АНД 6050/2019 - Разпореждане - 03-10-2019

Разпореждане по Наказателно дело 6050/2019г.

 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№19297

Гр. Пловдив, 03.10.2019г.

 

      ЕЛЕНА ГЕРЦОВА, съдия при Пловдивски районен съд, след като се запознах с материалите по НАХД № 6050/2019г. по описа на ПРС – ХХІІ     н.с., както и с основанията на чл.59, ал.1 от ЗАНН намирам, че съдебното производство по делото следва да бъде прекратено и делото да бъде изпратено на компетентния да го разгледа съд, а именно: Районен съд – гр.Свиленград, поради следните съображения:

Жалбата е подадена от З.Н.И., ЕГН **********,***, срещу Наказателно постановление № 994/15 от 12.08.2015г., издадено от *** на Митница Свиленград, въз основа на данни, изложени в АУАН 918/22.06.2015г. Видно от обстоятелствената част както на акта за установяване на административно нарушение, така и на издаденото наказателно постановление, административно-наказателното производство е било образувано за нарушение на чл.233, ал.3, вр.ал.1 от ЗМ, извършено на МП „Капитан Андреево, където се твърди на 22.06.2015г. жалбоподателката да е направила опит да пренесе през държавната граница стоки, за които се дължи акциз, без знанието и разрешението на митническите органи.

          Съобразно разпоредбата на чл. 59 ал. 1 от ЗАНН, наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението. В конкретния случай, твърдяното административно нарушение, е реализирано в съдебния район на Районен съд – Свиленград.

Предвид гореизложеното, съдът счита, че компетентен да разгледа делото е съдът по местоизвършване на нарушението, тоест РС- Свиленград и в тази връзка съдебното производство по настоящето НАХД следва да бъде прекратено.

       Ето защо, и на основание чл.249, ал.1, вр.чл.248, ал.2, т.1 от НПК, вр.чл.59, ал.1 от ЗАНН

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

 

1.     ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НАХД № 6050/2019г. по описа на ПРС-ХХІІ н.с.

2.     ИЗПРАЩАМ делото на Районен съд – Свиленград по компетентност.

     Разпореждането не подлежи на обжалване.

                                                                                                                                                                              

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.И.