Гражданско дело 2718/2008 - Определение - 18-05-2015

Определение по Гражданско дело 2718/2008г.

ПРОТОКОЛ № 5849

 

 

Година 2014                                                                     град Пловдив

Пловдивски районен съд                             ІV граждански състав

На осемнадесети май                                                  2015  година

В публично заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

Секретар: Диана Димитрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Тенева

гражданско дело  номер 2718 по описа за  2008 година.

На именното повикване в  10:00 часа се явиха:

 

         ИЩЕЦЪТ  С.Е.Б.– редовно уведомена от предходното съдебно заседание, се явява лично и с адв. Р., с пълномощно по делото.

          ОТВЕТНИКЪТ С.С.А.– редовно уведомен от предходното съдебно заседание, не се явява, за него се явява - съпругата му И.А., с пълномощно по делото.     

          ОТВЕТНИКЪТ Р.Д.В. – редовно уведомена от предходното съдебно заседание, не се явява и не се представлява.  

         ОТВЕТНИКЪТ Е.Г.В. – редовно призована, не се явява и не се представлява.

          ОТВЕТНИКЪТ Д.Г.В. – редовно уведомен от предходното съдебно заседание, не се явява и не се представлява.

          ОТВЕТНИКЪТ Д.Д.В.– редовно уведомена от предходното съдебно заседание, не се явява и не се представлява. 

         ОТВЕТНИКЪТ К.Д.В.– редовно уведомен от предходното съдебно заседание, не се явява и не се представлява.

         ОТВЕТНИКЪТ Е.Д.В.– редовно уведомен от предходното съдебно заседание, не се явява и не се представлява.

         ОТВЕТНИКЪТ К.Д.В.– редовно уведомен от предходното съдебно заседание, не се явява и не се представлява.

          ОТВЕТНИКЪТ В.Е.Р.– редовно уведомен от предходното съдебно заседание,  не се явява и не се представлява.

          ОТВЕТНИКЪТ И.И.П.– редовно уведомена от предходното съдебно заседание,  не се явява и не се представлява.


         ОТВЕТНИКЪТ Д.И.Б.– редовно уведомена от предходното съдебно заседание, не се явява и не се представлява.

          ОТВЕТНИКЪТ А.Е.В. – редовно уведомен от предходното съдебно заседание, не се явява и не се представлява.

          ОТВЕТНИКЪТ В.В.И.– редовно уведомена от предходното съдебно заседание, не се явява и не се представлява. 

         ОТВЕТНИКЪТ С.В.Х.– редовно уведомена от предходното съдебно заседание, се явява лично и с адв. Ч., с пълномощно по делото.

         ОТВЕТНИКЪТ В.В.В.  – нередовно уведомен от предходното съдебно заседание, се явява лично.

        ОТВЕТНИКЪТ П.Г.А.    – редовно уведомена от предходното съдебно заседание, не се явява и не се представлява.

         ОТВЕТНИКЪТ Д.П. Ш. – редовно уведомена от предходното съдебно заседание, не се явява и не се представлява.

         ОТВЕТНИКЪТ С.П.А. – редовно уведомен от предходното съдебно заседание, не се явява и не се представлява.

         ОТВЕТНИКЪТ Й.Г.М. – редовно уведомена от предходното съдебно заседание, не се явява и не се представлява.

         ОТВЕТНИКЪТ В.Г.В.  – редовно уведомен от предходното съдебно заседание, не се явява и не се представлява.

            ОТВЕТНИКЪТ Б.Г.А. – редовно призована, се явява лично.

            ОТВЕТНИКЪТ Ц.В.А. – редовно призована, не се явява лично .

           ОТВЕТНИКЪТ Г.В.А. – редовно призован, се явява лично.

 

 

АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Ч.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО:

 

Заседанието е насрочено за теглене на жребий, с оглед влизане в сила на постановеното по делото решение № 126/20.01.2015г., по описа на Пловдивски Окръжен съд, по гр. д. № 648/2014г. с което е обявен за окончателен проекта за разделителен протокол съобразно приетото по делото заключение на назначената СТЕ пред въззивна инстанция, съгласно което делбените имоти са обособени в четири дяла по колена. За фактическото осъществяване на тегленето на жребия съдът изготви четири еднакви по форма и размер бели листа, върху които с римски цифри се изписаха дяловете, а именно І, ІІ, ІІІ и ІV. Листовете се сгънаха по еднакъв начин.

 

Пристъпи се към тегленето.

За коляното на Д.В.А. ще тегли Ц.А..

За коляното на Е. Р.  ще тегли С.Е.Б.

За коляното на  В. Д. ще тегли С. В. Х.

За В. И. ще се тегли служебно.

 

 Първа ще тегли Ц.А..

 Ц.А. изтегли дял ІІ за наследниците на Д.В.А..

 

Втора ще тегли С.Е.Б.

С.Е.Б. изтегли дял № І за наследниците на Е. Р..

 

Трета ще тегли С. В. Х..

С. В. Х. изтегли дял № ІV за наследниците от коляното на В. Д. 

За В. И.  ще се тегли служебно.

За наследниците от коляното на В. И., остава дял № ІІІ.

