Гражданско дело 399/2006 - Решение - 12-05-2016

Решение по Гражданско дело 399/2006г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1580                                     Година 12.05.2016                           Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                        ХІІІ граждански състав

На дванадесети май                                                две хиляди и шестнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

 

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 399 по описа за 2006 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

Производството е за поправка на очевидна фактическа грешка с правно основание чл.192 ал.2 от ГПК/отм/.

С писмена молба от 11.02.2016 г. адв. И.Р., в качеството му на пълномощник на ищците в производството, моли съда да поправи допуснати в Решение №2638/24.06.2014 г., Решение №3732/10.11.2015 г. за поправка на очевидна фактическа грешка и Протокол за изтеглен жребий от съдебно заседание, проведено на 13.07.2015 г., очевидни фактически грешки. Твърди, че навсякъде в посочените актове делбените имоти са посочени с местонахождение землище Г...Н..., Община Р..., като не било отразено че се касае за землището на гр. Р..., както и обстоятелството че в посочените съдебни актове не са посочени лицата , които получават дяловете с индивидуализиращи белези съгласно изискванията на на чл.6 ал.1 б.»а» от ПВ – три имена, ЕГН и постоянен адрес, като е за някои било посочено че съответния дял се възлага по коляно на наследниците на прекия наследник на общия наследодател.

След преглеждане на материалите по делото, съдът намира следното:

Очевидна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинка воля на съда и нейното външно изразяване в решението.  Не представляват очевидни фактически грешки и съответно не могат да бъдат поправени по този ред грешките, които съдът е допуснал при формиране на своята воля, поради което пропускът да се вземе предвид даден факт или погрешната преценка на фактите и доказателствата може да бъде отстранен само по пътя на обжалването.

 Налице е очевидна фактическа грешка и в случаите, когато е допусната грешка в диспозитива на решението, която не е резултат на мисловната дейност на съда и от мотивите ясно се вижда, че волята на съда е била една, а в диспозитива е изразена друга. Следва извода, че отстраняването на очевидна фактическа грешка никога не представлява изменяне или отменяне на формираната воля на съда.

По отношение на посоченото в молбата на адв. Р. не се установява да е налице очевидни фактически грешки.

 Относно изписването на местонахождението на делбените имоти предмет на делба в производството съдът констатира, че както в представените по делото скици, така и в заключенията на вещите лица имотите са били посочени с местонахождение землище Г...Н..., Община Р.... По делото не е предствено доказателство, от което да е видно, че е осъществена административна промяна, съгласно която Г...Н... не съществува като самостоятелно  населено място, а както е посочено в молбата представлява квартал на град Р.... В този смисъл при постановяване на решението не се установява наличие на очевидна фактическа грешка.

 Относно искането за поправка на очевидна фактическа грешка в Протокол за изтеглен жребий от съдебно заседание, проведено на 13.07.2015 г. съдът намира, че същото е недопустимо. Поправката на съдебен протокол се извършва по реда на чл.126 ал.2 от ГПК/отм/, в седемдневен срок от изготвянето му. В конкретния случай страната не е направила токова искане своевременно.

                        От друга страна не се установявава от изложеното в молбата и от

Воден от гореизложеното, съдът

 

Р         Е         Ш        И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата от молба от .... адв. И.Р., в качеството му на пълномощник на ищците, с която е поискана поправка на очевидни фактически грешки в Решение №2638/24.06.2014 г., Решение №3732/10.11.2015 г. и Протокол за изтеглен жребий от съдебно заседание, проведено на ...г., постановени по гр. дело № 399/2006 г. по описа на ПРС.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок  от получаване на съобщението пред ПОС.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/ Мария Личева – Гургова.

 

Вярно с оригинала.

М.Х.