Административно дело (ГО) 6/2019 - Определение - 11-07-2019

Определение по Административно дело 6/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   №4

 

11.07.2019г., гр. Пловдив

 

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ГК, XVII – ти съдебен състав в закрито съдебно заседание на 11.07.2019 г. в състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН  АТАНАСОВ

 

            като разгледа докладваното от съдията административно дело № 6 по описа за 2019г. на съда, за да се произнесе взе предвид следното.

            С определение № 822/19.04.2019г. по административно дело № 1141 по описа на Административен съд – Пловдив е прекратено производството и делото е изпратено по подсъдност на настоящата инстанция като е прието от административен съд, че оспорването от жалбоподателя В.К.Т. на писмо № *** на *** на Община Родопи, с което е уведомен за липсата на възможност да му се предостави друг равностоен имот представлява спор по приложението на ЗСПЗЗ, тъй като имотът, чиято замяна се иска е придобит по реда на §4а ПЗР на ЗСПЗЗ, при което и приложимия ред за обжалване е по реда на § 19, ал.1 ЗСПЗЗ / приет със ЗИД на АПК – ДВ., бр.39/2011г./.

            Видно от *** съставен от *** при РС – Пловдив В.К.Т. е бил признат за собственик на 1000 кв.м.  празно място, находящо се в местността „***“, землището на с. Б., община Родопи въз основа на приключила процедура по §4а ПЗР на ЗСПЗЗ в рамките на която са били издадени заповед № *** на *** на Община Родопи, оценителен протокол от 05.11.1992г., квитанция към приходен касов ордер и удостоверение № *** на Община Родопи.

            С молба вх. № ***  В.Т. ***, че е поискал да се снабди със скица на процесния имот, като от Община Родопи са го насочили да извърши геодезическо заснемане, при което се оказало, че имотът на Т. попада на картата върху други три поземлени имота. Поискано е с молбата да се предостави на Т. ***, с оглед избягване конфликти със собствениците на имотите върху които е признат за собственик жалбоподателя.

            С писмо № *** на *** на Община Родопи заявява, че липсва правна възможност за компенсиране жалбоподателя с друг равностоен общински недвижим имот, тъй като съгласно Закона за общинската собственост и Наредбата за придобиване, разпореджане и управление с общинско имущество, Общината може да се разпорежда с недвижими имоти само чрез търг или конкурс.

Съгласно разпоредбата на чл.118 ал.1 ГПК, респ. чл. 135, ал.1 АПК всеки съд сам решава дали започнатото пред него дело му е подсъдно, като възражение за неподсъдност на делото по рода си може да се повдига и служебно от съда  - чл.119 ал.1 ГПК, респ. чл.135, ал.5 АПК.

Според настоящата инстанция компетентен да разгледа повдигнатия от жалбоподателя спор е Административен съд – Пловдив, тъй като оплакванията на молителя са по същество за отказа на Община Родопи да му се предостави друг недвижим имот до колкото тази Община е продала имот, който впоследствие след направено геодезическо заснемане попада на картата върху други три поземлени имота. Отказът на Община Родопи е продиктуван от приложението на Закона за общинската собственост и Наредба за придобиване и разпореждане и управление с общинско имущество съгласно коио общината може да се разпорежда с недвижими имоти само чрез търг или конкурс.

Следователно, повдигнатият от жалбоподателят въпрос касае осъществяването на съдебен контрол върху отказа на Община Родопи да удовлетвори искането на Т., при което законосъобразността му може да се прецени в рамките на обжалването по реда на АПК, а не по реда на § 19, ал.1 ЗСПЗЗ, тъй като последната процедура касае спор по приложението на ЗСПЗЗ досежно производство, което вече е приключило със заповед № ***

Вън от горното допустимостта на искането за компенсиране на жалбоподателя с друг имот / до колкото това е форма на защитата на правата и законните му интереси, който страната е избрала/, а от там и допустимостта на обжалването на отказа на Община Родопи също е въпрос, който настоящата инстанция няма правомощие да преценя предвид административния характер на развилото се производство, което в случая не е свързано с приложението на ЗСПЗЗ, защото Община Родопи не се позовава на хипотеза от ЗСПЗЗ, за да откаже искането на жалбоподателя. В тази връзка жалбоподателят не твърди, че имотите върху които попада неговия имот са възстановени неправилно по реда на ЗСПЗЗ на трети лица, за да се приеме, че оспорва правото им на реституция, при което и съдебната защита би била съвсем различна от търсената.

Жалбоподателя и не твърди че е налице незаконосъобразност в процедурата по изменение на влезли в сила планове за новообразувани имоти, изгответни на основание §4к, ал.1 ПЗР на ЗСПЗЗ, респ. видно от протокол № 1/25.02.2013г. на Комисия назначена от *** на Община Родопи е била инициирана процедура за доказване местоположението на имота като е било указано на жалбоподателя да внесе геодезическото заснемане и документите за собственост върху имота в Общинска служба Земеделие „Родопи“ с оглед евентуалното му нанасяне предвид обстоятелството, че имотът попада извън границите на одобрения и влязъл в сила план на новообразуваните имоти за с. Б..

Ето защо и предвид на гореизложеното като се съобрази разпоредбата на чл. 135, ал. 4 АПК споровете за подсъдност между общите и административните съдилища се решават от състав, включващ трима представители на Върховния касационен съд и двама представители на Върховния административен съд.

Водим от горното и на основание чл. 122 ГПК и чл. 135, ал. 4 АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 6  по описа за 2019г. на съда;

ПОВДИГА ПРЕПИРНЯ ЗА ПОДСЪДНОСТ между РС – Пловдив и Административен съд – гр. Пловдив пред състав, включващ трима представители на ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД и двама представители на ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, относно производството по жалба на В.К.Т. с ЕГН ********** *** против писмо № *** на *** на Община Родопи, с което е уведомен за липсата на възможност да му се предостави друг равностоен недвижим имот.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

Делото да се окомплектова и изпрати с писмо на ВКС.

 

 

СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала!ВГ