Гражданско дело 3731/2006 - Решение - 04-05-2016

Решение по Гражданско дело 3731/2006г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 1504

 

 

гр. Пловдив, 04.05.2016 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на тридесети март през две хиляди и шестнадесета година в състав с

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 3731 по описа на съда за 2006 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е по чл. 282 и сл. от ГПК(отм.), във втора фаза - по извършване на делбата.

По делото е постановено влязло в сила Решение № 1798 от 29.04.2014 година на ПРС и Решение № 268 от 13.02.2015 г. на ПОС, с което е допуснато да се извърши съдебна делба по отношение на недвижими имоти: ПИ с идентификатор 56784.533.433 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на изп. директор на АГКК с адрес –гр. Пловдив, кв. Б., местност „О.”, с № 107.6 по предходния план; с площ от 5136 кв. м. с трайно предназначение-земеделска териотория, с начин на трайно ползване –овощна градина, при съседи: 56784.533.436; 56784.533.432; 56784.533.427; 56784.533.424; 56784.533.463; 56784.533.434; 56784.533.435. между А.С.В. с ЕГН **********, Р.Д.Н. с ЕГН ********** и двете с адрес ***, Н.Д.Г. с ЕГН ********** с адрес *** А и Я.Д.Н. с ЕГН ********** с адрес *** при квоти: от по 1/4 ид. част за всеки от тях; ПИ с идентификатор 56784.533.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на изп. директор на АГКК с адрес –гр. Пловдив, ул. „О.” № 16, с номер по предходния план 20; с площ от 1669 кв. м. с трайно предназначение-урбанизирана териотория, с начин на трайно ползване –ниско застрояване до 10 м., при съседи : 56784.533.19; 56784.533.463; 56784.533.21; 56784.533.9502; ведно с построената в него едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор 56784.533.20.3 с площ от 179 кв. м. между А.С.В. с ЕГН **********, Р.Д.Н. с ЕГН ********** и двете с адрес ***, Н.Д.Г. с ЕГН ********** с адрес *** А, Я.Д.Н. с ЕГН ********** с адрес ***,както следва : при квоти от 304,75/1669 ид. части за  А.С.В.; 379,75/1669 ид. части за Н.Д.Г. и по 492,25/1669 ид. части  за Р.Д.Н. и Я.Д.Н.; ПИ с идентификатор 56784.533.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на изп. директор на АГКК с адрес –гр. Пловдив, ул. „О.” № **, с № ** по предходния план; с площ от 707 кв. м. с трайно предназначение-урбанизирана териотория, с начин на трайно ползване –ниско застрояване до 10 м., при съседи: 56784.533.20; 56784.533.463; 56784.533.22; 56784.533.9502.; между А.С.В. с ЕГН **********, Р.Д.Н. с ЕГН ********** и двете с адрес ***, Н.Д.Г. с ЕГН ********** с адрес *** А и Я.Д.Н. с ЕГН ********** с адрес ***.както следва : при квоти от 481,40/2376 ид. за части А.С.В., 556,50/2376 ид. части за Н.Д.Г. и по 669/2376 ид. части Р.Д.Н. и Я.Д.Н..

         Ищците са отправили искане за възлагане в дял на Р.Н. на ПИ с идентификатор 56784.533.20, както и ПИ с идентификатор 56784.533.851, а в дял на Н.Г.- ПИ с идентификатор 56784.533.850, а А.В. не желае дял от имотите. Същите заявяват съгласие в дял на ответника да се предостави ПИ с идентификатор 56784.533.21 и ПИ с идентификатор 56784.533.850, който се ползва от него.

Съдът като взе предвид установените факти и исканията на страните намира следното.

От изготвеното заключение от 08.09.2015 г. и допълнително такова от 22.03.2016 г е видно, че стойността на ПИ с идентификатор 56784.533.20 е 65300 лв.; на ПИ с идентификатор 56784.533.21-27 200 лв.; а на ПИ с идентификатор 56784.533.433-150166 лв., като стойността на новообразуваните от него УПИ-ПИ с идентификатор 56784.533.851 с площ от 1877 кв. м. е 49977 лв.; на ПИ с идентификатор 56784.533.850, с площ от 1866 кв. м., е 49733 лв., а на ПИ с идентификатор 56784.533.849, с площ от 1889 кв. м., е 50456 лв. Делът на А.В. от съсобствените имоти възлиза на сумата от 54976,39 лв., на Н.Г. –на 58770,51 лв. и на Р.Н. и Я.Н. на по 64459,98 лв.

