Гражданско дело 3310/2008 - Определение - 18-05-2015

Определение по Гражданско дело 3310/2008г.

                                   ПРОТОКОЛ № 5847

Година 2015                                                                     град Пловдив

Пловдивски районен съд                             ІV граждански състав

На осемнадесети май                                                       2015  година

В публично заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

Секретар: Диана Димитрова.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Тенева

гражданско дело  номер 3310  по описа за  2008 година.

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ М.К.Г.  - редовно призован, не се явява, за него адв. С. с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Г.Д.Т.  - редовно призована, не се явява и не се представлява.   

          ОТВЕТНИКЪТ  Д.С.Г. - редовно призована, не се явява и не се представлява.  

          

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО:

Заседанието е насрочено за теглене на жребий, с оглед влизане в сила на постановеното по делото решение № 736/ 05.03.2015г., с което е обявен за окончателен проекта за разделителен протокол съобразно приетото по делото заключение на назначената СТЕ, съгласно което делбените имоти са обособени в два дяла. За фактическото осъществяване на тегленето на жребия съдът изготви два еднакви по форма и размер бели листа, върху които с римски цифри се изписаха дяловете, а именно І и ІІ. Листовете се сгънаха по еднакъв начин.

Пристъпи се към тегленето.

Адв. С., ще тегли за ищеца М.К.Г. и отв. Д.С.Г..

Адв. С. изтегли се дял ІІ.

За отв. Г.Д.Т., остава дял І.

 

Листовете, които се използваха се прилагат към протокола и стават   неразделна част от него.

С оглед на така изтегленият жребий съдът намира, че недвижимият имот включен в дял І-ви по обявения окончателен проект за разделителен протокол следва да се постави в дял на ответницата Г.Д.Т., а недвижимият имот включен в дял ІІ по обявения за окончателен проект за разделителен протокол следва да се постави в общ дял на ищеца М.К.Г. и отв. Д.С.Г..

Предвид изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на ответницата Г.Д.Т. недвижимият имот включен в дял І-ви по обявения за окончателен проект за разделителен протокол, а именно: ПИ 287019-1- „Ремонт тр. ср.” с площ 3.464дка за 17323лв., VI категория, местност „Арчов бряг” по КВС на з-ще Ц., общ. Р., при граници и съседи: № 287019-2- „Ремонт тр. ср.” на М.К.Г. и Г.Д.Т. ;№ 287020- нива на И. М. Й. и др.; № 287021- нива на И. В. Б.; № 287018- нива на И. И.Д.; № 001294- път III клас на Държавата;

          ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на ищеца  М.К.Г. и отв. Д.С.Г. недвижимият имот включен в дял ІІ-ри по обявения за окончателен проект за разделителен протокол, а именно: ПИ 287019-2- „Ремонт тр. ср.” с площ 3.465дка за 17323лв., VI категория, местност „Арчов бряг” по КВС на з-ще Ц., общ. Р., при граници и съседи: № 287019-1- „Ремонт тр. ср.” на М.К.Г. и Г.Д.Т. № 287020- нива на И. М. Й. и др. № 000296- полски път на общ. Р..

ЛИСТОВЕТЕ посредством, които се осъществи жребия в днешното съдебно заседание да се считат за неразделна част от настоящия протокол.

Поради изчерпване предмета на спора относно ликвидиране на съсобствеността между страните по отношение на допуснатите до делба имоти производството по делото следва да се прекрати, а след влизане в сила на определението делото да се внесе в архив. Ето защо,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело 3310 по описа за 2008 г. на ПРС-ІV-ти гр. състав.

УКАЗВА на страните, че определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от днес за присъстващите, а за неприсъстващите от връчването му.

СЛЕД влизане на Определението за прекратяване на производството в сила, делото да се внесе в архив.

 

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в С.З.

ЗАСЕДАНИЕТО се закри в  11:05 часа.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

                                                                  СЕКРЕТАР:/ П /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.