Административно дело (ГО) 7/2019 - Протокол - 17-09-2019

Второ заседание по Административно дело 7/2019г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2019                                                                            Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХVІІІ гр. състав

на седемнадесети септември                                        година 2019

В публично заседание в следния състав:

                                     

                                                        Председател: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

 

Секретар: Радка Цекова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

административно дело номер 7 по описа за 2019 година.

На поименното повикване в 15,27 часа се явиха:

При спазване изискванията на чл. 142, ал. 1 от ГПК.

Жалбоподателят С.С.А., редовно уведомен, явява се лично и с а. И., с пълномощно по делото.

Ответникът Трето РПУ - Пловдив, редовно уведомено, не изпраща процесуален представител.

Ответникът полицейски орган С.Д.К. – р. в г. *, с. „кП“ ***, редовно уведомен, явява се лично. 

 

Адв. И.: Да се даде ход на делото.

Ответникът К.: Да се гледа делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, ето защо

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

        

Съдът докладва:

Постъпило е изисканото решение, постановено по АНД № 3217/2019 г. по описа на ПдРС.

Адв. И.: Да се приеме като доказателство по делото.

Ответникът: Да се приеме.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЛАГА така постъпилия препис от решение, постановено по АНД 3217/2019 г. по описа на ПдРС.

 

Адв. И.: Водим допуснатия ни свидетел.

 

ПРИСТЪПИ СЕ към разпит на допуснатия свидетел.

СНЕ СЕ неговата самоличност:

А. И. К. - 54 години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

Съдът предупреди свидетеля за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

Свидетелят: Обещавам да говоря истината.

Познавам С.А.. Живее в квартала. В по-близки отношения сме, тъй като сме в и. к.„З. на п.“ и той е член на комитета. Знам, че е възникнал инцидент на 26.05.2019 г. с неправилно паркиране на автомобил на футболист в квартала. По-късно С. е бил помолен по телефона да отиде в Р.то управление и той е отишъл доброволно и е бил задържан. По телефонно обаждане, може би след час от случилото се. Доколкото знам, като свидетел е бил призован. Аз бях тогава в * РПУ около четири и половина часа. Въпросният господин е и. /свидетелят сочи ответника/ и помолих да му се връчи копие на акта, на заповедта за дребно хулиганство, за да можем да го обжалваме. Господинът ме попита в качеството на какъв. Някой му диктуваше по телефона какво да прави. Отказаха да му дадат екзепмляр от акта и заповед за задържане. Документи, по искане на а. на С., който е й сегашния а. И., не бяха представени. Няколкократно беше поискано от а. акта за нарушение. Това не мога да кажа колко продължи. Достат настоявахме. Има камери и може да се извърши проверка, че актът не е даден. Има видеонаблюдение. Нямаше обяснения защо няма акт за нарушение. И. чакаше нареждане по телефона. Този ден беше и изборен. Искане на адвоката на С. за осигуряване правото на гласуване имаше. На вратата беше н. на р.то, който отказа да приеме адвоката първоначално, който имаше жалба. След това приеха жалбата на адвоката. Пълномощно, което да се приложи към жалбата нямаше, доколкоот помня имаше устно пълномощно, тъй като имаше ограничение. Това ми обясни адвоката. Началникът отказа да приеме жалбата без пълномощно. Когато  влезе адвокатът в словесен спор, я приеха. Нарушението на С.А. беше за хулигански действия. Никой не обясни какви точно хулигански действия. Не ми се обясни нищо.

По телефона разбрах, че господин А. е задържат, тъй като сме в една инициатива, отидох да му окажа съдействие. Разбрах от баща му или друг общ приятел. От телефонно обаждане научих. Не съм свидетел на телефонен разговор, в който господин А. е повикан като свидетел за разпит. Това научих в последствие. Мисля, че служител на МВР му се е обадил. Не помня кой ми каза. Имаше отпред около двадесет човека свидетели. Искахме акта и от вас /свидетелят посочва ответника/, но се отказа да се даде акт за нарушение. Казахте, че очаквате нареждане по телефона. Никой не ми е казал, че има процедура, че трябва да изчакаме.

Жалбата беше написана без акт за нарушение. Жалбата, която се входира, не ми е известно да е имало документ, въз основа на който да се подаде жалбата.

Адв. И.: Нямам въпроси към свидетеля.

Ответникът К.: Нямам въпроси към свидетеля. Ще искам да бъдат призовани двама свидетели, като единият е възприел отказа на лицето да подпише заповедта и акта за нарушение – Е. Т., както и втори свидетел – С.Т., който е бил д. на п. е. и е свидетел дали е връчено ксерокопие на заповедта, дали адвокатката е изчакала това нещо и дали е внасяна жалба от страна на адвокатката в Т. р..

Адв. И.: Видно е, че жалбата е подписана от мен. Видно е, че нямам пълномощно. Има представени писмени доказателства по делото, като в такъв случай не е необходимо да се разпитва свидетел. 

 

Съдът намира, че искането за свидетели следва да бъде оставено без уважение, тъй като цялата преписка по делото е изискана и въз основа на нея съдът ще постанови своя съдебен акт. Свидетелите, за които се иска да бъдат допуснати, са обекивирани своите действия в част от представената преписка на Т. РПУ – П.

Ето защо,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответника С.Д.К. за допускане на гласни доказателства.

 

Адв. И.: Нямам други доказателствени искания. Представям договор за правна защита и съдействие, както и списък на разноските.

Ответникът К.: Нямам други искания.

Съдът приложи така представения списък на разноски към делото.

Ответникът К.: Нямам възражения досежно така представения списък на разноски. Нямам други искания.

 

С оглед липсата на други доказателствени искания, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОБЯВЯВА ЗА ПРИКЛЮЧИЛО СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ

 

Адв. И.: Моля да постановите незаконосъобразност на заповедта за задържане, тъй като същата е в нарушение на Указ №  904/63 г. и в нарушение на Закона за МВР. Имам предвид следното, че заповедта е издаден, без да бъде съставен акт за нарушение. Видно от заповедта за задържане, тя е с час на издаване 14,30 часа на 26.05.2019 г. Акт за нарушение към този час не е имало съставен, а такъв акт за нарушение е съставен едва непосредствено преди да се внесе преписката в Районния съд, което става около 19,00 часа на 26. Въпреки многобройните искания за връчване на акт за нарушение, такъв акт е върчен едва непосредствено преди да бъде изведен задържаният и да бъде отведен в Районния съд. Това е абсолютно в процесуално нарушение, тъй като в чл. 3 от устава се казва следното: Въз основа на съставения акт се издава заповед и веднага се внася преписката за решаване от районен съдия.

В 14,30 часа не е имало пречка веднага да се внесе заповедта, това е второто нарушение, което не е извършено, а задържанаият е незаконно задържан няколко часа без акт за нарушение, без да му бъде връчен. Защото свидетелите установяват, че не е подписан, но не установяват, че му е връчен, без да се внесе своевременно в съда. Това става едва в 19,00 часа. От тази заповед е видно, че не е описан акт за нарушение. Ако имаше съставен такъв, то следваше в заповедта за полицейско задържане да бъде описан. В заповедта пише само „правното основание чл. 72, ал. 1, т. 7 от ЗМВР“, но няма описан акт за нарушение, а актът за нарушение е неотменна част от заповедта, защото в този акт се съдържат фактическите и правни основания за задържането. Изрично е подчертано в Указа, че в заповедта трябва да има фактически и правни основания за задържане. Задържането драстично не съответства на извършеното нарушение, което е видно, че е наложен минимумът – глоба 100 лева. Което означава, че нарушението е такова, че не се изисква задържане. Още повече, че задържаният доброволно се е явил в Трето РПУ - Пловдив и то като свидетел, и е бил изненадан от направеното задържане. Поради липса на фактически и правни основания, заповедта е изцяло незаконосъобразна. Моля да ми се даде възможност за по-подробна писмена заащита.

Ответникът К.: Моля да постановите, че заповедта е законосъобразна, тъй като е издадена по правния ред. Съставянето на акта става при първия възможен момент, тъй като се сочат свидетели, които са били свидетели на самото място и са били свидетели на действията на лицето. Съставянето на самия акт отнема време, като задържането става въз основа на самите действия на лицето. Това става с цел осигуряване на последващо представяне на лицето в съд. Смятам, че правото на гласуване на лицето не е било ограничено, тъй като задържането става в 14,30 часа, внесена е цялата преписка в съда в около 18,30 часа. Оттам нататък МВР няма как да влияе на самото производство. Лицето е отказало категорично да подпише заповедта, а в закона е посочено, че екземпляр от заповедта се връчва срещу подпис на лицето, като отказа и на заповедта, и на акта е удостоверен с подписа на свидетел, присъствал на самия отказ на лицето. В Указа за борба с дребното хулиганство чл. 1 е посочено, че се съставя акт, като се описва подробоно случая и се отбелязват свидетелите, и посоченото. Ако нарушителят откаже да подпише или не е в състояние, това се удостоверява с подпис на свидетел, което е направено. В заповедта е посочено, че датата и мястото, на който същиоят извършва действията по смисъла на УБДХ. Мисля, че самата заповед е законосъобразна, тъй като и съдът установява, че лицето е извършител на тази хулиганска проява.

Адв. И.: Извършеното нарушение е станало преди 12,00 часа на 26 май. Лицата, писани като свидетели, са всъщност „пострадавшите“, които са били уж обидени, а истинските свидетели, които са пет – шест човека, които се явиха по делото в съда, те  изобщо не са били отразени в акта, защото акт не е бил съставен. Ако е имало нарушение, акт следва да се състави на място и в този акт е следвало да се отразят всички присъствали свидетели.

 

Съдът дава 3-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 15,51 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

 

                                                        СЕКРЕТАР:/п/

        

         Вярно с оригинала!

         РЦ