АНД 5977/2019 - Решение - 06-12-2019

Решение по Наказателно дело 5977/2019г.

   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

   № 2243

гр. Пловдив, 06.12.2019 г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Наказателна колегия, в открито съдебно заседание на 05.12.2019 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

                                                                                         

          при участието на секретаря Иванка Пиронкова, като разгледа докладваното от съдията АНД № 5977/2019 г. по описа на ПРС, XVI наказателен състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН

Образувано е по жалба на НЮ ТРАНС ГРУП ЕООД против Наказателно постановление № 36-0000183/18.04.2019г.,издадено от А.Г.– ***-гр.Пловдив, определен от министъра на МТИТС, с което на НЮ ТРАНС ГРУП ЕООД е наложена имуществена санкция  в размер на 10 000 лева за нарушение на чл. 91б, ал.1, т.1 ЗАвтП.

С  жалбата и в съдебно заседание се навеждат конкретни съображения за незаконосъобразност на НП и се моли за неговата отмяна

Въззиваемата страна  взема писмено становище за неоснователност на жалбата.

            Жалбата е подадена в законоустановения срок, от процесуално легитимирана страна, против акт, подлежащ на обжалване по съдебен ред, поради, което е допустима.

Съдът като се запозна с приложените по делото доказателства, обсъди доводите изложени в жалбата и служебно провери правилността на атакуваното наказателно постановление, намери, че жалбата е основателна по следните съображения:

Както в АУАН, така и в НП се сочи, че допуснатото нарушение се изразява в следното: на 05.02.2019г. около 10:31 часа в гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 82 /Областен отдел "Автомобилна администрация- гр. Пловдив/, НЮ ТРАНС ГРУП ЕООД  като превозвач, притежаващ лиценз на ЕО № 3408 за превоз на товари, валиден до 29.11.2024 г., извършва следното нарушение : Не предоставя на служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за извършване на проверка на предприятието, касаеща транспортната му дейност, документите на товарен автомобил с per. № **, изискани с писмо с изх. № 80-00-23-717/20.12.2018 г. и повторно с покана с изх. № 80-00-23-717/1/22.01.2019 г., получена от управителя, видно от известие за доставка.

Съдът намира, че гореописаната фактическа обстановка остана недоказана по несъмнен начин, доколкото се оборва от събраните по делото писмени доказателства. Предвид липсата на установяване на приетата от АНО фактическа обстановка, следва да се приеме, че не е извършено и нарушението вменено на жалбоподателя. Съображенията за това са следните:

Съгласно трайната съдебна практика, за да се ангажира законосъобразно отговорността на даден превозвач по чл. 91б, ал.1 НК следва кумулативно да се осъществят следните елементи от фактическия състав 1. Наличие на покана до определено лице да се яви в ООАА и да представи набор от документи; 2. Поканата да бъде достатъчно конкретна и в нея по ясен и недвусмислен начин да са посочени изискваните документи и срока за представянето им. 3; поканата да бъде връчена на служител на дружеството легитимиран да получава книжа; 4. документите да не са представени в определения срок. Така изрично Решение № 2551 от 03.12.2018 г. по к. адм. н. д. № 3219 / 2018 г. на XXVI състав на Административен съд – Пловдив, Решение № 913 от 23.04.2018 г. по к. адм. н. д. № 465 / 2018 г. на XXI състав на Административен съд – Пловдив.

В конкретния случай не се спори, че предпоставката по т.1 е  налице. По делото са представени две покани изх.№  80-00-23-717/20.12.2018г. и изх. № 80-00-23-717/1/22.01.2019г. Съдът намира, че спрямо тях не са налице гореизложените предпоставки под т.2 и т.3 за ангажиране на административно-наказателната отговорност на дееца.  

При липса на специални  правила за връчване на книжа на юридически лица в административно-наказателния процес, на основание чл. 84 ЗАНН приложение следва да намерят правилата уредени в чл. 180, ал.5  НПК, съгласно който на учреждение или юридическо лице връчването става срещу подпис на длъжностно лице, натоварено да поема книжата. Така изрично Решение № 2551 от 03.12.2018 г. по к. адм. н. д. № 3219 / 2018 г. на XXVI състав на Административен съд – Пловдив.

В процесния случай върху поканата изх. №80-00-23-717/20.12.2018г. няма отбелязване да е редовно връчена срещу подпис на лице, което да е оправомощено да получава книжа. По преписката липсва приложена и обратна разписка, която да установи и връчване на поканата по пощата. От гореизложеното следва, че при тежест на доказване лежаща върху наказващия орган същия не е доказал по несъмнен начин връчването на поканата изх. №80-00-23-717/20.12.2018г. Косвено доказателство в тази насока е и обстоятелството, че нито в АУАН, нито в НП не е отбелязано тази покана да е редовно връчена, за разлика от втората покана, за която се сочи дата на връчване и лице, което я е приело.