Листовете,  които се използваха се прилагат към протокола и стават   неразделна част от него.

С оглед на така  изтегленият жребий съдът намира, че недвижимият имот включен в дял І-ви по обявения окончателен проект за разделителен протокол следва да се постави в общ дял на наследниците на Е. Р.- С.Е.Б., Р.Д.В., Е.Г. Е. ; Д.Г.В.; Д.Д.В., К.Д.В.; Е.Д.В., К.Д.В., В.Е.Р., И.И.П., Д.И.Б., А.Е.В.. Недвижимият имот включен в дял ІІ по обявения за окончателен проект за разделителен протокол следва да се постави в общ дял на наследниците на Д.В.А. -В.С.А. ; С.С.А.; П.Г.А., Д.П.Ш. ***, С.П.А.. Недвижимият имот включен в дял ІІІ по обявения за окончателен проект за разделителен протокол следва да се постави в дял на В. В.И.. Недвижимият имот включен в дял ІV по обявения за окончателен проект за разделителен протокол следва да се постави в общ дял на наследниците на В. Д.- С.В.Х., В.В.В., Й.Г.М.; В.Г.В..

 

Предвид изложеното съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на С.Е.Б. с ЕГН **********, със съдебен адрес: гр. Пловдив, бул. “Шести септември” № 154, ет.1 /чрез адв. Н. Р./,  Р.Д.В. с ЕГН ********** ***, Е.Г.В. с ЕГН ********** ***, Д.Г.В. с ЕГН ********** ***, Д.Д.В. с ЕГН ********** ***, К.Д.В. с ЕГН ********** ***, Е.Д.В. с ЕГН ********** ***, К.Д.В. с ЕГН ********** ***, В.Е.Р. с ЕГН ********** ***, И.И.П. с ЕГН ********** ***, Д.И.Б. с ЕГН ********** ***, А.Е.В. с ЕГН ********** *** имот включен в дял І-ви по обявения за окончателен проект за разделителен протокол, а именно: ПИ 11845.10.29 - нива с площ 4.249дка  за 23370 лв., местност „Кара Топрак” по кадастралната карта на с. В., общ. М. при граници и съседи: 11845.10.30, 11845.10.32, 11845.10.25, 11845.10.7, 11845.10.26,

ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на В.С.А. с ЕГН ********** ***, С.С.А. с ЕГН **********,***; П.Г.А. ***, Д.П.Ш. ***, С.П.А. *** недвижимият имот включен в дял ІІ-ри по обявения за окончателен проект за разделителен протокол, а именно: ПИ 11845.10.30- нива с площ 4.250дка  за  23370 лв., местност „Кара Топрак” по кадастралната карта на . В., общ. М.  при граници и съседи: 11845.10.29, 11845.9.32, 11845.26. , 11845.10.31.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на В. В.И. недвижимият имот включен в дял ІІІ-ти по обявения за окончателен проект за разделителен протокол, а именно:  ПИ 11845.10.31- нива с площ 4.250дка  за 23 370лв., местност „Кара Топрак” по кадастралната карта на . В., общ. М. при граници и съседи: 11845.10.32, 11845.10.30, 11845.10.32, 11845.11.26,.

ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на С.В.Х. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес: гр. П., ул. “Ж. Ж.” № **, ет.*, ап.** /чрез адв. М./, В.В.В. с ЕГН **********, със съдебен адрес: гр. П., ул. “П. К.” № 30, ет.2 /чрез адв. Б. – П./, Й.Г.М. ***; В.Г.В. *** недвижимият имот включен в дял ІV-ти по обявения за окончателен проект за разделителен протокол, а именно:  ПИ 11845.10.32- нива с площ 4.250дка  за 23 370 лв., местност „Кара Топрак” по кадастралната карта на . В., общ. М. при граници и съседи: 11845.10.31, 11845.10.16, 11845.11.26, 11845.10.32.

 

ЛИСТОВЕТЕ посредством, които се осъществи жребия в днешното съдебно заседание да се считат за неразделна част от настоящия протокол.

АДВ. Р.: Моля, да бъде освободен депозита за вещото лице в размер на 160 лева. Вносната бележка се намира на л. 367, с молбата от 25.04.2013г., находяща се на л. 368 от делото. Бележката е представена по делото на ОС Пловдив.

 

Поради изчерпване предмета на спора относно ликвидиране на съсобствеността между страните по отношение на допуснатите до делба имоти производството по делото следва да се прекрати, а след влизане в сила на определението делото да се внесе в архив. Ето защо,

О П Р Е Д Е Л И:

 ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 2718 по описа за 2008 г. на ПРС-ІV-ти гр. състав.

 УКАЗВА на страните, че определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от днес за присъстващите, а за неприсъстващите от връчването му.

По направеното искане от адв. Р. за освобождаване на депозита, съдът ще се произнесе в закрито заседание след влизане в сила на Определението.

СЛЕД влизане на Определението за прекратяване на производството в сила, делото да се внесе в  архив.

 

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в С.З.

ЗАСЕДАНИЕТО се закри в  10:16 часа.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

                                                                  СЕКРЕТАР:     / П /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.