АНД 7181/2019 - Мотиви - 10-01-2020

Мотиви по Наказателно дело 7181/2019г.

Мотиви към Решение № 2285 от 12.12.2019 г. по АНД № 7181/2019 г. по описа на Районен съд – Пловдив, XXI н. с.

 

 

Районна прокуратура – Пловдив е внесла за разглеждане бързо производство № 553/2019 г. по описа на 03 РУ при ОД на МВР – Пловдив с Постановление с предложение за освобождаване на обвиняемия Г.Х.Х., ЕГН: ********** от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

Срещу обвиняемия Х. е повдигнато обвинение за това, че на 21.10.2019 г. в гр. Пловдив е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК.

За престъплението по чл. 325, ал. 1 от НК, за което е повдигнато обвинение срещу Г.Х.Х., се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до две години или наказание „пробация“, както и „обществено порицание“. Обвиняемият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел IV от Глава Осма от Общата част на НК, от деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди, поради което спрямо процесния случай е приложима разпоредба на чл. 78а от НК. Предвид това настоящият съдебен състав разгледа делото по реда на особените правила на глава двадесет и осма от НПК.

В съдебно заседание прокурорът поддържа внесеното обвинение, което намира за доказано по несъмнен начин от събраните по делото доказателствени материали както от обективна, така и от субективна страна. Обосновава наличието на предпоставките по чл. 78а НК за освобождаване на обвиняемия Х. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, което предлага на съда да бъде индивидуализирано в минималния предвиден размер.

Защитникът на обвиняемия – адв. Д.М., се присъединява към становището на прокурора за наличието на предпоставките за освобождаването на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Моли да бъдат съобразени като смекчаващи обстоятелства добрите характеристични данни на обвиняемия и обстоятелството, че той е ученик с добър успех, поради което наказанието му „глоба“ да бъде индивидуализирано в минимален размер.   

Обвиняемият Х. дава обяснения по делото, в които заявява, че разбира какво обвинение му е повдигнато, признава се за виновен, съжалява се постъпката си и посочва, че повече няма да я повтори. Изяснява, че в момента е ученик, а също така работи. В хода на съдебните прения поддържа заявената позиция от своя защитник. В последната си дума заявява, че съжалява за стореното.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, и обсъди доводите и възраженията на страните, приема за установено следното от фактическа страна:

На 21.10.2019 г. около 12:00 часа свидетелите Б.С., К.А., А.Р. и С.К., Р.С. и С.Г. – ***при ***, отивали заедно да обядват. По пътя към заведението, на кръстовището на бул. „България“ и ул. „Победа“ свидетелите забелязали колегите си В.К., Е.К. и И.Т., които били спрели за проверка обв. Г.Х.Х.,*** при червен светлинен сигнал на светофарната уредба, с което създал предпоставка за възникване на ПТП. Тъй като обвиняемият Х. отказвал да предостави документ за самоличност на спрелите го за проверка *** В.К., Е.К. и И.Т., останалите *** – свидетели по делото, останали с тях до пристигането на повикания от свид. Т. патрул на 03 РУ. Докато чакали пристигането на патрулния автомобил, обвиняемият Х. разбрал, че свидетелите Б.С., К.А., С.К., Р.С., С.Г. и А.Р. също са *** на ***. Пристигналият на място патрул отвел обвиняемия Х. в сградата на 03 РУ при ОДМВР-Пловдив, където му бил издаден и връчен фиш с бланков № 00837937 за извършено нарушение на чл. 113, ал. 1, т. 3 от ЗДвП, като на обвиняемия Х. била наложена глоба в размер на 20 лева.

