Гражданско дело 1870/2005 - Решение - 31-05-2016

Решение по Гражданско дело 1870/2005г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1820                            Година 31.05.2016                         Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                        ХІІІ граждански състав

На тридесет и първи май                                       две хиляди и шестнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ  ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

 

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 1870 по описа за 2005 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

Производството е за поправка на очевидна фактическа грешка с правно основание чл.247 ал.1 от ГПК.

С писмена молба от ...... Н.Л.Р. – К., в качеството й на ищец по делото, моли съда да поправи допуснати очевидни фактически грешки в Решение №86/18.07.2007 г.; Решение №1934/06.07.2009 г. и  Протокол за съдебна делба от 22.03.2010 г., по отношение на имената на съделителите Н.Л.К. и Светла Л.Р., като се изпишат прпавилно същите -  Н.Л.Р. – К. и С.Л.Р..

Препис от молбата е била връчена на страни по делото, които в дадения им едномесечен срок от получаването не вземат становище по молбата.

След преглеждане на материалите по делото, съдът намира че действително е допусната очевидна фактическа грешка в Решение №86/18.07.2007 г., Решение №1934/06.07.2009 г. и  Протокол за съдебна делба от 22.03.2010 г., при изписването на имената на двете съделителки.

Воден от гореизложеното, съдът

 

Р         Е         Ш        И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на основание чл. 247 ал.1 от ГПК, като  навсякъде в трите акта: Решение №86/18.07.2007 г., Решение №1934/06.07.2009 г. и  Протокол за съдебна делба от 22.03.2010 г., имената на двете съделителки да се четат: Н.Л.Р. – К. и С.Л.Р..

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок  от получаване на съобщението от страните пред ПОС.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/ Мария Личева – Гургова.

 

Вярно с оригинала.

М.Х.