Брачно дело 434/2006 - Решение - 26-02-2014

Решение по Брачно дело 434/2006г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер    1                     26.02.2014   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    3 брачен състав

 

На     осми януари две хиляди и четиринадесета  Година

 

В публично заседание на двадесет и  шести февруари две хиляди и

 

четиринадесета година в следния състав:

 

Председател: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: Иванка Боева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер 434                                             по описа за   2006  година

 

за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е образувано по молба от 11.07.2013г. с правно основание чл.409 от ГПК от Х.В. Ш. ЕГН **********  за издаване на дубликат на изгубен изпълнителен лист, издаден въз основа на  Решение № 220/20.06.2006г., постановено по гр. дело № 434/2006г. по описа на ПРС-3бр.с. за сумата от 50лв. месечно, представляваща дължимата от ответника издръжка за детето Р. И. А. ЕГН ********** , чрез неговата майка и законен представител Х.В. Ш. ЕГН **********  , считано от влизане на решението в сила, до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

В молбата се твърди, че е бил издаден изпълнителен лист за горепосочената сума, който бил получен от пълномощника на ищцата, но същият бил изгубен, поради което се претендира издаването на дубликат.

В съдебно заседание молителката поддържа молбата и моли съдът да уважи същата.

Ответникът не е депозирал отговор, не се явява в съдебно заседание и не  изразява становище за основателност на молбата.

СЪДЪТ, след като взе предвид представените по делото доказателства – по отделно и в тяхната съвкупност, съобрази становищата на страните и нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, намира за установено следното от фактическа страна:

С влязло в сила решение № 220/20.06.2006г., постановено по гр. дело № 434/2006г. по описа на ПРС-3бр.с.  бащата на малолетното дете И.Г.А. ЕГН **********, е осъден да заплаща сумата от 50лв. месечно, представляваща дължимата издръжка за детето Р. И. А. ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Х.В. Ш. ЕГН **********  , считано от влизане на решението в сила, до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

По молба на  процесуалния представител на ищцовата страна от 02.08.2010г. е издаден изпълнителен лист за присъдената издръжка, като е направено надлежно отбелязване на л.22 от делото.

Видно от показанията на разпитания по делото свидетел В. Ш. –баща на молителката , страните се развели през 2006г ,като упражняването на родителските права по отношение на малолетното им дете били  предоставени на майката , а за бащата  бил определен режим за лични контакти и месечна издръжка в размер на 50лв .Ищцата не е получавала издръжка .Издаденият изпълнителен лист бил изгубен и ищцата била в невъзможност да събере дължимата от ответника издръжка .От 7 години ответникът не е заплащал издръжка на детето си

         Предвид така установеното от фактическа страна, СЪДЪТ формулира следните изводи от правна страна:

Нормата на чл. 409, ал. 1 от ГПК изчерпателно и ограничително урежда две хипотези, при чието наличие е допустимо издаването на дубликат от изпълнителен лист - това са само случаите, при които изпълнителният лист е бил изгубен или унищожен. При издаването на дубликат съдът проверява освен това и дали дългът не е погасен след постановяване на акта, представляващ изпълнително основание. Ответникът по молбата може да противопостави възражения по чл. 409, ал. 3 от ГПК за погасяване на дълга въз основа на обстоятелства, настъпили след установяване на съществуването му.

В случая от събраните по делото писмени доказателства се установи, че е издаден изпълнителен лист по решението на ПРС по гр. дело № 434/2006г., но същият е изгубен и не съхранява у молителката . Ответникът не е противопоставил възражения за погасяване на дълга в срока.

По изложения съображения съдът намира, че са изпълнени предпоставките на чл.409 от ГПК и молбата се явява основателна и следва да бъде уважена като такава.

Мотивиран от така изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ ДУБЛИКАТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ НА Х.В. Ш. ЕГН **********  срещу  И.Г.А. ЕГН ********** за сумата от 50.00лв./ петдесет лева/ месечно, представляваща дължимата от И.Г.А. ЕГН **********  ,издръжка за детето Р. И. А. ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Х.В. Ш. ЕГН **********   , считано от 20.06.2006г., до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане по решение № 220/20.06.2006г., постановено по гр. дело № 434/2006г. по описа на ПРС-3бр.с. на основание чл.409 от ГПК.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчването му страните.

 

        

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.