С оглед установените данни съдът намира от правна страна следното:

Предвид броя на допуснатите до делба имоти, различните квоти на съделителите от тях и невъзможността да се формират дялове, които по стойност и квота да съответстват на притежаваните такива от страните съда намира, че не е възможно при липса на съгласие от всички страни делбата да се осъществи чрез способа на разпределението, както се притендира от ищците. Не са отправени и притенции за възлагане на имотите в дял на някой от съделителите, поради което като единствен възможен способ за ликвидиране на съсобствеността се явява изнасянето им на публична продан.

Предвид приключване на производството по делото страните следва да бъдат осъдени да заплатят по сметка на ПРС суми за ДТ в размер от 4 %  върху стойността на притежаваните от тях дялове от съсобствеността или за А.В. 2199,06 лв., на Н.Г. –2350,82 лв. и за Р.Н. и Я.Н. по 2578,40 лв.

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

                                                 Р     Е     Ш     И  :

 

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН допуснатите до делба недвижими имоти: ПИ с идентификатор 56784.533.433 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на изп. директор на АГКК с адрес –гр. Пловдив, кв. Б., местност „О.”, с № 107.6 по предходния план; с площ от 5136 кв. м. с трайно предназначение-земеделска териотория, с начин на трайно ползване –овощна градина, при съседи: 56784.533.436; 56784.533.432; 56784.533.427; 56784.533.424; 56784.533.463; 56784.533.434; 56784.533.435. при цена от 150166 лв., СПОРЕД КВОТИТЕ ОТ СЪСОБСТВЕНОСТТА: от по ¼ ид. част за А.С.В. с ЕГН **********, Р.Д.Н. с ЕГН ********** и двете с адрес ***, Н.Д.Г. с ЕГН ********** с адрес *** А и Я.Д.Н. с ЕГН ********** с адрес ***; ПИ с идентификатор 56784.533.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на изп. директор на АГКК с адрес –гр. Пловдив, ул. „О.” № **, с номер по предходния план 20; с площ от 1669 кв. м. с трайно предназначение-урбанизирана териотория, с начин на трайно ползване –ниско застрояване до 10 м., при съседи : 56784.533.19; 56784.533.463; 56784.533.21; 56784.533.9502; ведно с построената в него едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор 56784.533.20.3 с площ от 179 кв. м. при цена от 65300 лв., СПОРЕД КВОТИТЕ ОТ СЪСОБСТВЕНОСТТА: 304,75/1669 ид. части за А.С.В. с ЕГН ********** с адрес ***; 379,75/1669 ид. части за Н.Д.Г. с ЕГН ********** с адрес ***,25/1669 ид. части за Р.Д.Н. с ЕГН ********** с адрес *** и Я.Д.Н. с ЕГН ********** с адрес ***; ПИ с идентификатор 56784.533.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на изп. директор на АГКК с адрес –гр. Пловдив, ул. „О.” № **, с № ** по предходния план; с площ от 707 кв. м. с трайно предназначение-урбанизирана териотория, с начин на трайно ползване –ниско застрояване до 10 м., при съседи: 56784.533.20; 56784.533.463; 56784.533.22; 56784.533.9502.; при цена от 27 200 лв., СПОРЕД КВОТИТЕ ОТ СЪСОБСТВЕНОСТТА: 481,40/2376 ид А.С.В. с ЕГН ********** с адрес ***, 556,50/2376 ид. части за Н.Д.Г. с ЕГН ********** с адрес *** А и по 669/2376 ид. части Р.Д.Н. с ЕГН ********** с адрес *** и Я.Д.Н. с ЕГН ********** с адрес ***.

          ОСЪЖДА А.С.В. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза на бюджета съдебната власт по сметка на ПРС сумата от 2199,06 лв. (две хиляди сто деветдесет и девет лева и шест ст.) за държавна такса за производството.

          ОСЪЖДА Н.Д.Г. с ЕГН ********** с адрес *** А да заплати в полза на бюджета съдебната власт по сметка на ПРС суми от 2350,82 лв. (две хиляди триста и петдесет лева и осемдесет и две ст.) за държавна такса за производството.

          ОСЪЖДА Р.Д.Н. с ЕГН ********** с адрес *** и Я.Д.Н. с ЕГН ********** с адрес *** да заплатят в полза на бюджета съдебната власт по сметка на ПРС суми от по 2578,40 лв. (две хиляди петстотин седемдесет и осем лева и четиридесет ст.) за държавна такса за производството.

 

          Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пловдивски окръжен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: СЕКРЕТАР Д. Д.