Гражданско дело 3255/2008 - Решение - 07-02-2014

Решение по Гражданско дело 3255/2008г.

Р Е Ш Е Н И Е № 554

 

07.02.2014 г., гр. П...,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

П...СКИ РАЙОНЕН СЪД, XIIІ-ти гр. състав, в открито съдебно заседание на двадесет и седми  ноември две хиляди и тринадесета  година, в състав:

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

         като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 3255 / 2008 г. по описа на същия съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

        Производството е по реда на чл. 235 във връзка чл. 348 и следващите  от ГПК – решение по извършване на съдебна делба.

      С решение по делото , е допуснато извършването на съдебна делба на имот , представляващ самостоятелен обект в сграда, които обект е  с идентификатор 56784.507.322.1.16 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и седем точка триста двадесет и две точка едно точка шестнадесет/ находящ се в гр. П..., община П..., обл. П..., с административен адрес на имота: гр. П..., п.к. ......., бул. Б... № ..., бл..., вх...., ет...., ап... находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.507.322/ петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и седем точка триста двадесет и две/, представляващ жилище, апартамент, брой й нива на обекта: 1/един/, с площ по документ 57.00 кв. м./петдесет и седем кв. м./. Прилежащи части: 0.87% + ИЗБА 1 /нула цяло осемдесет и седем процента от общите части, плюс изба № 1 с площ от 9 / девет/ кв.м. ниво 1 /едно/., съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 56784.507.322.1.17/петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и седем точка триста двадесет и две точка едно точка седемнадесет/, 56784.507.322.1.15/петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и седем точка триста двадесет и две точка едно точка петнадесет/. Под обекта: няма. Над обекта: 56784.507.322.1.34 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и седем точка триста двадесет и две точка едно точка тридесет и четири/, която да се извърши между следните съделители  и при следните дялове: В.П.Х., ЕГН **********, - ¼  ( една четвърт) идеална част от имота; С.Х.Н., ЕГН **********,*** - ¼  ( една четвърт  ) идеална част  от имота ; и  Ц.С.П., ЕГН **********, -  ½   ( една втора ) идеална част  от имота.

      Проведената оценъчна експертиза дава заключение, че имота струва 45600 лева. Възлагателни претенции за имота са направили С.Н. и В.Н..    

    І.  По способа на реалното извършване на делбата .

       Имотът не е поделяем предвид броя на съделителите и размера на техните дялове. Страните не са ангажирали одобрен инвестиционен  проект за подялба; такъв проект би бил недопустим , а получаването на реален дял от всеки съделител – невъзможно като противозаконно, тъй като такива дялове обективно не могат да бъдат обособени. Събрани са данни, че С.Н. е живял в имота към датата на откриването на наследството на Х... Н., което обстоятелство се установява от показанията на свид . М... Б...., които кореспондират и с останалата доказателствена съвкупност. Същевременно за него това жилище е единствено ( последното става ясно от представеното удостоверение от Агенцията по вписванията , имотен регистър ), следователно претенцията му за възлагане ( която според съда е с правно основание в чл. 349 ал. 2 от ГПК ) се явява основателна. Обратно, В.Н. не сочи доказателства да е живяла в имота към датата на откриването на наследството, няма направени и такива твърдения,  следователно нейната претенция следва да се отхвърли като неоснователна.

       Дяловете на останалите съделители ще се уравнят с пари съобразно размера си и  посочената от ВЛ стойност на имота.

      Държавните такси за извършване на делбата се определят по реда на чл. 8 от Тарифата за таксите, който съдилищата събират по реда на ГПК, като съдът приема заключението на ВЛ Ж. досежно стойността на имота, респ. на дяловете на съделителите, като неоспорено и актуално. Таксите по претенциите по сметките се понасят по реда на чл. 355 във връзка с чл. 78 от ГПК , с изключение за разноските за процесуално представителство , които остават така , както са направени.   

    ІІ.Страните  имат и претенции по сметките помежду си. 

     1. В.Х. е предявила против останалите двама съсобственици претенция по сметките, изразяваща се в искане да се осъдят останалите съделители да й заплатят сума от 8330.41 лв , представляваща стари задължения към „ЕВН Б... Топлофикация „ ЕАД до дата 01.05.2011г. Доколкото тази претенция е бела своевременна , тя е приета за съвместно  разглеждане в първото по делото открито съдебно заседание, проведено на 01.04.2013г  Същевременно обаче е оставена без движение до прецизирането й, като Х. е следвало да уточни конкретния размер на иска си срещу всеки от останалите съделители ( претенцията не е солидарна )  и е определен седмодневен срок за целта. Такова прецизиране  няма в срок, следователно производството по този претенция  подлежи на прекратяване, защото същата е недопустима ( срв. решение № 467 от 12.12.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1588/2010 г., I г. о., ГК и др. под. ) 

     2. С.Н. иска да се осъди Х. да му заплати сумата от 1127.19 лева , представляваща равностойността на ¼ от натрупаните задължения за доставена до имота топлинна енергия за периода от 01.12.2007 г до 01.12.2010 г , както и сумата от 416.47 лева равностойност на ¼ от натрупаните задължения за доставена до имота питейна вода и отведена за пречистване канална такава, за периода от 04.10.2004 до 01.12.2010г. Тази претенция е с правно основание в чл. 61 от Закона за задълженията и договорите, но и нея съдът я намира за недопустима: не се твърди Н. да е заплатил вместо Х. нейната приспадаща се част от задълженията за имота, не се сочат и доказателства за такова плащане,   а принципно при липса на имуществено разместване осъдителен иск би бил недопустим, тъй като на практика се иска осъждане за неизискуеми задължения; уважаването на такъв иск би съставлявало неоснователно обогатяване на ищеца по него , а отхвърлянето му би преклудирало правата на защита на ищеца при настъпване на изискуемостта след момента на предявяване. Евентуалната изискуемост на всички комунални сметки за имота ще възникне само тогава, когато се стабилизира издадения за принудителното им изпълнение акт, или  част от съделителите заплатят суми вместо останалите, а дотогава всички страни разполагат с права за защита срещу издадените заповеди за изпълнение на парично задължение и/ или изпълнителни листове. Не се сочат данни за влезли в сила осъдителни решения за тези суми или за такива по чл. 422 от ГПК за установяване на вземания на комуналните оператори, а според заключението на ВЛ Г., което съдът цени  в тази му част, по образуваното за принудително изпълнение на това задължение изпълнително дело при ЧСИ М... , няма постъпили плащания.

       Следва да се отбележи, че и двете претенции по сметките са неправилно приети за съвместно разглеждане в делбеното производство. Според незагубилото актуалност  в тази си част постановление № 7 от 28.XI.1973 г., Пленум на ВС, по реда на чл. 286 от ГПК (стар), респ . 346 от сега действащия процесуален закон, съделителите могат да предявяват искания само за такива сметки, които имат връзка с общността, предмет на делбата. Ползването на процесния апартамент обаче не е пряко обусловено от заплащането на ккомуналните сметки за него , тъй като не е задължително такива да бъдат направени.  

     Затова производството по всички претенции по сметките подлежи на прекратяване, като съделителите не губят правата си за ликвидиране на сметките в отделен исков процес .   

     Разноските : страните с а внесли разноски за оценъчна експертиза съобразно дяловете си; разноските за процесуално представителство и за доказване на присъединените искове  остават така , както са направени съобразно чл. 355 от ГПК, тъй като не се касае за направени такива по необходимост.     

 

         Затова и на основание чл. 346  и следващите  от ГПК, съдът

                                              

                                                             Р Е Ш И:

 

         ОТХВЪРЛЯ като неоснователна претенцията на В.П.Х. , ЕГН **********, за възлагане в самостоятелен дял на  процесния недвижим имот , представляващ самостоятелен обект в сграда, които обект е  с идентификатор 56784.507.322.1.16 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и седем точка триста двадесет и две точка едно точка шестнадесет/ находящ се в гр. П..., община П..., обл. П..., с административен адрес на имота: гр. П..., п.к. ....., бул. Б... № ....., бл......., вх......, ет....., ап.... находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.507.322.

 

      ВЪЗЛАГА в самостоятелен дял на С.Х.Н., ЕГН **********, недвижимия имот - самостоятелен обект в сграда, които обект е  с идентификатор 56784.507.322.1.16 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и седем точка триста двадесет и две точка едно точка шестнадесет/ находящ се в гр. П..., община П..., обл. П..., с административен адрес на имота: гр. П..., п.к. ......, бул. Б... № ....., бл....., вх..., ет......, ап... находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.507.322, с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1 , с площ на имота – 57 квадратни метра , заедно с изба № 1 с площ от 7 квадратни метра и ведно с 0.37 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот, като Н. ще придобие собствеността върху имота само в случай , че изплати на останалите страни суми за уравнение на дяловете им : 11400 лева на В.Н. и 22800 лева на Ц.П., в срок от шест месеца от датата на влизането в сила на настоящото решение, ведно със законните лихви върху сумите от същата дата до окончателното изплащане.

 

     Осъжда Ц.С.П., ЕГН **********,, ДА ЗАПЛАТИ  по бюджета на съдебната власт, чрез сметката на РС П... за такси , сумата от 912  лева държавна такса по извършването на делбата. 

 

       Осъжда В.П.Х., ЕГН **********, и  С.Х.Н., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТЯТ  по бюджета на съдебната власт, чрез сметката на РС П... за такси , всеки един от 456 лева държавна такса по извършването на делбата. 

   

       Прекратява производството по делото в частта му относно предявените от съделителите претенции по сметки , поради недопустимост на същите. 

 

         Решението подлежи на обжалване пред състав на Окръжен съд П... , в срок от две седмици от връчването  му на страните. В частта относно прекратяването то има характер на определение и се обжалва пред състав на същия съд , но в срок от една седмица.

 

                                                                                                                                

                                                           РАЙОНЕН  СЪДИЯ:/п/ Владимир Руменов

 

Вярно с оригинала

М.Х.