Гражданско дело 2252/2008 - Решение - 19-02-2014

Решение по Гражданско дело 2252/2008г.

Р Е Ш Е Н И Е № 692

Пловдив, 19.02.2014г

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІV - ти граждански състав, в открито съдебно заседание на 29.01.2014г , в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

        при секретаря ИЛИЯНА КУЦЕВА., като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 2252 по описа на съда за 2008 г, за да се произнесе взе предвид следното :

        Съдебна делбапо извършването.

      С влязло в сила съдебно решение по делото , е допуснато извършването на съдебна делба на следните недвижими имоти 

    1. Имот № 000060 в землището на с. Голям чардак, общ. Съединение, с ЕКАТТЕ 15970, представляващ пасище, мера, находяща се в местността „ЯКОВИЦА", с площ от 9,003 дка, при граници и съседи на имота: имот № 000057 - полски път на общ. Съединение, имот № 000064 - овраг, промойна на общ. Съединение;

   2 Имот № 000056 в землището на с. Голям чардак, общ. Съединение, с ЕКАТТЕ 15970, представляващ пасище, мера, находяща се в местността „ЯКОВИЦА", с площ от 6,124 дка, при граници и съседи на имота: имот № 000057 - полски път на общ. Съединение, имот № 000059 - овраг, промойна на общ. Съединение;

    3. Имот № 000054 в землището на с. Голям чардак, общ. Съединение, с ЕКАТТЕ 15970, представляващ пасище, мера, находяща се в местността „ЯКОВИЦА", с площ от 8,084 дка, при граници и съседи на имота: имот № 000057 - полски път на общ. Съединение, имот № 000058 - овраг, промойна на общ. Съединение;

  4. Имот № 000073 в землището на с. Голям чардак, общ. Съединение, с ЕКАТТЕ 15970, представляващ пасище, мера, находяща се в местността „ТРЪНАКА", с площ от 38,789 дка, при граници и съседи на имота: имот № 000050 - пасище, мера на общ. Съединение, имот № 000057 - полски път на общ. Съединение, имот № 000064 - овраг, промойна на общ. Съединение, имот № 000057 - полски път на общ. Съединение, имот № 000059 - полски път на общ. Съединение, имот № 000057 - полски път на общ. Съединение, имот № 000058 - овраг, промойна на общ. Съединение, имот № 000057 - полски път на общ. Съединение, имот № 000052 - овраг, промойна на общ. Съединение, имот № 000074 - пасище, мера на общ. Съединение, имот № 000635 - напоителен канал на общ. Съединение,

  между следните съделители:  И.К.Ш. ЕГН **********, Й.С.Ш. ЕГН **********, и двете със съд. адрес гр. Пловдив, Г.К.В. ***, И.И.П. ***, П.Д.П. ***, Д.Д.К. ***, С.С.Д. ***, И.С.И. ЕГН **********, С.С.Д. ЕГН **********, А.В.С. ЕГН **********, Т.Б.М. ЕГН **********, всички със съд. адрес ***, и при следните индивидуални дялове :

     за И.К.Ш., Г.К.В., И.И.П., П.Д.П., Д.Д.К. – по 8/64  ид.ч. за всеки от тях; Й.С.Ш. -16/64 ид. части, по 2/64 ид.ч. за С.С.Д., И.С.И., С.С.Д., и по 1/64 ид . част за А.В.С.  и  Т.Б.М..  

Вещото лице по проведената съдебно  -  техническа   експертиза за оформяне на дяловете и тяхната оценка е дало заключение , че  делбата е възможна по колена в четири  дяла , но не може да бъде изготвен проект с реални дялове за всеки съделител. ВЛ е оценило и имотите в цялостта им и поотделно.

   Съответно , съдът пристъпи към избор на способ з а реалното извършване н а делбатапо делото няма предявени претенции по сметките между съделителите касателно делбените имоти. Наведените искания от съделителя И.П. заприхващане на задължения от другите съделители към мен по изпъл. дело на дворно място в ***” не касаят процесните ниви, не са конкретизиранине е посочено кое лице е за какво следва да бъде осъдено, не биха могли да съставляват годно основание за произнасяне на съда по реда на чл. 346  от ГПК , съответно не са и приети за съвместно разглеждане в процеса за делбата.

     На й напред, от възможните способи за извършването на делбата в случая биха могли да намерят теоретично приложение само два: директното разпределение по реда на чл. 353 от ГПК или публичната продан по чл. 348 същия кодекс. Това е така,  тъй като дяловете на страните не са равни, няма  искане от всички съделители за делба по колена ( т. е . за възлагане на някои от имотите или част от имот в общ дял на част от съделителите ), без каквото съдът не може и няма право да пристъпи към такава подялба: съответно изключен е и жребия като способ за извършването. Липсва и  съставен и предявен разделителен протокол за жребий. Доколкото имотите не са жилищни по своя характер, претенции за възлагане по чл. 349 от ГПК не може да има. При повнимателен прочит на делото се оказва даже, че единствения възможен способ за извършването на делбата остава публичната продан  - искания за делба по колена не са правени,  а няма техническа възможност за делба по квоти, като в тази част съдът кредитира заключението на ВЛ Р.. Затова и по делото няма проект за подялба по такъв начин, тъй щото всеки от съделителите да получи реален дял от имотите.       

