АНД 5482/2019 - Решение - 26-09-2019

Решение по Наказателно дело 5482/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   1712                          26.09.2019 г.                       Град ПЛОВДИВ

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Пловдивски  Районен  съд                                                       ІV наказателен състав

На  двадесет и шести септември,                                                  Година 2019

В публично заседание в следния състав:

                        

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ГОЛЧЕВ

 

Секретар: Тихомира Калчева

ПРОКУРОР:  МИРОСЛАВ ЙОСИФОВ

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно АНД № 5482 по описа за 2019 година

 

Р Е Ш И:

 

          ПРИЗНАВА Г.И.Т. - роден на *** *** ****, *****, български гражданин, със средно образование, работещ, женен, неосъждан, ЕГН  ********** за ВИНОВЕН в това, че на 28.11.2018 г. в гаража в базата на „Петко Ангелов БГ“ ЕООД намираща се на Околовръстен път на гр.Пловдив, местността „Чаирите“, е причинил на длъжностно лице – П. Г. Д.**** ремонтно звено транспорт в „Петко Ангелов БГ“ ЕООД, ЕИК 160074586, при изпълнение на службата му, лека телесна повреда – разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, като му е причинена контузия на носа с кръвотечение от носа, и деянието е извършено по хулигански подбуди - престъпление по чл.131 ал.1 т.1 и т.12, вр. чл.130 ал.1 НК, КАТО на основание чл.78а, ал.1 НК, вр. с чл.378 ал.4 т.1 НПК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лв.

          ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО 1 бр. флашпамет, без обозначена марка, с надписи на металния предпазител „Европейски съюз“ и „Околна среда“ с капацитет 128 МБ,  намираща се на л.68 от д.пр. ДА ОСТАНЕ приложена в кориците на делото.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 3 от НПК обв. Г.И.Т. /със снета по делото самоличност/ ДА ЗАПЛАТИ сторените в рамките на досъдебното производство разноски в размер на 201,60 /двеста и един лева и шестдесет стотинки/ лева по сметка на ОД на МВР – Пловдив.   

                   

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок, считано от днес пред ОС – Пловдив по реда на глава ХХІ НПК.

                                               

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п.

Вярно с оригинала.

Т.К.