АНД 7512/2019 - Мотиви - 20-01-2020

Мотиви по Наказателно дело 7512/2019г.

МОТИВИ КЪМ РЕШЕНИЕ ОТ 17.12.2019 г. ПО АНД № 7512/2019 г. ПО ОПИСА НА ПРС, НО, ПЕТИ СЪСТАВ

 

От Районна прокуратура Пловдив е внесено мотивирано постановление с предложение обвиняемата И.Г.А. да бъде освободена от наказателна отговорност, като и се наложи административно наказание по чл. 78а НК, за извършено престъпление по чл. 345, ал. 1 НК, за това, че на 16.11.2019 година, в град Съединение, област Пловдив, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка „Киа“, модел „Керато“ с номер на рама KNFE245265227792, си е служила с табели с регистрационен № ***, издадени за друго моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди“, модел  „А4“ с номер на рама WAUZZZ8DZYA117156.

Производството пред първата инстанция е протекло по реда на диференцираната процедура по глава 28 НПК

В хода на съдебните прения представителят на Районна прокуратура Пловдив поддържа повдигнатото по отношение на обвиняемата обвинение и моли същата да бъде освободена от наказателна отговорност за инкриминираното деяние, като и се наложи административно наказание – глоба, в рамките между средния размер и долната граница.

Защитникът на обвиняемата – адв. К., пледира, че са налице предпоставките на чл. 78а НК. Досежно индивидуализацията на наказанието посочва, че са налице добри характеристични данни, липсата на други криминални прояви, съдействие на органите на досъдебното производство, направено от обвиняемата самопризнание, поради което следва да се определи наказание в минимален размер.

Обвиняемата А. поддържа изложеното от своя защитник. В предоставената и последна дума изразява съжаление за случилото се.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства и взе предвид доводите на страните, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

 

Обвиняемата И.Г.А., ЕГН: **********, е родена на *** ***, ***, българска гражданка, със средно образование, омъжена, работеща, неосъждана, живуща ***.

Обвиняемата И.Г.А. живеела в ***. Същата не била правоспособен водач на моторно превозно средство и никога не е притежавала свидетелство за управление на такова. Обвиняемата И.Г.А. била съсобственик на лек автомобил „Ауди А4“, с регистрационен № ***, двигател № AKN030904 и рама № WAUZZZ8DZYA117156, заедно със Д.П.А. – видно от приложената към материалите по делото Справка от Централна база – КАТ.

На 05 март 2019 година обвиняемата И.А. закупила лек автомобил „Киа Керато“, с двигател № D4FA5H023105, и рама № KNFE245265227792, който не бил регистриран по надлежния ред и за него нямало издадени регистрационни табели. Посоченото моторно превозно средство обвиняемата И.А. държала пред дома си в ***..

На 16.11.2019 година, неправоспособната като водач на моторно превозно средство, обвиняемата А., решила да управлява в гр. Съединение, обл. Пловдив, лекия автомобил „Киа Керато“, за който знаела, че няма издадени регистрационни табели. Поради тази причина тя демонтирала регистрационните табели, издадени за лек автомобил „Ауди А4“, с рег. № ***, и ги монтирала на лек автомобил „Киа Керато“, след което привела лекия автомобил „Киа Керато“ в движение и започнала до га управлява по улиците на град Съединение, област Пловдив. При това нейно действие, към 07.30 часа, докато се движела по улица „Никола Петков“, тя била спряна за проверка от свидетелите Е.П.Д., Х.Г.О. и Т.Х.Г. – и тримата ***. При извършване на проверката посочените свидетели установили, че обвиняемата А. е неправоспособен водач на моторно превозно средство и управлява автомобила с регистрационни табели издадени за друго моторно превозно средство. За установените нарушения по чл.140, ал.1 от ЗДвП и по чл.150 от ЗДвП по отношение на обвиняемата И.Г.А. бил издаден АУАН № 937147 от 16.11.2019 година. Регистрационните табели № *** били снети от автомобила и задържани от полицейските служители. По случая започнало разследване по настоящото бързо производство.

В хода на разследването по делото била изготвена химическа експертиза, от заключението на която е видно, че номерата на двигателя и рамата на лек автомобил „Киа Керато“ са поставени на обичайните им места и по тях няма следи от поправки и заличавания.

 

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

        

Гореизложената фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от събраните в хода на досъдебното производство и приобщени по реда на чл. 378, ал.2 вр. чл. 283 НПК доказателства – на първо място това са обясненията на обвиняемата И.А. /л. 6/, на следващо място от свидетелски показания на Е.Д. /л. 18 от ДП/, Х.О.. /л. 19 от ДП/ и Т.Г. /л. 20 от ДП/, както и от приобщените писмени доказателства – протокол за оглед на местопроизшествие от 16.11.2019 г. /л.11-12 от ДП/, АУАН бл. № 937147/16.11.2019 г. /л.21 от ДП/, и назначената химическа експертиза /л.16 от ДП/.

         Изводите за чистото съдебно минало и личността на обвиняемата съдът направи въз основа на приложените по делото характеристична справка /л.10 от ДП/ и справка съдимост /л.12 от делото/.

