Административно дело (ГО) 7/2019 - Протокол - 31-07-2019

Първо заседание по Административно дело 7/2019г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2019                                                                            Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХVІІІ гр. състав

на тридесет и първи юли                                             година 2019

В публично заседание в следния състав:

                                     

                                                        Председател: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

 

Секретар: Радка Цекова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

административно дело номер 7 по описа за 2019 година.

На поименното повикване в 10,01 часа се явиха:

         При спазване изискванията на чл. 142, ал. 1 от ГПК.

Жалбоподателят С.С.А., редовно призован, не се явява, не изпраща процесуален представител.

Лицето С.Д.К., редовно призовано, явява се лично.  

Съдът намира, че п. о. С.Д.К. следва да бъде конституиран като страна по делото.

Ето защо,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА п. о. С.Д.К. – р. в *, с. „кП“ *** като ответник по делото.

 

Ответникът К.: Да се гледа делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, ето защо

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         Ответникът К.: Мисля че правилно сме задържали лицето. Жалбата е неоснователна.

        

Докладва се жалбата, по която е образувано делото. Същата е насочена срещу Заповед за задържане на лице от 26.05.2019 г., издадена от С.Д.К., с която е постановено задържането за срок от 24 часа на жалбоподателя. Излагат се съображения за незаконосъобразност поради липса на фактическо и правно основание. Иска се нейната отмяна.

         Съдът докладва:

         Постъпила е изисканата преписка по издаване на заповедта.

УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствена тежест да установи твърдените в жалбата факти за незаконосъобразност на оспорения административен акт.

УКАЗВА на административния орган, че на основание чл. 170, ал. 1 АПК носи доказателствена тежест да установи фактическите основания, посочени в акта и изпълнението на законовите изисквания за издаването му – наличието на компетентност, спазването на административно-производствените правила и правилното приложение на материалния закон.

Ответникът К.: Моля да се приеме преписката.

 

Съдът намира, че представеното копие от преписка следва да бъде прието по делото.

Ето защо,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената преписка по издаване на оспорената заповед.

 

Ответникът К.: Нямам други искания.

 

С оглед липсата на други доказателствени искания, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОБЯВЯВА ЗА ПРИКЛЮЧИЛО СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ

 

Ответникът К.: Самата жалба на лицето е неоснователна. Задържали сме лицето по законосъобразен начин. В съдебно заседание РС прие, че лицето е виновно и наложи глоба, поради което смятам, че задържането е основателно. След съдебно заседание, в което беше наложена глоба и приключи съдебното заседание, лицето беше освободено. Моля да бъде отхвърлена жалбата.

 

В момента в залата се явява жалбоподателят и пълномощникът му адв. И./ 10,08часа/.

На страната се разясниха извършените до момента действия от съда.

 

Адв. И.: Имам доказателствени искания за разпит на двама свидетели, които ще установят, че заповедта не е връчена. Както заповедта, така и акта за нарушение не са връчени, което е процесуално нарушение. Въпреки изричното искане да бъдат връчени, не бяха връчени.  Не са били връчени в момента на задържането и до края на деня. В самата заповед няма подпис за получаване. В самата заповед пише отказа да се подпише самата заповед или отказ за връчване. Имаме свидетели, които ще установяват, че поради това, че е отказал да получи заповедта, не е връчена заповедта. Ако това не се оспорва, няма нужда от свидетели. Ако се оспорва от страна, че е била връчена заповедта, има нужда да се докаже. Заповедта не е връчена. В заповедта също няма отразени факти и обстоятелства кое налага задържането. Задържането може да бъде само мярка, която да предотврати укриване на извършване или извършване на ново нарушение или престъпление, или осуетяване на разследване. В случая в заповедта няма нито едно обстоятелство кое налага да се предприеме тази принудителна административна мярка. В заповедта също липсва посочване защо задържаният е бил лишен от правото да гласува. Това също е задължително. В заповедта не е отразено защо на задържания не му е предоставено право да подпише пълномощно, което сериозно осуети по-нататъшната работа. Писането на жалбата беше без документи, без връчени заповед и акт за нарушението, като трябваше да гадаем какво е написано. Акта за нарушение беше установен в заседание като текст вечерта в осем часа. Всички тези процесуални нарушения искаме да се потовърдят от свидетелите. Няма спор, че лицето е било пуснато. Спорът е за това имат ли право да го задържат. Със свидетелите искаме да установим, че лицето е отишло доброволно, че не е направило опит да се укрие, не е направило опит да избяга, не е направило опит да заличи следи от нарушиението. Такова нещо няма. Това са съществени обстоятелства, които следва да докажем по надлежиня ред с доказателствени средства. Затова, моля да се допуснат двама свидетели при решжим на довеждане.

