г. с ЕГН: **********, Д.С.Г. с ЕГН: **********, двамата с адрес: гр.П., ул."С. г." №. ап.. и Г.Д.Т. с ЕГН: **********,***, при квоти:-1/2 ид.част общо за М.К.Г. и Д.С.Г.;-1/2 ид.част за Г.Д.Т..

Ищеците отправят искане за извършване на делбата чрез жребие.

Отвеницата не заявява становище за начина на осъществяване на делбата.

Съдът като взе предвид установените факти и исканията на страните намира следното.

По делото е изготвено заключение от 24.02.2014 г. по извършена СТЕ, неоспорено от страните и одобрено от ОСЗ „Родопи”, посочващо един вариант на разпределяне на допуснатия до делба имот в два дяла, съобразно квотите на страните и общия дял на ищеците, както следва: ДЯЛ I-ВИ ПОЛУЧАВА :ПИ ...- „Ремонт тр. ср.” с площ 3.464дка за 17323лв., VI категория, местност „А. б.” по КВС на з-ще Ц., общ. Р., при граници и съседи: № 287019-2- „Ремонт тр. ср.” на М.К.Г. и Г.Д.Т. ;№ 287020- нива на И. М. Й. и др.; № 287021- нива на И. В. Б.; № 287018- нива на И. И. Д.; № 001294- път III клас на Държавата; ДЯЛ IІ-РИ  ПОЛУЧАВА ПИ 287019-2- „Ремонт тр. ср.” с площ 3.465дка за 17323лв., VI категория, местност „А. б.” по КВС на з-ще Ц., общ. Р., при граници и съседи: № 287019-1- „Ремонт тр. ср.” на М.К.Г. и Г.Д.Т. № 287020- нива на И. М. Й. и др. № 000296- полски път на общ. Р..

         С оглед установените данни съдът намира от правна страна следното:

Предвид отправеното от ищеците искане за реална подялба на допуснатия до делба имот и съобразно принципа за прекратяване на съсобствеността между страните по отношение на заявената вещ по начин позволяващ всеки съсобственик да получи реален дял, както и при съобразяване на възможността това да бъде осъществено, съобразно изготвената експертиза, защото се касае за разделяне на недвижим имот, което действие е обусловено от спазване на правила, регламентиращи териториалното и селищно устройство на поземлената територия, съдът намира, че следва да състави разделителния протокол, съобразно предложения единствен вариант на СТЕ, тъй като се обособяват два еднакви по площ и стойност дялове, които следва да бъдат поделени реално между две групи съделители, доколкото ищците образуват една такава. Същият следва да се предяви на страните за излагане на възражения.

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

                                                 Р     Е     Ш     И  :

 

              СЪСТАВЯ ПРОЕКТ НА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, съобразно приетото по делото заключение на в. л. Й.Й. по СТЕ от 24.02.2014 г., в следния вариант: ДЯЛ I-ВИ ПОЛУЧАВА :ПИ ...- „Ремонт тр. ср.” с площ 3.464дка за 17323лв., VI категория, местност „А. б.” по КВС на з-ще Ц., общ. Р., при граници и съседи: № 287019-2- „Ремонт тр. ср.” на М.К.Г. и Г.Д.Т. ;№ 287020- нива на И. М. Й. и др.; № 287021- нива на И. В. Б.; № 287018- нива на И. И. Д.; № 001294- път III клас на Държавата; ДЯЛ IІ-РИ  ПОЛУЧАВА ПИ .....- „Ремонт тр. ср.” с площ 3.465дка за 17323лв., VI категория, местност „А. б. по КВС на з-ще Ц., общ. Р., при граници и съседи: № 287019-1- „Ремонт тр. ср.” на М.К.Г. и Г.Д.Т. № 287020- нива на И. М. Й. и др. № 000296- полски път на общ. Р..

 

         Решението не подлежи на самостоятелно обжалване.

                   Насрочва делото в открито съдебно заседание на 03.12.2014 г. от 14.30 ч., за която дата и час да се призоват страните за предявяване на съставения проект за разделителен протокол и продължаване на последващите действия по обявяването му за окончателен.

СЪДИЯ: / П /

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП