Гражданско дело 3254/2008 - Решение - 16-11-2009

Решение по Гражданско дело 3254/2008г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер 2876                                    16.11.2009 година           Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                             ХІV граждански  състав

На двадесет и шести октомври                   2009 Година

В публично заседание в следния състав:

Председател: Анета Трайкова

Секретар: Иванка Чорбаджиева

като разгледа докладваното от  Председателя гражданско  дело номер 3254  по описа за 2008 година.

        Предявени са субективно активно и обективно съединени искове с правно основание член 45 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД.

                    Ищците П.А.Т., ЕГН ********** и И.Т.Т., ЕГН **********,*** са предявили искове против А.И.А., ЕГН ********** за осъждането му да им заплати сумата от 1 850 лева, представляваща имуществени вреди от престъпление – кражба на сумата от 1 850 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 08.12.2007 година – деня на влизане в сила на присъдата по нохд № .../07г. на ПРС, ХХІ н.с. до окончателното й заплащане. Сочат писмени доказателства и претендират разноски.

Ответникът оспорва исковете като неоснователни.

Съдът, след преценка на доказателствения материал по делото, приема за установено следното:

Съгласно приложеното нохд № ... по описа за 2007 година на ПРС, ХХІ нак. състав и влязлата в сила присъда № ... ответникът А.  И.А. е бил признат за виновен в това, че на 25.07.2007г. в село ... област ... е отнел чужди движими вещи – пари в размер на 1 850 лева, от владението на И. Т.Т., без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

Влязлата в сила присъда на наказателния съд е задължителна за гражданския съд, който разглежда гражданските последици от деянието, относно това, дали е извършено деянието, неговата противоправност и виновността на дееца.

Следователно следва да се считат доказани извършеното от ответника деяние – действието кражба от ищцата Т. на сумата от 1 850 лева, което деяние като престъпление се явява противоправно и виновно извършено, с оглед умисъла на престъплението кражба.

По отношение на ищеца Т. не е налице противоправно и виновно  поведение на ответника, тъй като в присъдата на съда е установено престъпление само относно ищцата Т., без настъпили вредоносни последици относно ищеца Т., а такива не бяха доказани в гражданското дело, ето защо исковете му ще се отхвърлят като недоказани и неоснователни.

Няма доказателства за извършени от ищцата Т. разноски, ето защо такива няма да й се присъдят.

Мотивиран от горното, съдът 

 

                                          РЕШИ:

 

ОСЪЖДА А.И.А., ЕГН ********** *** да заплати на И.Т.Т., ЕГН **********,*** сумата от 1 850 лева, представляваща имуществени вреди от престъпление – кражба на сумата от 1 850 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 08.12.2007 година – деня на влизане в сила на присъдата по нохд № .../07г. на ПРС, ХХІ н.с. до окончателното й заплащане, КАТО ОТХВЪРЛЯ исковете на П.А.Т., ЕГН ********** като неоснователни и недоказани.

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПОС в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 

                                                  Районен съдия: /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

ИЧ