Гражданско дело 2718/2008 - Решение - 16-10-2013

Решение по Гражданско дело 2718/2008г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    3780

 

Град Пловдив, 16.10.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                               ІV-ти граждански състав, на 07.10.2013 година,

в открито съдебно заседание в състав

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ВАЛЕНТИН БОРИСОВ

 

при участието на съдебен секретар Лиляна Кирилова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 2718 по описа за 2008 год., за да се произнесе съобрази:

 

Производството се движи по реда на чл.341 от ГПК. Намира се във втората фаза – по извършване на делбата.

След като разгледа извършените до момента съдопроизводствени действия, направените искания и събраните доказателства, съдът установи следното:

С Решение № 1267 от 23.04.2010 г., постановено по делото, и решение на ПОС № 1332 от 18.07.2012 г. по гр.д. № 1238/2012 г. е допуснато да се извърши съдебна делба между С.Е.Б.,*** /чрез адв. Н. Р./, В.С.А. с ЕГН ********** ***, С.С.А. с ЕГН **********,***, П.С.А. с ЕГН ********** ***, Р.Д.В. с ЕГН ********** ***, Е.Г.Е. с ЕГН ********** ***, Д.Г.В. с ЕГН ********** ***, Д.Д.В. с ЕГН ********** ***, К.Д.В. с ЕГН ********** ***, Е.Д.В. с ЕГН ********** ***, К.Д.В. с ЕГН ********** ***, В.Е.Р. с ЕГН ********** ***, И.И.П. с ЕГН ********** ***, Д.И.Б. с ЕГН ********** ***, А.Е.В. с ЕГН ********** ***, В. В.И. с ЕГН ********** ***, С.В.Х. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес: гр. П., ул. “Ж. Ж.” № *, ет.*, ап.* /чрез адв. М./, В.В.В. с ЕГН ********** и Г.В.В. с ЕГН **********, двамата от с. В., обл. П., със съдебен адрес: гр. П., ул. “П. К.” № *, ет.* /чрез адв. Б. – П./, по отношение на недвижими имоти, представляващи – 1/. НИВА от 16.998 дка, четвърта категория, представляваща имот № 010004 в местността “К. Т.”, ЕКАТТЕ 11845 по плана за земеразделяне на землището на с. В., общ. М., обл. П., при граници : имот № 010003, имот № 010007, имот № 000079, имот № 010016, имот № 000101; 

2/. НИВА от 4.999 дка, четвърта категория, представляваща имот № 006002, в местността “К.”, ЕКАТТЕ 11845 по плана за земеразделяне на землището на с. В., общ. М., обл. П., при граници : имот № 000098, имот № 006003, имот № 006032, имот № 006001, ПРИ КВОТИ ОТ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ: 72 / 288 ид. части за В. В.И., 24 / 288 ид. части за В.С.А., 24 / 288 ид. части за С.С.А., 24 / 288 ид. части за П.С.А., 24 / 288 ид. части за С.В.Х., 24 / 288 ид. части за В.В.В., 24 / 288 ид. части за Г.В.В., 12 / 288 ид. части за С.Е.Б., 12 / 288 ид. части за В.Е.Р., 12 / 288 ид. части за А.Е.В.,  6 / 288 ид. части за И.И.П.,  6 / 288 ид. части за Д.И.Б., 4 / 288 ид. части за Р.Д.В., 4 / 288 ид. части за Е.Г. Е., 4 / 288 ид. части за Д.Г.В., 3 / 288 ид. части за Д.Д.В., 3 / 288 ид. части за К.Д.В., 3 / 288 ид. части за Е.Д.В., 3 / 288 ид. части за К.Д.В..

В хода на въззивното производство, след смъртта на съделителите П.С.А. и Г.В.В., са конституирани техните наследници – П.Г.А. ***, Д.П.Ш. ***, С.П.А. ***, Й.Г.М. *** и В.Г.В. ***. С определение от 23.04.2012 г. е конституиран и В.Т.Х. ***, но доколкото същия е бил страна по искове по чл. 76 от ЗН, същия няма качеството съделител.    

                В хода на разглеждане на делото е прието допълнително заключение на вещо лице по съдебно – техническа експертиза от 16.04.2013 г., предложило вариант за извършване на делбата по колена в четири дяла за имот ПИ 11845.10.4, съставляващ вариант ІІ, като вещото лице е съобразило и действащия регулационен статут на имота според плана на АГКК.      

