АНД 5857/2019 - Разпореждане - 30-09-2019

Разпореждане по Наказателно дело 5857/2019г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е  № 18835

30.09.2019г., гр. Пловдив

 

ВИОЛЕТА НИЗАМОВА - районен съдия при Пловдивски районен съд, като съдия-докладчик по AНД № 5857/2019г. по описа на ПРС, XXV н.с., след като се запознах с материалите по делото, както и основанията на чл.59, ал.1 от ЗАНН, чл.84 от ЗАНН вр. чл. 249, ал. 1 вр. чл. 248, ал. 1, т. 1 от НПК приех, че делото не е подсъдно на Районен съд гр.Пловдив, поради което настоящото производство следва да бъде прекратено, а материалите по делото следва да бъдат изпратени по компетентност на Районен съд Свиленград. 

          Производството е образувано по жалба на З.Н.И., ЕГН ********** срещу наказателно постановление № 280/30.04.2015 г. на Началник на Митница Свиленград, при Агенция Митници.

          От материалите по делото се установява, че обжалваното наказателно постановление е издадено от Началник на Митница Свиленград, при Агенция Митници. Същото касае нарушение на чл. 233, ал. 3, вр. ал. 1 от Закона за митниците и чл.233, ал.3 вр. ал.1 от Закона за митниците. Сочи се, че на 02.03.2015 г. около 20.00 часа на МП „Капитан Андреево” на трасе „входящи леки автомобили и автобуси” в личния багаж на З.Н.И. били открити 50 недекларирани кутии цигари без акцизен бандерол, както следва които е направила опит да пренесе през границата без знанието и разрешението на митническите органи.  За изложеното бил съставен Акт за установяване на административно нарушение от митнически служител в МП Капитан Андреево. Въз основа на така съставения Акт за установяване на административно нарушение е било издадено наказателно постановление от Началник на Митница Свиленград, при Агенция Митници, с което на жалбоподателя е била наложена глоба в размер на 562.50 лева. Доколкото от материалите по делото безспорно се установява, че административното нарушение е извършено на МП „Капитан Андреево” на трасе „входящи леки автомобили и автобуси”, на основание чл.59, ал.1 от ЗАНН териториално компетентен да се произнесе по спора е Районен съд Свиленград. Затова и следва АНД №5857/2019 г. по описа на ПРС ХХV н. с., да бъде прекратено, а материалите по делото да се изпратят по компетентност на Районен съд Свиленград.

          С оглед на горното и на основание чл.59, ал.1 от ЗАНН, чл.84 от ЗАНН вр. чл.249, ал.1 вр. чл.248, ал., т.1 от НПК

 

РАЗПОРЕЖДАМ :

 

Прекратявам производството по АНД № 5857/2019 г. по описа на Районен съд Пловдив ХХV н. с.

Изпращам по компетентност материалите по делото на Районен съд Свиленград.

За прекратяването на съдебното производство пред настоящия съд и изпращането на делото на Районен съд Свиленград по компетентност да се уведомят З.Н.И. и Началник на Митница Свиленград, при Агенция Митници.

 

Разпореждането е окончателно и не подлежи на обжалване.

         

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.