         В посочените доказателствени материали не се съдържат противоречия, същите еднопосочно и безпротиворечиво установяват фактическата обстановка, изложена в обстоятелствената част на мотивираното постановление, поради което и по аргумент за обратното от чл. 305, ал.3 НПК не се налага по-детайлното им обсъждане. Следва да се отбележи и че установената от гореизброените доказателства фактическа обстановка изрично се признава от обвиняемата и в съдебно заседание.

 

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

 

С оглед гореизложената фактическа обстановка се установява, че по отношение на обвиняемата са налице всички елементи от обективна и субективна страна на престъпния състав по чл. 345 ал.1 НК, доколкото 16.11.2019 година, в град Съединение, област Пловдив, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка „Киа“, модел „Керато“ с номер на рама KNFE245265227792, си е служила с табели с регистрационен № ***, издадени за друго моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ауди“, модел  „А4“ с номер на рама WAUZZZ8DZYA117156.

Престъплението по чл. 345 ал. 1 от НК е на формално извършване, като за съставомерността му от обективна страна е достатъчно да се констатира, че деецът е управлявал МПС с регистрационни табели, издадени за друго МПС. В настоящия случай несъмнено се установи, че на 16.11.2019 г. обвиняемата А. е управлявала лек автомобил марка „Киа“, модел „Керато“ с номер на рама KNFE245265227792, с регистрационни табели за лек автомобил марка „Ауди“, модел  „А4“ с номер на рама WAUZZZ8DZYA117156, а именно с такива с регистрационен № ***.

Деянието е извършено с пряк умисъл като форма на вината. В трайната практика на ВКС се приема, че член 11, ал. 2 НК с алтернативно очертания в него волеви момент разграничава умисъла на пряк и евентуален само при резултатните, не и при формалните /на просто извършване/ престъпления. При безрезултатните престъпления умисълът може да бъде само пряк и никога евентуален. Необходимо е деецът да съзнава общественоопасния характер на своето деяние и въпреки това да иска да го извърши /така изрично и Решение № 102 от 23.02.2005 г. по н. д. № 912/2004 г., II н. о. на ВКС/. Престъплението по чл. 345 ал. 1 от НК, както бе посочено е на просто извършване. От изричните признания на обвиняемата следва, че тя съзнателно е управлявала МПС с регистрационни табели, издадени за друго МПС, като нещо повече, тя лично е извършила тяхното монтиране от едното на другото МПС.

 

ПО НАКАЗАНИЕТО:

 

С оглед приложимата правна квалификация за извършеното от обвиняемата А. деяние, съдът намери, че са налице предпоставките на чл. 78а НК за освобождаването и от наказателна отговорност и налагането на административно наказание – глоба.

Така на първо място, за посоченото престъпление по чл. 345 ал.1 НК, се предвиждат алтернативно наказанията  лишаване от свобода до една година или глоба от петстотин до хиляда лева, като по този начин е изпълнено изискването на чл. 78а ал.1 б. „а“ НК.

На следващо място, от приложената по делото справка съдимост, се установи, че обвиняемата е неосъждана.

От престъплението няма причинени имуществени вреди, като не са налице и изключващите института на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание ограничения по чл. 78а ал.7 НК.

Всичко изложено обуславя възможността по отношение на обвиняемата А. да бъде приложен институтът на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а НК.

При индивидуализиране на административното наказание глоба на обвиняемата, съдът съобрази вида и характера на засегнатите обществени отношения, степента на засягане на същите, данните за личността на обвиняемата - с чисто съдебно минало и добри характеристични данни, както и изразеното от нея съжаление за извършеното деяние. Съдът отчете като отегчаващо отговорността обстоятелство, че същата е управлявала процесното МПС като неправоспособен водач.

Съобразявайки гореизложеното, съдът намери, че на обвиняемата  следва да се наложи глоба в рамките на минимума, предвиден в закона, а именно 1000 лева.  Този размер на глобата съдът намира, че съответства на степента на обществена опасност на деянието и на дееца, като счита, че ефективно ще съдейства за поправянето на А., без да се накърнява принципа на пропорционалност между преследваните от закона цели и употребената държавна репресия.

Доколкото обвиняемата А. е неправоспособен водач, то не следва на основание чл. 78а ал.4 НК същата да бъде лишавана от право да упражнява определена професия или дейност.

 

ПО ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА И РАЗНОСКИТЕ:

 

Вещественото доказателство един брой регистрационна табела № ***, съдът постанови да се изпрати на ОД МВР – Пловдив, сектор „Пътна полиция“ за разпореждане по компетентност, след влизане в сила на решението, а веществените доказателства: един брой контактен ключ за стартер на лек автомобил „Киа Керато“, лек автомобил „Киа Керато“ с двигател № D4FA5H023105 и рама № KNFE245265227792, намиращи се на съхранение при домакина на РПУ при ОДМВР Пловдив, съдът постанови да се върнат на правоимащото лице, от което са отнети, а именно: обвиняемата И.А..

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК обвиняемата А. бе осъдена да заплати направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 39,90 лева по сметка на ОДМВР Пловдив, в полза на бюджета на Държавата.

Така мотивиран, съдът постанови решението си.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

                                                                                                   

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС