Административно дело (ГО) 16/2019 - Протокол - 12-09-2019

Първо заседание по Административно дело 16/2019г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2019                                                                                    Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                             II гр. състав

На дванадесети септември                                                         година  2019                                                                                                                         

В публично заседание в следния състав:

 

                                                              

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА

Секретар: Величка Грабчева

Сложи за разглеждане докладваното от  СЪДИЯТА

адм. дело № 16 по описа за 2019 година.

На поименното повикване в 11.11 часа се явиха:

Жалбоподателят,  Р.Б.Б., редовно призован, не се явява, вместо него адв. П. с приложено по делото пълномощно.

За Административен орган, се явява В.И.В.,  редовно призован.

 

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

В.В.: Да се гледа делото днес.

 

Съдът намира, че са налице процесуални предпоставки за даване ход на делото, предвид редовното призоваване на страните, поради което

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

        АДВ. П.: Поддържаме жалбата. Нямам възражения по доклада.

        В.В.: Поддържам становището заедно с преписката, която сме подали.

Докладва се: Постъпила е изисканата преписка по издаване на Заповед за задържане на лице от *** с рег. № ***, както и удостоверение от сектор „Човешки ресурси“ при ОД на МВР – Пловдив.

АДВ. П.: Моля да се приемат постъпилите доказателства. Ще направя едно уточнение като ще моля издадената заповед да бъде допълнена, защото с оглед представените вече доказателства по делото е видно, че заповедта за задържане е с рег. № ***, докато в нашето копие не беше отразено това обстоятелство, като по този начин ще индивидуализираме за коя конкретно заповед става въпрос, имам предвид да допълним проекта за доклад, че обжалваната заповед е с № ***.

В.В.: Моля да се приеме преписката и удостоверението.

Съдът като взе предвид становището на страните и след като констатира, че с изготвеното по делото разпореждане от 29.08.2019 г. е изготвен проекто - доклад, намира, че следва същия да се обяви за окончателен, като се допълни доклада със следните обстоятелства: Съдът е сезиран с жалба против Заповед за задържане на лице рег. № ***. Жалбоподателят твърди незаконосъобразност на заповедта, като счита, че същата е издадена при нарушение на императивните изисквания на материалния закон и на административно производствените правила. Моли в тази връзка за нейната отмяна, претендират се разноски.

В предоставения срок от административния орган е постъпило становище, с което се оспорва жалбата, като неоснователна и недоказана. Твърди се в становището, че издадената заповед е законосъобразна, издадена при наличие на посочените факти и обстоятелства и на предвидените в чл. 74 ЗМВР предпоставки. Моли за отхвърляне на жалбата. Възразява се и срещу прекомерност на адвокатското възнаграждение на жалбоподателя.

УКАЗВА на страните следната доказателствена тежест.

В тежест на жалбоподателя е да установи твърденията си, изложени в жалбата.

В тежест на административния орган е да установи фактическите основания, посочени в заповедта, предмет на обжалване и наличието на законовите изисквания за издаване на заповед, компетентност на органа, издал заповедта, спазването на административно производствените правила и правилното приложение на материалния закон.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА постъпилата преписка по издаване на процесната заповед за задържане на лице, както и удостоверение от Сектор „Човешки ресурси“ при ОД на МВР - Пловдив с изх. № 317000-11157 от 26.08.2019 г.

АДВ. П.: Няма да соча други искания по доказателствата.

В.В.: Също нямам други искания по доказателствата.

С оглед липсата на други искания,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ход на устните състезания.

АДВ. П.: Моля да постановите решение, с което да отмените Заповед за задържане на лице с рег. № ***, издадена от В.В. *** при РУ- Х., с която доверителят ми Р.Б. е задържан за срок от 24 часа в охранителното звено. Съображенията ми в тази насока са следните: Съгласно императивните разпоредби на чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗМВР в заповед за задържане на лице за срок от 24 ч. не се посочват фактическите и правни основания за задържането. В обжалваната заповед за задържане като основание за задържане на доверителят ми Б. е посочено само „заподозрян като извършител на престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК по ДП № 273 ЗМ“ без да е посочен кой е номерът на ЗМ от ***, по описа на РУ – Х.. На първо място не е посочен номерът на ДП в заповедта за задържане, а такъв се сочи едва с депозираната молба становище от ответника. На второ място данните, послужили като основание за задържането, трябва да са посочени точно и ясно, като обаче в случая е изписан само част от състава на чл. 343в, ал. 2 от НПК, няма никакви факти каква връзка има доверителят ми Б. с това ДП и дали и по какъв начин е съпричастен с посоченото престъпление. Въпреки дадените указания на съда с разпореждане № 45/29.08.2019 г., че на осн. чл. 170, ал. 1 от АПК, административният орган носи доказателствена тежест да докаже фактическите основания, посочени в акта, такива по делото не са представени. Разпоредбата на чл. 72, ал. 2, т. 1 ЗМВР е императивна и задължава органа да изложи освен правни и фактически основания за задържане. Целта на закона е да не се допусне злоупотреба с правомощията. Защо и  какво е наложило полицейският орган да промени правомощията си по чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР остава неизвестно за жалбоподателя поради липса на факти  в заповедта, само е посочено, че е образувано ДП, без дори да е посочено номер за наличието на което, и няма доказателства. По делото е недостатъчно да бъде изпълнено изискването на закона. Така всеки случаен гражданин може да бъде задържан за 24 часа от полицейския орган като  заподозрян в извършване на престъпление и да му бъде ограничено конституционно гарантираното право на свободното придвижване. Ето защо заповедта е издадена при липса на фактически основания. В този смисъл е крайната и непротиворечива практика, а именно: Решение № 15420/14.12.2017 г. на ВАС, постановено по адм. дело №7300/2016 г. на 5-то о-ние, Решение № 8215/18.06.2018 г. на ВАС, постановено по адм. дело № 5138/2018 г. на 5-то о-ние, Решение № 1422/22.11.17 на ВАС по адм. дело № 6044/2016 г. на 5-то о-ние, както и в тази насока е и практиката на Административен съд - Пловдив, а именно Решение № 273/08.02.2019 г. по адм. дело № 2732/2018 г., Решение № 2398/16.11.2018 г. по адм. дело № 2734/2018 г. и мн. др..

Административният орган във всички случаи следва  да посочи обстоятелствата, които са го мотивирали да издаде процесната заповед за задържане, като в мотивите,  т. е. фактическите основания да се съдържат и в друг документ, другият документ е неразделна част от адм. преписка, който е предхождал издаването на акта. В този смисъл е ТР № 16/31.03.1975 г. на ОСГК и актът следва да препраща към този друг документ. Такова препращане липсва, като в нито един от документите, съдържащи се в адм. преписка не може да се направи извода, че за жалбоподателя са налице каквито и да било данни за неговата съпричастност за извършване на престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.

На второ място задържането на доверителя ми е материално незаконосъобразно, доколкото липсва извършено от него престъпление  по смисъла на чл. 343в, ал.2 НК, не е извършено грубо противоправно деяние, нито е съществувало опасност от извършването на такова, за да бъде предотвратено, или да бъде осуетена възможността на нарушителя да се укрие. За да е налице съставът на престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК е необходимо деецът да е наказван с влязло в сила наказателно постановление по административен ред за управление на МПС - без свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му и да е управлявал повторно такова МПС. В случая са се позовали на НП № ***, издадено от КАТ, което не е връчено на доверителя ми, дори в момента се обжалва това наказателно постановление и е образувано АНД  № *** на РС Пловдив – XIV н.с.

Така по делото ответникът не е ангажирал доказателства, от които да е видно, че е налице влязло в сила наказателно постановление, за да се направи обратен извод, че са били налице данни за извършени престъпления от страна на Б.. В случая, считам, че административният орган е прибързал в преценката си да приложи принудителната мярка „Задържане за 24 часа“, няма данни по преписката и за оказана съпротива от доверителя ми, напротив същият се е явил в РУ - Хисаря доброволно и е съдействал за установяване на обективната истина.

Всичко изложено води до една неоправдано издадена заповед, която е в нарушение на материално правните предпоставки на чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР, като е приложена принудителна административна мярка. Считам, че административният орган е нарушил и принципа на съразмерност по чл. 6, ал. 2 АПК, т.к. е засегнал правата и законните интереси на гражданин в по-голяма степен от необходимите от гледна точка на целта, за която се издава акта, като в случая издаването на заповедта превишава целта на закона предвид обстоятелството, че административно наказателната, респ. наказателната отговорност и нейното реализиране не е обусловено от необходимостта лицето да бъде задържано.

Ето защо, моля да бъде отменена заповедта за задържане като незаконосъобразна. Моля да бъдат присъдени в полза на жалбоподателя Б. и сторените разноски, за което  представям списък на разноските.

По отношение на възражението, което е направено от ответника за прекомерност на адвокатското възнаграждение, същото считам, че не е прекомерно, а е в минимален размер, т. к. наредбата за минимални адвокатски възнаграждения за явяване по административни дела е точно определен и е в размер на 500 лв..

В.В.: Моля за потвърждаване на заповедта за задържане, издадена от мен като орган на полицията. Заповедта е издадена на *** в изпълнение на служебните ми задължения. В същия ден, около 10 ч., преди обяд, служители  на РУ – Х. *** П. и *** П. установяват водач на МПС, по-конкретно г-н Р.Б. ***, който управлява МПС мотоциклет без регистрационна табела и без необходимата категория, за което, като в същия момент колегите са извършили проверка в системата на АИС „Пътен контрол“ откъдето са установили, че в рамките на едногодишния период има връчени две постановления за същото нарушение, което автоматично обуславя, че извършеното нарушение вече представлява престъпление от общ характер, съгласно чл.343в, ал. 2 НК, поради което са извършени следните действия: Колегата П. е съставил акта, установено е административно нарушение по Закона за движение по пътищата,  а колежката е снела писмени обяснения от г-н Б. за обстоятелствата поради които се е случило това. Аз като служител на ***, и в частност на РУ – Х., съм помогнал на колегите при издаване на допълнителни документи. В случая съм издал заповедта за задържане, която заповед моля да потвърдите.

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 11.30 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:/п/

Вярно с оригинала!ВГ