Около 13:00 часа на същата дата, силно афектиран от наложената му глоба, обвиняемият Х. *** на кръстовището с ул. „Васил Левски“. При пресичането на булеварда обвиняемият Х. забелязал свидетелите Б.С., К.А., С.К., Р.С., С.Г. и А.Р., които се прибирали след обедната си почивка. При разминаването си с *** обвиняемият Х. решил да демонстрира тотална необвързаност с утвърдените в обществото порядки, като започнал да отправя обиди и псувни към ***: „***“, „***“, „***“, „***“. Всеки от свидетелите чул отправените от обвиняемия думи, а тъй като той изкрещял така посочените обидни думи и псувни, то поведението му станало достояние и на по-голям брой хора, които по това време преминавали наблизо, като в тази част на деня кръстовището било изключително оживено. Свидетелите Б.С. и К.А. разпоредили на обвиняемия Х. да спре и се насочили към него, при което последният побягнал в посока очна клиника „Луксор“, като продължавал да обижда и псува ***. На пешеходната алея пред клиниката обвиняемият Х. се спънал и паднал на земята, което дало възможност на свид. С. и на свид. А. да го настигнат. Полицейските служители пристъпили към задържането на обвиняемия Х., при което последният продължил ги наричал: „***“ и им казвал: „***“, оказал яростна съпротива при задържането си, като блъскал и опитвал да удари задържащите го полицаи. След като бил успешно задържан, обвиняемият Х. бил отведен в сградата на 03 РУ при ОДМВР – Пловдив, където бил задържан за срок до 24 ч. по реда на ЗМВР със заповед за задържане на лице. Било образувано бързо производство № 553 по описа за 2019 г. на 03 РУ при ОДМВР – Пловдив.

 

По доказателствата:

Така описаната фактическа обстановка съдът приема за установена от събраните и проверени по делото гласни доказателствени средства – показанията на свидетелите Б.Р. С. (лист 15 от досъдебното производство); И. Г. К. (лист 16 от досъдебното производство); А.А.Р. (лист 17 от досъдебното производство); К. П. А. (лист 18-19 от досъдебното производство); Т.Д.М. (лист 20 от досъдебното производство); обясненията на обвиняемия Х., от писмените доказателства – справка за съдимост за обвиняемия Г.Х.Х. (лист 8 от делото); служебна бележка с изх. № 434/15.11.2019 г. (лист 12 от делото); характеристична справка (лист 14 от досъдебното производство); заповед за полицейско задържане на лице от 21.10.2019 г. (лист 22 от досъдебното производство); глоба с фиш от 21.10.2019 г. (лист 26 от досъдебното производство), както и от вещественото доказателство по делото – компактдиск на лист 27 от досъдебното производство).

От справката за съдимост за обвиняемия Х. се установява, че той не е осъждан, нито е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел IV на глава осма от Общата част на НК.

В посочените доказателствени материали не се съдържат съществени противоречия, същите еднопосочно и безпротиворечиво установяват фактическата обстановка, изложена в обстоятелствената част на постановлението на прокурора и неоспорена от обвиняемия, поради което и по аргумент за противното от чл. 305, ал. 3 НПК не се налага по-детайлното им обсъждане.

 

При така установената фактическа обстановка съдът приема следното от правна страна:

Обвиняемият Г.Х.Х. е осъществил от обективна и от субективна страна състава на престъплението по чл. 325, ал. 1 от НК.

От обективна страна на 21.10.2019 г. в гр. Пловдив обвиняемият е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

