Гражданско дело 1843/2007 - Решение - 21-02-2018

Решение по Гражданско дело 1843/2007г.

Р Е Ш Е Н И Е № 610

 

Гр. Пловдив, 21.02.2018 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІV-ти гр. състав, в закрито заседание на двадесет и първи февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател: ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

като разгледа докладваното съдията гр. дело1843 по описа за 2007 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по чл. 193, ал. 1 от ГПК (отм.)

Образувано е по молба на адв. М.Г., за допълване на  Решение № 4532 от 04.01.2018 г., постановено по делото, досежно липсата на произнасяне по искането за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение по повод производството по поправка на явна фактическа грешка в постановеното по делото Решение 25/22.02.2008 г.

В предоставения срок за отговор отсрещните страни не заявяват становище.

Пловдивския районен съд, намира, че молбата е подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице, имащо правен интерес от допълването, поради което се явява процесуално допустима.

         Като взе предвид събраните по делото доказателства и съобрази доводите на страните, съдът намира от фактическа и правна страна следното:

В хода на производството по поправка на явна фактическа грешка по делото е отправено от адв. Г. като процесуален представител на С.К. искане за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение. Представени са писмени доказателства. В постановеното по делото решение за поправка съдът е посочил в мотивите, че искането на С.К. за присъждане на разноски следва да се остави без уважение. По тази причина и при липса на положителна воля съдът не е постановил диспозитив, доколкото не се дължи формулиране на такъв при отхвърляне на притендирани разноски, защото същите не се явяват част от предмета на делото.

Ето защо съдът намира, че не е налице основание за уважаване на молбата и допълване на решението, тъй като не е налице искане по което да липсва произнасяне на съда.

Водим от горното съдът,

 

Р   Е   Ш   И:

ОТХВЪРЛЯ молбата на адв. М.Г., за допълване на  Решение № 4532 от 04.01.2018 г., постановено по делото.

 

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в четиринадесет дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.