Гражданско дело 399/2006 - Решение - 06-01-2017

Решение по Гражданско дело 399/2006г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 82                                         Година 06.01.2017                           Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                        ХІІІ граждански състав

На четиринадесети декември                              две хиляди и шестнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

 

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 399 по описа за 2006 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

Производството е за поправка на очевидна фактическа грешка с правно основание чл.192 ал.2 от ГПК/отм/.

С писмена молба от ...... г. адв. И.Р., в качеството му на пълномощник на ищците в производството, моли съда да поправи допуснати в Решение №2638/24.06.2014 г., Решение №3732/10.11.2015 г. за поправка на очевидна фактическа грешка и Протокол за изтеглен жребий от съдебно заседание, проведено на 13.07.2015 г., очевидни фактически грешки. Твърди, че навсякъде в посочените актове делбените имоти са посочени с местонахождение землище Г...Н..., Община Р..., като не било отразено че се касае за землището на гр. Р..., както и обстоятелството че в посочените съдебни актове не са посочени лицата , които получават дяловете с индивидуализиращи белези съгласно изискванията на на чл.6 ал.1 б.»а» от ПВ – три имена, ЕГН и постоянен адрес, като е за някои било посочено че съответния дял се възлага по коляно на наследниците на прекия наследник на общия наследодател.

С допълнителна Молба от ...., адв. И.Р., в качеството му на пълномощник на ищците в производството, е поискал от съда по отношение на делът на Я.П.П., същия да бъде възложен на наследниците му.

След преглеждане на материалите по делото, съдът намира следното:

Очевидна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в решението.  Не представляват очевидни фактически грешки и съответно не могат да бъдат поправени по този ред грешките, които съдът е допуснал при формиране на своята воля, поради което пропускът да се вземе предвид даден факт или погрешната преценка на фактите и доказателствата може да бъде отстранен само по пътя на обжалването.

 Налице е очевидна фактическа грешка и в случаите, когато е допусната грешка в диспозитива на решението, която не е резултат на мисловната дейност на съда и от мотивите ясно се вижда, че волята на съда е била една, а в диспозитива е изразена друга. Следва извода, че отстраняването на очевидна фактическа грешка никога не представлява изменяне или отменяне на формираната воля на съда.

С оглед изричните писмени указания на въззивната инстанция дадени с Определение № 1707/20.07.2016 г. по в.ч. гр. дело № 1781/2016 г. по описа на ПОС, съдът намира, че следва да допусне очевидни фактически грешки както следва:

1.В Протокол за изтеглен жребий от съдебно заседание, проведено на 13.07.2015 г. на страница втора, ред дванадесети, след израза «ВЪЗЛАГА в общ дял на наследниците на» да се чете «Г... И.В. - И.П.В. с ЕГН **********,***, П... област, ул."Х... Б...." №....; Т.И.И. с ЕГН **********,***, П... о..., ул.“Т...“ №....

Г.И.В. с ЕГН **********,***, П... о..., ул.“Х...Б...“ № ..., П.Г.В. с ЕГН **********,***, П.. област, ул.“А... С..." №....

2.В Протокол за изтеглен жребий от съдебно заседание, проведено на 13.07.2015 г. на страница трета, ред седми, след израза «ВЪЗЛАГА в общ дял на наследниците на» да се чете » К...И. В... - С.К.П. с ЕГН **********,***, И.К.К. с ЕГН **********,***”.

3.В Протокол за изтеглен жребий от съдебно заседание, проведено на 13.07.2015 г. на страница трета, ред тридесет и втори, след израза «ВЪЗЛАГА в общ дял на наследниците на» да се чете »М... И. П... - Т.Г.С. с ЕГН **********, с постоянен адрес:***; Е.Г.П. с ЕГН **********,***;И.Г.З. с ЕГН **********,***, П... област, ул.Ф.. С.... №.... А.Г.Н. с ЕГН **********,***, П... област, ул."М... №....”.

4.В Протокол за изтеглен жребий от съдебно заседание, проведено на 13.07.2015 г. на страница четвърта, ред тридесет и първи, след израза «ВЪЗЛАГА в общ дял на наследниците на» да се чете »П... И.П. - Я.П.П. с ЕГН **********,***, П... област, Община Р..., ул."В..........“ №...”.

5.В Протокол за изтеглен жребий от съдебно заседание, проведено на 13.07.2015 г. на страница пета, ред двадесет и първи, след израза «ВЪЗЛАГА в общ дял на наследниците на» да се чете »П... И.В. - Г.П.В. с ЕГН **********,***, П... област, ул.“А.... С...“ № ..., И.П.В. с ЕГН **********,***, П... област, ул.“А... С...“ №...”.