Датата и мястото на извършване на престъплението по чл. 325, ал. 1 НК са установени по категоричен начин по делото от показанията на свидетелите С., К., Р., А.а и М.. От показанията на същите свидетели, на които съдът изцяло даде вяра, се установяват и конкретните действия, извършени от обвиняемия, като при разминаването си с *** Б.С., К.А., С.К., Р.С., С.Г. и А.Р. започнал да ги нарича: „***“, „***“, „***“, „***“, а след като обвиняемият побягнал, спънал се, паднал на земята и бил догонен от свидетелите С. и А., той им казал: „***“ и „***“, блъскал ги и се опитвал да ги удари. Така установеното поведение на обвиняемия представлява извършване на непристойни действия по смисъла на НК, тъй като отправените обидни думи и псувни и проявената физическа агресия към полицейските служители са неприлични и безсрамни действия, които са от естество да скандализират обществото. Настоящият съдебен състав намира, че тези непристойни действия са имали за свой резултат грубо нарушаване на обществения ред. За този извод следва да се отчете, че непристойните действия на обвиняемия са били насочени към повече от едно лице, освен това са приели и различни проявни форми, при това с нарастващ интензитет на обществената им опасност, като първо обвиняемият е отправил неприлични и обидни думи към свидетелите, но след това блъскал и се е опитал да удари свидетелите С. и А.. Съдът съобрази и че непристойните действия на Х. са се осъществили пред голям брой хора и са били извършени на публично място. По тези съображения настоящият състав приема, че поведението на обвиняемия е довело до грубо нарушаване на обществения ред, като конкретните му прояви оправдават използването на наказателна репресия, тъй като интензитетът на засягане на защитаваните обществени отношения и степента на обществена опасност на деянието значително надхвърлят хипотезите на дребно хулиганство. Съдът намира и че обвиняемият е демонстрирал упоритост и непреклонност пред осъществяване на намисленото, а също така и безразличие към кръга на засегнатите лица. Тези обстоятелства обосновават извод за това, че процесните непристойни действия изразяват и явно неуважение към обществото, поради което извършването на престъплението от обективна страна се явява доказано по делото.

От субективна страна деянието е извършено виновно и при форма на вината пряк умисъл. Към момента на извършването му обвиняемият Х. е формирал представа относно проявлението на всички признаци от състава на престъплението, като е съзнавал отрицателната оценка, която обществото дава на инкриминираните по делото и употребени от обвиняемия думи и изрази към *** Б.С., К.А., А.Р. и С.К., Р.С. и С.Г., както и на действията му по блъскане и опитите да удари свидетелите С. и А.. Съзнавал е и че се намира на публично място, пред повече хора и действията му се възприемат от широк кръг лица, присъстващи на мястото на извършване на деянието. Предвиждал е, че с действията си ще наруши обществения ред и спокойствие и е целял настъпването на тези, съзнавани и предвидени от него последици.

Настоящият съдебен състав намира, че са налице предпоставките за приложение на чл. 78а от НК, поради което съдът е длъжен да приложи особените правила за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. За извършеното от Х. престъпление е предвидено наказание „лишаване от свобода“ до две години или наказание „пробация“, както и „обществено порицание“, обвиняемият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда, прилаган в настоящото производство, и от деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди. Не са налице и пречките по чл. 78а, ал. 7 от НК, изключващи приложението на тези правила. По тези съображения съдът приема, че обвиняемият Г.Х.Х. трябва да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Съгласно чл. 78а, ал. 1 от НК пълнолетно лице се освобождава от наказателна отговорност и съдът му налага административното наказание глоба, което се определя в размер от 1 000 лева до 5 000 лева.

При индивидуализацията на размера на административното наказание съдът съобрази като смекчаващи отговорността обстоятелства добрите характеристични данни на обвиняемия – младата му възраст, която е близка до непълнолетието към момента на извършване на деянието, обстоятелството, че обвиняемият е ученик, с добър успех от обучението си, работещ, отчетени бяха като смекчаващи обстоятелства признанието на вината и изказаното съжаление за стореното. По делото не се установиха отегчаващи отговорността обстоятелства. Предвид изложеното съдът намира, че следва да бъде наложено наказание при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, което да бъде индивидуализирано в минималния предвиден от законодателя размер, а именно административно наказание „глоба“ в размер на 1 000 лева.

По отношение на вещественото доказателство – компактдиск, приложен на лист 27 от досъдебното производство и съдържащ запис от камери за видеонаблюдение от дата 21.10.2019 г. от процесния пътен участък в гр. Пловдив, съдът постанови с решението си да остане приложено по кориците на делото.

В хода на наказателното производство не са сторени разноски.

Така мотивиран, съдът постанови решението си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!

ХБ