                От допълнителното заключение на изслушаната по делото съдебно – техническа експертиза, която съдът цени като компетентно и безпристрастно дадено, е видно че предложението на вещото лице, изготвило вариант за извършване на делбата по колена в четири дяла, е следното: ДЯЛ I-ВИ ПОЛУЧАВА  1/4 ид. част: 1. ПИ 11845.10.29 - нива с площ 4.249дка  за 16996лв., местност „К. Т.” по кадастралната карта на с. В., общ. М. при граници и съседи: 11845.10.30, 11845.10.32, 11845.10.7, 11845.9.32, 11845.10.25, ДЯЛ II-РИ ПОЛУЧАВА  1/4 ид. част: 1. ПИ 11845.10.30- нива с площ 4.250дка  за 17000лв., местност „К. Т.” по кадастралната карта на с. В., общ. М. при граници и съседи: 11845.10.29, 11845.9.32, 11845.10.16, 11845.10.31, ДЯЛ III-ТИ ПОЛУЧАВА  1/4 ид. част: 1. ПИ 11845.10.31- нива с площ 4.250дка  за 17000лв., местност „К. Т.” по кадастралната карта на с. В., общ. М. при граници и съседи: 11845.10.32, 11845.10.30, 11845.10.16, 11845.11.26, ДЯЛ IV-ТИ ПОЛУЧАВА  1/4 ид. част: 1. ПИ 11845.10.32- нива с площ 4.250дка  за 17000лв., местност „К. Т.” по кадастралната карта на с. В., общ. М. при граници и съседи: 11845.10.29, 11845.10.31, 11845.11.26, 11845.10.7.

За ПИ 11845.6.2- нива с площ 4.998дка за 19992лв., V категория, местност „К.” по кадастралната карта на с. В., общ. М. при граници и съседи: 11845.6.1, 11845.6.32,11845.6.3, 11845.6.43, 11845.4.131, който според вещото лице е маломерен не е налице възможност за реална подялба.

В съдебно заседание, част от страните са направили възражения, с които по същество оспорват предявения им проект. Твърдят, че подялбата на нива ПИ 11845.10.4 следва да бъде извършена по начин, по който всеки от имотите да има достъп до автомагистрала Тракия.

Въз основа на установеното от фактическа и правна страна, съдът направи следните изводи:

По делото е прието заключение на назначената съдебно - техническа експертиза, както и допълнителна такава от 16.04.2013 г., видно от която делбените имоти са с площ както следва ПИ 11845.10.4 – 16 999 дка. на пазарна стойност 67 996 лв., а ПИ 11845.6.2 – 4.998 дка. на пазарна стойност 19 992 лв.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните по делото писмени доказателства и заключението на вещото лице, като изготвено от компетентно лице, кредитира изцяло.

Предявеният проект за разделителен протокол следва да бъде обявен за окончателен. Съдът намира, че предложеният вариант за делба по колена в четири дяла за имот ПИ 11845.10.4, съставляващ вариант ІІ е удачен, доколкото е съобразен с квотите на страните, оформените четири дяла по площ са почти равни, а по стойност са равни, според допълнителното заключение на вещото лице по СТЕ. Съдът намира за неоснователни възраженията на страните за наличие на друг вариант за реална подялба на имота, по начин, по който всеки от имотите да има достъп до автомагистрала Тракия, тъй като според вещото лице Й.Й. не е налице техническа възможност за подялба по искания от част от страните начин. Впоследствие вещото лице по повторната СТЕ В.Г. с молба от 28.05.2013 г., въобще е отказало да работи по задачата, тъй като и според него не е налице техническа възможност за изпълнението й.

На следващо място и доколкото не е налице техническа възможност за реална подялба на ПИ 11845.6.2, като и предвид липсата на искания за възлагане на този имот, същия ще следва да бъде изнесен на публична продан.

На основание чл.293 а от ГПК /отм./ съделителите ще следва да бъдат осъдени да платят държавна такса в размер на 4% върху стойността на дела им.

Като взе предвид изложеното, Съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

            ОБЯВЯВА за окончателен предявения на С.Е.Б.,*** /чрез адв. Н. Р./, В.С.А. с ЕГН ********** ***, С.С.А. с ЕГН **********,***, Р.Д.В. с ЕГН ********** ***, Е.Г. Е. с ЕГН ********** ***, Д.Г.В. с ЕГН ********** ***, Д.Д.В. с ЕГН ********** ***, К.Д.В. с ЕГН ********** ***, Е.Д.В. с ЕГН ********** ***, К.Д.В. с ЕГН ********** ***, В.Е.Р. с ЕГН ********** ***, И.И.П. с ЕГН ********** ***, Д.И.Б. с ЕГН ********** ***, А.Е.В. с ЕГН ********** ***, В. В.И. с ЕГН ********** ***, С.В.Х. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес: гр. П., ул. “Ж. Ж.” № *, ет.*, ап.* /чрез адв. М./, В.В.В. с ЕГН **********, със съдебен адрес: гр. П., ул. “П. К.” № *, ет.* /чрез адв. Б. – П./, П.Г.А. ***, Д.П.Ш. ***, С.П.А. ***, Й.Г.М. *** и В.Г.В. ***, проект за разделителен протокол, за имот ПИ 11845.10.4, съобразно приетото по делото заключение на назначената съдебно-техническа експертиза: ДЯЛ I-ВИ ПОЛУЧАВА  1/4 ид. част: 1. ПИ 11845.10.29 - нива с площ 4.249дка  за 16996лв., местност „К. Т.” по кадастралната карта на с. В., общ. М. при граници и съседи: 11845.10.30, 11845.10.32, 11845.10.7, 11845.9.32, 11845.10.25, ДЯЛ II-РИ ПОЛУЧАВА  1/4 ид. част: 1. ПИ 11845.10.30- нива с площ 4.250дка  за 17000лв., местност „К. Т.” по кадастралната карта на с. В., общ. М. при граници и съседи: 11845.10.29, 11845.9.32, 11845.10.16, 11845.10.31, ДЯЛ III-ТИ ПОЛУЧАВА  1/4 ид. част: 1. ПИ 11845.10.31- нива с площ 4.250дка  за 17000лв., местност „К. Т.” по кадастралната карта на с. В., общ. М. при граници и съседи: 11845.10.32, 11845.10.30, 11845.10.16, 11845.11.26, ДЯЛ IV-ТИ ПОЛУЧАВА  1/4 ид. част: 1. ПИ 11845.10.32- нива с площ 4.250дка  за 17000лв., местност „К. Т.” по кадастралната карта на с. В., общ. М. при граници и съседи: 11845.10.29, 11845.10.31, 11845.11.26, 11845.10.7.

