Административно дело (ГО) 4/2019 - Протокол - 03-09-2019

Първо заседание по Административно дело 4/2019г.

П Р О Т О К О Л

 

Година 2019                                                               Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                         XI граждански състав

На трети септември                                                 Година 2019

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

                                              

Секретар: София Чаушева

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

Административно дело номер 4 по описа за 2019 година

На поименното повикване в 11:07 часа се явиха:  

 

         При изпълнение разпоредбата на чл.142, ал.1 от ГПК:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.А.А., уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ Т. И. Г., редовно и своевременно призован, се явява лично.

Непосредствено преди съдебно заседание на съда е докладвано от съдебния администратор на Районен съд – П., че адв. С. К., в качеството му на пълномощник на жалбоподателя, се е обадил по телефона, че е претърпял произшествие на магистралата по пътя от Б. към П. и е в невъзможност и няма да успее да присъства за днешно съдебно заседание. Същият е помолил делото да бъде отложено, ако е възможно за 25.09.2019 г. или 08.10.2019 г.

 

 Съдът намира, че ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да бъде даден, като следва да бъде уважена молбата на адв. К., въпреки че не са представени доказателства за това, но са настъпили чрезвичайни обстоятелства при пътуването на процесуалния представител на жалбоподателя от Б. към П. Ще следва делото да бъде отложено за друга дата, ето защо   

 О П Р Е Д Е Л И :

    НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА същото за 09.10.2019 г. от 13:45 ч., за която дата и час страните уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 11:10 часа.

                                     

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./

 

   СЕКРЕТАР: /п./

         Вярно с оригинала

         С.Ч.