Нещо повече, дори и покана  изх. №80-00-23-717/20.12.2018г да беше редовно връчена същата не би могла да обуслови ангажиране на отговорността на дееца за деянието, така както е описано в АУАН и НП. Видно от текста на НП същото е издадено, затова, че наказания субект не е представил документите, свързани с товарен автомобил с per. № **. От текста на приложената в заверено копие по преписката покана изх. №80-00-23-717/20.12.2018г е видно, че в нея по общ начин са посочени необходимите документи за извършване на транспортна дейност. Липсва обаче изрично посочване кои от тези документи следва да бъдат представени в хода на проверката. Още по-важното в случая е, че в поканата изобщо липсва посочване на документите, касаещи автомобил per. № **, за които е наказан дееца. Нещо повече изобщо липсва каквото и да било споменаване на визирания товарен автомобил per. № **. В този смисъл, дори и да можеше да се приеме, че покана изх. №80-00-23-717/20.12.2018г. е редовно връчена, то същата не отговаря на изискването по достатъчно е ясен, конкретен и недвусмислен начин да посочва документите, които превозвачът следва да представи и за непредставянето на които е ангажирана административно-наказателната му отговорност.

В конкретния случай по делото не е спорно, а се установява от приложената по делото обратна разписка, че втората покана с изх. № 80-00-23-717/1/22.01.2019г. е получена от лицето М. К. на дата 28.01.2019г. От приложената по делото разпечатка от търговския регистър, а и от извършена от настоящия състав служебна справка в страницата на Търговския регистър по ЕИК на "НюТранс Груп" ЕООД се установява, че К. е имала качеството управител на наказания субект считано от датата на вписване на това обстоятелство в Търговския регистър- 04.02.2019г. /по аргумент от нормата на чл. 141 ТЗ/. Безспорно управителят на ЮЛ е лице овластено да получава всякакви книжа от негово име.  На датата на получаване на поканата обаче  28.01.2019г. ,обаче, тя  все още не е била вписана като управител, респективно не е била надлежно оправомощена да получава книжа от името на дружеството и в резултат от нейните действия или бездействия да бъде ангажирана административно-наказателната му отговорност.

Нещо повече, дори и покана  изх. №80-00-23-717/20.12.2018г да беше редовно връчена същата не би могла да обуслови ангажиране на отговорността на дееца за деянието, така както е описано в АУАН и НП. Видно от текста на покана изх. № 80-00-23-717/1/22.01.2019г. в същата липсва каквото и да било посочване на документите, които наказания субект следва да представи пред контролния орган. Още по-малко има изрично изброяване на документите, касаещи автомобил per. № **, за които е наказан дееца. Нещо повече изобщо липсва каквото и да било споменаване на визирания товарен автомобил per. № **.

По изложените съображения настоящият състав приема, че доколкото и двете покани до дружеството са ненадлежно връчени, то непредставянето на изискваните с тях документи няма как да бъде съставомерно по чл. 91б, ал.1 ЗавтПр. Нещо повече дори и да можеше да се приеме, че двете покани са редовни връчени, то същите не отговарят на изискването по достатъчно е ясен, конкретен и недвусмислен начин да посочват документите, които превозвача следва да представи и за непредставянето на които е ангажирана административно-наказателната му отговорност.

Налице е и още едно самостоятелно основание за отмяна на НП, дори и да можеше да се приеме, че деянието на наказания субект е било съставомерно, към датата на издаване на АУАН.

 Въпреки извършеното нарушение, настоящата инстанция констатира, че при съставяне на АУАН е допуснато съществено процесуално нарушение, което е ограничило правото на защита на жалбоподателя.

         АУАН, въз основа на който е издадено обжалваното НП, е съставен в отсъствие на нарушителя, на основание чл. 40, ал.2 от ЗАНН.

        В изпратеното до дружеството писмо с което от дружеството е било изискано представянето на посочените в писмото документи, изрично е било упоменато, че при неявяване и непредставяне на документите, срещу превозвача ще бъде съставен АУАН на основание чл. 40, ал.2 от ЗАНН.

         Тъй като на посочената в писмото дата не се явил нито управителят, нито друго, представляващо дружеството лице, като съответно не били представени и изисканите документи, бил съставен АУАН в отсъствие на нарушителя на основание чл. 40, ал.2 от ЗАНН.

        В случая обаче с тази покана не се прави изрично уведомяване, кога и къде ще бъде съставен АУАН, а практически се указва на дружеството, че при неизпълнение на искането върши административно нарушение.Процесният АУАН е бил съставен на 18.02.2019г. без на тази дата да е поканен представител на дружеството, за да бъде съставен акта в негово присъствие.Съставения акта е връчен на новия представляващ дружеството М. К. на 19.03.2019г.

         Процесуалните правила по съставяне на АУАН са формални, като тяхното неспазване води до незаконосъобразност на издаденото въз основа на акта НП. Те представляват важна процесуална гаранция, която осигурява в пълен обем правото на защита на нарушителя още от началото на образуваното срещу него административнонаказателно производство. Същите са предвидени да осигурят възможността на нарушителя да оспори фактическата обстановка, изложена в АУАН, да представи доказателства във връзка с това оспорване и да се защити още преди произнасяне на наказващия орган. В случая санкционираното дружество е било лишено от тази процесуална възможност, в резултат на което се е стигнало до ограничаване на негово право на защита.

Доколкото обаче настоящият състав служебно констатира многобройни основания за отмяна на НП, то същото следва да бъде отменено.

 

Така мотивиран и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 36-0000183/18.04.2019г.,издадено от А.Г.– ***-гр.Пловдив, определен от министъра на МТИТС, с което на НЮ ТРАНС ГРУП ЕООД е наложена имуществена санкция  в размер на 10 000 лева за нарушение на чл. 91б, ал.1, т.1 ЗАвтП.

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски Административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

                                                           

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала: И.П.