Ответникът К.: Лицето е отказало да получи и да подпише заповедта за задържане, както и акта за нарушение. Според правилника за прилагане на указа за задържане, ораните на МВР могат да задържат лица за срок до 24 часа. Това е с оглед внасянето на преписката за решаване от РС и осигуряване на явяване. Това не е наказание или нещо. Както се видя, веднага след като е докладвана преписката и е взето решение от съдията, лицето беше освободено. Относно правото му на глас, още около в 17,30 часа беше доведено до съда за делото. Няма как да определяме колко време ще продължи. Според изборния кодекс на лицата без влязла в сила присъда се осигурява правото на гласуване в арестното помешение, но това е само когато има не по-малко от десет задължани лица. Към този момент в нашите арести няма как да се осигури това право. В последствие адвокатът му дойде и поиска копие от заповедта. Същата след доклад на началника ни беше изготвено ксерокопие и по-късно дойде и внесе жалба от името на ответника, като дори не е била упълномощена писмено. Преди това се видя с лицето. Че не са изготвени писмено упълномощаване, ние няма как да ги задължим те да си изготвят писмено или устно упълномощаване. В съдебно заседание са разбра, че госпожата  не е упълномощена писмено.

Адв. И.: При свиждането с довереника ми, при разговора с него, физически нямаше достъп той да подпише пълномощно. Той е зад стъклена преграда с помешение между мен и мойта стъглена преграда, която е в порядъка от 2 метра. Няма как, физически не беше осигурена възможност да подпише пълномощно. Това е един от аргументите, че уж му е осигурен адвокат, а всъщност беше лишен да си подсигури адвокатска защита по надлежния ред. Това беше един от аргументите на н. на Т. РПУ. Тези факти са налице, че физически не е осигурена възможност клиентът ми да подпише пълномощно. Това е едно от нещата, поради което не ми беше връчена заповедта. Не е вярно, че е връчена. Не е вярно, че е връчен акт за извършено нарушение. Нарушението е извършено в 11:50 часа, а в 17:00 часа все още нямаше акт за извършено нарушение. Нямаше описано при какви обстоятелства е извършено и кое налага заповедта за задържане. Нито едно обстоятелство не беше описано. Обстоятелства по извършване на нарушението и по необходимостта за задържане не бяха налице, и не ни беше предоставен нито едно доказателство. Това се явява съществено процесуално нарушение, защото лишава клиента ми от правото на защита. Освен това, правото да отиде да гласува, можеше да му бъде подсигурено. Поне трябваше да има отбелязване защо му е отказано правото да гласува. Поддържам искането си за двама свидетели.

Ответникът К.: Според мен не трябва да бъдат призовавани свидетели. Тези лица дали ще имат някакво отношение по делото. Всичко е описано в преписката.

Адв. И.: Свидетелите са при режим на довеждане. Те са непосредствени свидетели. Заедно с мен присъстваха в опитите ми за получаване на документите. Документите съм ги искала няколко пъти и тези лица присъстваха. Искаме да установим, че съм поискала Заповедта за задържане, Акта за нарушение и те не ми бяха предоставени. Също така и ще установят факта, че след като написах жалбата без тези документи, жалбата не беше приета. Трябвавше да настояваме, спорове, заплахи и мен да ме задържат, за да приемат жалбата. Защото имаше и такъв момента, че поради настояване на ми приемат жалбата, щяха да ме задължат и мен. Мярката, поето е наложена мярка е в размер на 100 лв. Бяхме лишени от правото да се защитим защото нямаше акт. Делото е № 989/2019 г. на ІV наказателен състав, с. Г.. Административно наказателно е делото. На това дело се разпитаха свидетелите, които са присъствали и които не бяха отразени в акта.

 

Съдът намира, че с оглед направените от страна на жалбоподателя доказателствени искания, ходът по същество следва да бъде отменен. На жалбоподателя следва да бъде допуснат един свидетел при режим на довеждане, като следва да бъде оставено без уважение искането за допускане на втори свидетел. Също така, следва да се изиска и крайният съдебен акт, с който е приключило АНД № 989/2019 г. по описа на ПдРС, ІV нак. състав.

Ето защо,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ хода по същество по настоящото дело.

ДОПУСКА на жалбоподателя един свидетел при режим на довеждане.

ДА СЕ ИЗИСКА крайният съдебен акт, с който е приключило административно наказателно дело № 989/2019 г. по описа на ПдРС, ІV наказателен състав.

ОСТАВЯ без уважение искането за допускане на втори свидетел.

 

Адв. И.: Не водим свидетел. Моля за отлагане на делото след 19 август.

 

С оглед необходимостта от събиране на допуснатите по делото доказателства, съдът намира, че делото следва да бъде отложено за друга дата. 

Ето защо,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 17.09.2019 г. от 15,20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 10,22 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

                                                       

 

СЕКРЕТАР:/п/

 

         Вярно с оригинала!

РЦ