АНД 5096/2019 - Решение - 30-09-2019

Решение по Наказателно дело 5096/2019г.

   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

     № 1738

гр. Пловдив, 30.9.2019 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Наказателна колегия, в открито съдебно заседание на 17.9.2019 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЖИДАР КЪРПАЧЕВ

                                                                                         

          при участието на секретаря Станка Деведжиева, като разгледа докладваното от съдията АНД №5096/2019 г. по описа на ПРС, I наказателен състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН

Образувано е по жалба на  САВИ-80 ЕООД, чрез управителя и едноличен собственик на капитала Б.С./видно от представеното по делото фирмено досие/ против Наказателно постановление № 1000 от 17.07.2019 г., издадено от  заместник-кмет „Обществен ред“ в община Пловдив, с което на САВИ-80 ЕООД е наложена имуществена санкция  в размер на 2 000 лева.

С  жалбата и в съдебно заседание се твърди, че административно наказващия орган не е установил правилно фактическата обстановка по делото и се моли за отмяна на НП.

           Въззиваемата страна  взема писмено становище за неоснователност на жалбата.

            Жалбата е подадена в законоустановения срок, от процесуално легитимирана страна, против акт, подлежащ на обжалване по съдебен ред, поради което се явява процесуално допустима и подлежи на разглеждане по същество.

Съдът като се запозна с приложените по делото доказателства, обсъди доводите изложени в жалбата и служебно провери правилността на атакуваното постановление, намери, че са налице основания за неговата  отмяна  по следните съображения:

Както в АУАН, така и в НП е посочено, че жалбоподателят е наказан за това, че:

При извършена проверка на 02.07.2019 г., в класически ресторант "Опус", находящ се в гр. Пловдив, ж.к. "Тракия", ул. "Съединение" №55, в момента на проверката на посочения адрес, с начален час 11.30 ч. и в присъствието на лицето Б.Н.С.- собственик и управител на фирма "Сави - 80" ЕООД, оперираща в обекта, е установено следното: На видно място, в търговския обект, е поставено удостоверение за утвърдена категория "Една звезда", с №000354 -Т, валидно до 17.07.2022 г., в което е посочен собственик на обекта фирма "Мистрал 2015" ЕООД и лице извършващо дейност в него - фирма "Савас 2017" ЕООД.

По данни в районната администрация на район "Тракия", от дата 15.10.2018 г., на търговския обект е издадено ново Удостоверение за категория "Една звезда", с валидност до 17.07.2022 г. и №000354 -Т/1/ за класически ресторант "Опус", като собственик на обекта отново е посочена фирма "Мистрал 2015" ЕООД, а лицето извършващо дейност в него е фирма "САВИ 80" ЕООД, със собственик и управител Б.Н.С.

Новоиздаденото Удостоверение за утвърдена категория "Една звезда" с №000354 -Т/1/ не се съхранява в търговския обект, с което изискването на чл.21. ал.5 от Наредба за осигуряване на обществения ред е нарушено.

Съдът намира, че така установената от АНО фактическа обстановка се опровергава изцяло от събраните по делото доказателства. Действително актосъставителят в съдебно заседание потвърди констатациите си от акта, че към момента на проверката ресторантът се е стопанисвал от фирма "Сави - 80" ЕООД, а не от "Савас 2017" ЕООД. Актосъставителят поясни обаче, че тези си изводи е направил въз основа на обстоятелството, че за обекта-ресторант е издадена нова категоризация, като в новото удостоверение е вписан като фирма извършващ дейността"Сави - 80" ЕООД. Според настоящия състав обаче издаването на свидетелство за категоризация на името на новата фирма е една подготвителна дейност и не може само по себе си да установи обстоятелството, че дейността в ресторанта реално се извършва от новата фирма.

Точно в обратния смисъл са показанията на свидетеля С.-******** на ресторанта, който би трябвало да е най-добре запознат с дейността му. Същият под страх от наказателна отговорност изясни пред съда, че към момента на проверката се е провеждала подготовка за прехвърляне на дейността от "Савас 2017" ЕООД към Сави - 80" ЕООД. Към този момент обаче дейност в ресторанта е извършвала все още фирма "Савас 2017" ЕООД, като прехвърлянето на дейността е приключило един месец по-късно. Показанията на свидетеля съответстват изцяло на представените, както от жалбоподателя, така и от наказващия орган касови бонове, от които е видно, че към датата на проверката касовите бонове в ресторанта са издавани от името на "Савас 2017" ЕООД, което е индикация, че именно тази фирма е извършвала дейност в ресторанта към този момент. Показанията на свидетеля С. съответстват и на представеното свидетелство за регистрация на фискално устройство, от което е видно, че фискалното устройство в ресторанта е регистрирано на името на Сави - 80" ЕООД един месец по-късно на 06.08.2019г.

от гореизложеното е видно, че към датата на проверката дейност в ресторанта е извършвала именно фирма "Савас 2017" ЕООД. При това положение съвсем правилно и законосъобразно в ресторанта се е съхранявало удостоверение за категоризация на името на "Савас 2017" ЕООД, а не на това на името на Сави - 80" ЕООД, тъй като последната фирма още не е била поела дейността.

         От гореизложеното е видно, че наказаният субект не е извършил вмененото му нарушение по чл. 21, ал.5 НООР и НП следва да се отмени

 

Така мотивиран и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът

 

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ   Наказателно постановление № 1000 от 17.07.2019 г., издадено от  заместник-кмет „Обществен ред“ в община Пловдив, с което на САВИ-80 ЕООД е наложена имуществена санкция  в размер на 2 000 лева.

 

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски Административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала.

С. Д.