    Разноските се понасят от страните съобразно дяловете им,  като това се отнася само за тези разноски , които  са направени по необходимостза оценката на имотите. Те ще бъдат уравнени. Разноските за процесуално представителство остават така, както са направени, тъй като не са били необходим разход.

     Воден от изложеното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

Р Е Ш И:

     Изнася на публична продан следните недвижими имоти:

1. Имот № 000060 в землището на с. Голям чардак, общ. Съединение, с ЕКАТТЕ 15970, представляващ пасище, мера, находяща се в местността „ЯКОВИЦА", с площ от 9,003 дка, при граници и съседи на имота: имот № 000057 - полски път на общ. Съединение, имот № 000064 - овраг, промойна на общ. Съединение;

   2 Имот № 000056 в землището на с. Голям чардак, общ. Съединение, с ЕКАТТЕ 15970, представляващ пасище, мера, находяща се в местността „ЯКОВИЦА", с площ от 6,124 дка, при граници и съседи на имота: имот № 000057 - полски път на общ. Съединение, имот № 000059 - овраг, промойна на общ. Съединение;

    3. Имот № 000054 в землището на с. Голям чардак, общ. Съединение, с ЕКАТТЕ 15970, представляващ пасище, мера, находяща се в местността „ЯКОВИЦА", с площ от 8,084 дка, при граници и съседи на имота: имот № 000057 - полски път на общ. Съединение, имот № 000058 - овраг, промойна на общ. Съединение;

  4. Имот № 000073 в землището на с. Голям чардак, общ. Съединение, с ЕКАТТЕ 15970, представляващ пасище, мера, находяща се в местността „ТРЪНАКА", с площ от 38,789 дка, при граници и съседи на имота: имот № 000050 - пасище, мера на общ. Съединение, имот № 000057 - полски път на общ. Съединение, имот № 000064 - овраг, промойна на общ. Съединение, имот № 000057 - полски път на общ. Съединение, имот № 000059 - полски път на общ. Съединение, имот № 000057 - полски път на общ. Съединение, имот № 000058 - овраг, промойна на общ. Съединение, имот № 000057 - полски път на общ. Съединение, имот № 000052 - овраг, промойна на общ. Съединение, имот № 000074 - пасище, мера на общ. Съединение, имот № 000635 - напоителен канал на общ. Съединение,

като получените при проданта суми да се разпределят съобразно дяловете на страните в съсобствеността : И.К.Ш., Г.К.В., И.И.П., П.Д.П., Д.Д.К. – по 8/64  части за всеки от тях; Й.С.Ш. -16/64 части, по 2/64 части  за С.С.Д., И.С.И., С.С.Д., и по 1/64  част за А.В.С.  и  Т.Б.М..

     Осъжда И.К.Ш. ЕГН **********, Г.К.В. ***, И.И.П. ***, П.Д.П. ***, Д.Д.К. ***,  ДА ЗАПЛАТЯТ ПО сметка на РС Пловдив по бюджета на съд. власт , всеки по 155.04 лева държавна такса по извършването н а делбата.

  Осъжда Й.С.Ш. ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ ПО сметка на РС Пловдив по бюджета на съд. власт,  310.08 лева държавна такса по извършването на делбата

   Осъжда С.С.Д. ***, И.С.И. ЕГН **********, С.С.Д. ЕГН **********, да заплатят по сметката на ПРС за държавните такси,  сумата от 38.68 лева такса по извършването всеки .

     Осъжда А.В.С. ЕГН **********, Т.Б.М. ЕГН **********, да заплатят по 19.36 лева такса по извършванетопо сметка на ПРС за таксите.

    Осъжда А.В.С. ЕГН **********, Т.Б.М. ЕГН **********, да заплатят на Й.С.Ш. ЕГН ********** и И.К.Ш. ЕГН **********, по 5.74 лева разноски по производството.

    Осъжда С.С.Д. ***, И.С.И. ЕГН **********, С.С.Д. ЕГН **********,  да заплатят всеки на Й.С.Ш. ЕГН ********** и И.К.Ш. ЕГН **********, общо по 10.93  лева разноски по производството.

    Осъжда Г.К.В. ***, И.И.П. ***, П.Д.П. *** и  Д.Д.К. ***,  да заплатят на Й.С.Ш. ЕГН ********** и И.К.Ш. ЕГН **********, по 43.75  лева разноски по производството.

      Решението подлежи на обжалване пред ПОС с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му.

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ : / П /  

Вярно с оригинала.

А.Д.