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН допуснатия до делба недвижим имот ПИ 11845.6.2- нива с площ 4.998дка за 19992лв., V категория, местност „К.” по кадастралната карта на с. В., общ. М. при граници и съседи: 11845.6.1, 11845.6.32,11845.6.3, 11845.6.43, 11845.4.131, като получената сума бъде поделена между съделителите С.Е.Б.,*** /чрез адв. Н. Р./, В.С.А. с ЕГН ********** ***, С.С.А. с ЕГН **********,***, Р.Д.В. с ЕГН ********** ***, Е.Г. Е. с ЕГН ********** ***, Д.Г.В. с ЕГН ********** ***, Д.Д.В. с ЕГН ********** ***, К.Д.В. с ЕГН ********** ***, Е.Д.В. с ЕГН ********** ***, К.Д.В. с ЕГН ********** ***, В.Е.Р. с ЕГН ********** ***, И.И.П. с ЕГН ********** ***, Д.И.Б. с ЕГН ********** ***, А.Е.В. с ЕГН ********** ***, В. В.И. с ЕГН ********** ***, С.В.Х. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес: гр. П., ул. “Ж. Ж.” № *, ет.*, ап.* /чрез адв. М./, В.В.В. с ЕГН **********, със съдебен адрес: гр. П., ул. “П. К.” № *, ет.* /чрез адв. Б. – П./, П.Г.А. ***, Д.П.Ш. ***, С.П.А. ***, Й.Г.М. *** и В.Г.В. ***, според квотите им.

      ОСЪЖДА В. В.И. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ПРС държавна такса върху дела й в размер на 879.84 лв.

      ОСЪЖДА П.Г.А. ***, Д.П.Ш. ***, С.П.А. ***, да заплатят по сметка на ПРС държавна такса върху дела им в размер на  293.32 лв.

       ОСЪЖДА Й.Г.М. *** и В.Г.В. ***, да заплатят по сметка на ПРС държавна такса върху дела им в размер на  293.32 лв.

      ОСЪЖДА В.С.А. с ЕГН ********** ***, С.С.А. с ЕГН **********,***, С.В.Х. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес: гр. П., ул. “Ж. Ж.” № *, ет.*, ап.* /чрез адв. М./, В.В.В. с ЕГН **********, със съдебен адрес: гр. П., ул. “П. К.” № *, ет.* /чрез адв. Б. – П./, да заплатят по сметка на ПРС държавна такса върху дела им в размер на по 293.32 лв., всеки от тях.

       ОСЪЖДА С.Е.Б.,*** /чрез адв. Н. Р./, В.Е.Р. с ЕГН ********** ***, А.Е.В. с ЕГН ********** ***, да заплатят по сметка на ПРС държавна такса върху дела им в размер на по 146.60 лв., всеки от тях.

      ОСЪЖДА И.И.П. с ЕГН ********** ***, Д.И.Б. с ЕГН ********** ***, да заплатят по сметка на ПРС държавна такса върху дела им в размер на по 73.32 лв., всеки от тях.

      ОСЪЖДА Р.Д.В. с ЕГН ********** ***, Е.Г. Е. с ЕГН ********** ***, Д.Г.В. с ЕГН ********** ***, Д.Д.В. с ЕГН ********** ***, К.Д.В. с ЕГН ********** ***, Е.Д.В. с ЕГН ********** ***, К.Д.В. с ЕГН ********** ***, да заплатят по сметка на ПРС държавна такса върху дела им в размер на по 50 лв., всеки от тях.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок пред Пловдивски окръжен съд, считано от съобщаването му на страните.

След влизане на решението в сила делото да се докладва за продължаване на съдопроизводствените действия по теглене на жребие.                                                                    

                                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: / п /

 

Вярно с оригинала.

ИК