АНД 5290/2019 - Мотиви - 07-10-2019

Мотиви по Наказателно дело 5290/2019г.

МОТИВИ към РЕШЕНИЕ  № 1694/24.09.2019 год., постановено по АНД № 5290/2019 год. по описа на ПРС, VІІІ н.с.

 

Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК.

 

Районна прокуратура – Пловдив е внесла предложение обвиняемият Ю.С.Л. - роден на *** ***, ***, български гражданин, с ***  образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН  **********, да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административна такава за извършено от него престъпление по чл.343в ал.2 вр. с ал.1 от НК  , тъй като на 10.03.2019 г. в гр.Пловдив, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление – с наказателно постановление № 17-1030-001942/03.04.2017 г. по описа на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Пловдив, връчено лично на 04.04.2018 г., влязло в законна сила на 12.04.2018 г. е извършил такова деяние – управлявал е моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ“ модел 520И с рег. № ** **** **, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Представителят на Районна прокуратура – Пловдив счита, че от събраните по делото доказателства безспорно се установява, че обвиняемият Ч. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна съставомерните признаци на инкриминираното деяние, предлага същият да бъде признат за виновен в извършването на престъплението по чл.343в ал.2 вр. с ал.1 от НК  и освободен от наказателна отговорност с реализирането на административно наказателна такава, а именно глоба, определена в размер , ориентиран около минамалния , предвиден в закона.

Обвиняемият Ю.С.Л. , редовно призован – не се явява, като упълномощения от него защитник – адв. М.Н. моли Съда да  наложи на неговия подзащитен минималния размер на глобата, предвиден в текста на чл. 78а от НК, тъй като счита , че деянието , за което Л. е даден на Съд е доказано по един безспорен начин.

Съдът, след преценка изцяло и поотделно на събраните по делото доказателства – устни и писмени – намира и приема за установено следното:

Наказателното производство е било водено срещу Ю.С.Л. за престъпление по чл.343в ал.2 вр. с ал.1  от НК.

         В хода на разследването е било установено следното:

         Обвиняемият Ю.С.Л. бил неправоспособен водач на моторно превозно средство, но въпреки това той често управлявал лек автомобил. На 03.04.2017 г. за нарушение по чл.177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП Л. бил санкциониран по административен ред и спрямо него бил съставен АУАН Г950405/22.03.2017 г., въз основа на който впоследствие му било издадено наказателно постановление № 17-1030-001942/03.04.2017 г. по описа на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Пловдив. Това наказателно постановление било връчено лично на обвиняемия Л. на 04.04.2018 г., което той удостоверил с подписа си /л.20/ и същото влязло в законна сила на 12.04.2018 г. Въпреки това обстоятелство, на 10.03.2019 г. обв.Л. отново взел решение да управлява превозно средство -  лек автомобил марка „БМВ“ модел 520И с рег. № ** **** **, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство. На същата дата свидетелите Ж.  Ж.  и Б.  П.  изпълнявали своите служебни задължения – св.Ж. като полицай в група „ООР“ при ІІІ РУ на МВР-Пловдив, а св.П.  – като мл.автоконтрольор в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Пловдив, като автопатрул 227. Около 09.00 ч. св.Ж.  извършвал пеши обход в района на Руски пазар, като той забелязал управляваното от обвиняемия Л. превозно средство да се движи в посока пътна полиция, форсирайки двигателя му. Свидетелят Ж.  спрял превозното средство и констатирал някой нарушения по ЗДвП, които  пристигналия за съдействия на място св.П.  отразил в съставения АУАН /л.6/.  Едно от тези нарушения било и това, че в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление – с наказателно постановление № 17-1030-001942/03.04.2017 г. по описа на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Пловдив, връчено лично на 04.04.2018 г., влязло в законна сила на 12.04.2018 г., обв.Л. на 10.03.2019 г. отново управляван превозно средство без съответно свидетелство за неговото управление.

         Представителят на РП- Пловдив обосновано и законосъобразно е приел , че в конкретния казус са налице основанията за освобождаване на обвиняемия Л. от наказателна отговорност с реализирането на административно-наказателна такава, тъй като за престъплението по чл. 343в ал.2 вр. с ал.1 НК законодателят е предвидил наказание лишаване от свобода от 1 до 3 години и „Глоба“ от 500 до 1200 лв., Ю.С.Л. не е осъждан и друг път спрямо него не е прилагана разпоредбата на чл.78 А НК, с престъплението не са били причинени съставомерни имуществени вреди.

Съдът след анализ на събраните в хода на разследването доказателства /устни и писмени/ поотделно и в тяхната съвкупност, приема , че същите непротиворечиво сочат,  че в случая действително са налице основанията за прилагане разпоредбите на чл. 78А от НК, посочени подробно и от представителя на публичното обвинение.

С оглед на така изложеното Съдът счита, че най - справедливо би било на обв. Ю.Л. да бъде наложено административно наказание  „глоба”, чийто размер да е ориентиран към минималния предвиден в закона, а именно – 1 000 лева. Това становище е обусловено както от процесуалното поведение на обвиняемия , който в хода на досъдебното производство съдейства при установяване и разкриване на престъплението , за което е даден на съд, така и от пълните и чистосърдечни самопризнания и изказаното съжаление за станалото. Освен това от събраните доказателства се установява , че Л. е лице с ниска степен на обществена опасност.

        

 

Предвид изложените дотук съображения, Съдът постанови и решението си.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                        /п/

Вярно с оригинала!

ВК