6.В Протокол за изтеглен жребий от съдебно заседание, проведено на 13.07.2015 г. на страница пета, ред двадесет и първи, след израза «ВЪЗЛАГА в» да се чете »дял на А.И.З.  с ЕГН **********,***, П...област, ул .“С...“ №....

7.Навсякъде в Решение №2638/24.06.2014 г., Решение №3732/10.11.2015 г. за поправка на очевидна фактическа грешка и Протокол за изтеглен жребий от съдебно заседание, проведено на 13.07.2015 г., по отношение на имотите предмет на делба да сечете: »находящи се в землището на кв. Г...Н..., гр. Р..., общ. Р...».

8. По отношение на исконето направено с  допълнителна Молба от 13.12.2016 г., от адв. И.Р., в качеството му на пълномощник на ищците в производството, с която е поискано от съда по отношение на делът на Я.П.П., същия да бъде възложен на наследниците му, съдът намира исконето за неоснователно. Обстоятелството настъпила смърт на съделителя  Я.П.П. е установено, на много по-късен етап от постановяване на поправяните актове. В този смисъл съдът намира това искане за неоснователно и следва да го остави без уважение.

Воден от гореизложеното, съдът

 

Р         Е         Ш        И:

 

ДОПУСКА поправки на очевидни фактически грешки на основание чл.192 ал.2 от ГПК/отм/. както следва:

 1.В Протокол за изтеглен жребий от съдебно заседание, проведено на 13.07.2015 г. на страница втора, ред дванадесети, след израза «ВЪЗЛАГА в общ дял на наследниците на» да се чете: «Г... И.В. - И.П.В. с ЕГН **********,***, П... област, ул."Х... Б..." №....; Т.И.И. с ЕГН **********,***, П...област, ул.“Т.... №.., Г.И.В. с ЕГН **********,***, П... област, ул.“Х... Б... № ..., П.Г.В. с ЕГН **********,***, П... област, ул.“А... С..." №....

2.В Протокол за изтеглен жребий от съдебно заседание, проведено на 13.07.2015 г. на страница трета, ред седми, след израза «ВЪЗЛАГА в общ дял на наследниците на» да се чете: »К...И. В... - С.К.П. с ЕГН **********,***, И.К.К. с ЕГН **********,***”.

3.В Протокол за изтеглен жребий от съдебно заседание, проведено на 13.07.2015 г. на страница трета, ред тридесет и втори, след израза «ВЪЗЛАГА в общ дял на наследниците на» да се чете:»М... И. П... - Т.Г.С. с ЕГН **********, с постоянен адрес:***; Е.Г.П. с ЕГН **********,***; И.Г.З. с ЕГН **********,***, П...област, ул.Ф.. С... №...; А.Г.Н. с ЕГН **********,***, П.. област, ул."М..." №...”.

4.В Протокол за изтеглен жребий от съдебно заседание, проведено на 13.07.2015 г. на страница четвърта, ред тридесет и първи, след израза «ВЪЗЛАГА в общ дял на наследниците на» да се чете: »П... И.П. - Я.П.П. с ЕГН **********,***, П... област, Община Р..., ул."В...“ №...”.

5.В Протокол за изтеглен жребий от съдебно заседание, проведено на 13.07.2015 г. на страница пета, ред двадесет и първи, след израза «ВЪЗЛАГА в общ дял на наследниците на» да се чете: »П... И.В. - Г.П.В. с ЕГН **********,***, П... област, ул.“А...С....“ № ..., И.П.В. с ЕГН **********,***, П... област, ул.“А... С...“ №....

6.В Протокол за изтеглен жребий от съдебно заседание, проведено на 13.07.2015 г. на страница пета, ред двадесет и първи, след израза «ВЪЗЛАГА в» да се чете: »дял на А.И.З.  с ЕГН **********,***, П...област, ул .“С....“ №...”.

7.Навсякъде в Решение №2638/24.06.2014 г., Решение №3732/10.11.2015 г. за поправка на очевидна фактическа грешка и Протокол за изтеглен жребий от съдебно заседание, проведено на 13.07.2015 г., по отношение на имотите предмет на делба да се чете: »находящи се в землището на кв. Г...Н..., гр. Р..., общ. Р...».

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  искането на адв. И.Р., в качеството му на пълномощник на ищците в производството, с което е поискано от съда в Протокол за изтеглен жребий от съдебно заседание, проведено на 13.07.2015 г. по отношение на делът на Я.П.П., същия да бъде възложен на наследниците му.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок  от получаване на съобщението пред ПОС.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева – Гургова.

 

            Вярно с оригинала.

            М.Х.