АНД 4970/2019 - Мотиви - 01-10-2019

Мотиви по Наказателно дело 4970/2019г.

М О Т И В И

 

към Решение №1608 от 04.09.2019 г. по АНД № 4970/2019 г.  по описа на ПРС, ХХV н.с.

     

 Районна прокуратура гр. Пловдив е внесла предложение обв. Е.Б.Б., ЕГН ********** да бъде освободена от наказателна отговорност за извършено от нея престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал. 3, т. 1 от НК, а именно за  това, че на 01.08.2019 г. в гр.Пловдив, в маловажен случай, без надлежно разрешително е държала високорискови наркотични вещества, както следва – хероин с общо тегло 0.066 грама със съдържание на активен компонент диацетилформин /ДАМ/ 39 тегловни % на стойност 5.94 /пет лева и деветдесет и четири стотинки/ лв. и марихуана с общо нето тегло 0.904 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 4 тегловни % на стойност 5.42 лева, като всички наркотични вещества са с общо нето тегло 0.97 грама и са на обща стойност 11.36 лева съгласно Приложение № 2 към ПМС № 23/29.01.1998г. за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

Прокурорът поддържа предложението и предлага на основание чл. 78а от НК на обвиняемата да бъде наложено административно наказание  „глоба” ориентиран към минимален размер от 1000 лева.

Защитникът на обвиняемата адв.К. пледира за това да се наложи глоба в размер от 100 до 1000 лева, като сочи, че обвиняемата е уважаван и пълноценен член на обществото, заема отговорна позиция, поради което се иска налагане на най-ниското предвидено от закона наказание.

Обвиняемата Б. сочи в лично становище, че подкрепя казаното от адвоката си и моли да бъде освободена от наказателна отговорност.

Съдът въз основа на доказателствата по делото прие следното:

Е.Б.Б. е родена на *** , …, българска гражданка, неосъждана, неомъжена, висше образование, работеща, ЕГН **********.

На 01 август 2019 година, към 08.00 часа, обвиняемата Е.Б.Б. управлявала моторно превозно средство - лек автомобил ,.Vollsvvagen Passat" с регистрационен № … по улица „Крайна" в град Пловдив. При управление на моторното превозно средство тя била спряна за проверка от свидетеля В. Р. М. – п. с. и негов колега. В хода на проверката двамата полицейски служители попитали обвиняемата Е.Б.Б. дали има някакви вещи в автомобила, притежанието на които да е забранено от закона. Тя им отговорила, че в раницата намираща се на предната дясна седалка има хероин и марихуана. От разследващ полицай по реда на чл. 161, ал. 2 от НПК било започнато действие по разследване – претърсване и изземване, при което от черна раница намираща се на предна дясна седалка, от втория преден джоб, в автомобила управляван от обв. Б. – лек автомобил Фолксфаген Пасат, с рег. № …, била иззета кръгла метална кутийка, съдържаща топчета суха зелено-кафява листна маса, а от най-задния джоб на раницата са иззети три брояполиетиленови пликчета пълни с прахообразно кафяво вещество. В изготвения протокол за извършеното претърсване и изземване саморъчно обв. Б. написала че вещите са закупени за лична консумация. Било образувано Бързо производство № 312/2019г. по описа на 06 РУ при ОДМВР гр. Пловдив. Обвиняемата Б. била задържана и отведена в полицейското управление. В автомобила се движела само обвиняемата. От експертното заключение на изготвената при разследването по делото химическа експертиза е видно, че обвиняемата Е.Б.Б. е държала в раницата си - хероин с общо нето тегло 0,066 грама със съдържание на активен компонент диацитилморфин /ДАМ/ - 39 тегловни % на стойност 5.94 лева и марихуана с общо нето тегло 0,904 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ - 4 тегловни % на стойност 5,42 лева.

Описаната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от събраните по делото гласни доказателства – показанията на свидетеля В. М., надлежно приобщени към доказателствата по делото, които съдът намира за последователни, логични, вътрешно непротиворечиви и обективни, относно релевантните факти от предмета на доказване, подкрепящи направеното самопризнание на обвиняемата Б. и съответни на останалата доказателствената съвкупност. Горната фактическа обстановка се установява и от събраните в хода на производството писмени доказателства - протокол за претърсване и изземване /л. 13-14/, справка съдимост /л. 28/, експертна справка /л. 25/, характеристични справки /л. 29/, протокол от ХЕ /л. 19-20/ и други, като обв. Е.Б.Б. не оспорва обстоятелствата по постановлението. Съдът не намира противоречие в доказателствения материал, поради което и го кредитира изцяло.

При постановяване на присъдата си съдът напълно възприема заключението на назначената в хода на досъдебното производство химическа експертиза, надлежно приобщена към доказателствената съвкупност, което според преценката на съда е извършено компетентно и безпристрастно с нужните професионални знания и опит и съответства на останалите доказателства, относими към изследваните обстоятелства. Химическата експертиза дава надеждна информация за вида, количествените и качествените характеристики на наркотичните вещества – предмет на престъплението.

При така изложената обстановка, настоящият състав, намира, че правилно РП е квалифицирала извършеното деяние от обв. Б.  като такова с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 354а, ал. 5, вр. с ал. 3, т. 1 от НК - за това, че на 01.08.2019 г. в гр.Пловдив, в маловажен случай, без надлежно разрешително е държала високорискови наркотични вещества, както следва – хероин с общо тегло 0.066 грама със съдържание на активен компонент диацетилформин /ДАМ/ 39 тегловни % на стойност 5.94 /пет лева и деветдесет и четири стотинки/ лв. и марихуана с общо нето тегло 0.904 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 4 тегловни % на стойност 5.42 лева, като всички наркотични вещества са с общо нето тегло 0.97 грама и са на обща стойност 11.36 лева съгласно Приложение № 2 към ПМС № 23/29.01.1998г. за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

От обективна страна престъплението е осъществено от обвиняемата при една от двете му форми на изпълнително деяние, а именно държане, което по несъмнен начин се установява от доказателствата по делото. Безспорно е това, че на 01.08.2019 г. в гр.Пловдив, обвиняемата е държала инкриминираното количество високорискови наркотични вещества със съзнанието, че същото се намира именно в нейната фактическа власт. От доказателствения материал по делото не се установява обвиняемата Б.  да е имала разрешение за държането на високорисковото наркотично вещество, поради което съдът приема, че е налице предвиденият от обективна страна в състава на престъплението отрицателен факт, а именно липса на надлежно разрешително за държането на предмета на престъплението.

От заключението на назначената химическа експертиза /л. 19-20 от дос. пр./, което съдът възприема, безспорно е установен предметът на престъплението – марихуана с нето тегло 0,904 грама и със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 4 тегловни процента и хероин с нето тегло 0,066гр. със съдържание на активен компонент диацетилморфин /ДАМ/ 39 тегловни процента.

Марихуаната /коноп,канабис/ и хероина са вещества включени в Приложение № 1, към чл. 3 т. 1. Списък 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като растение с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, са забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина.

Съгласно Приложение № 2 от Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, стойността на държаното от обв.Б. количество марихуана, с нето тегло 0.904 гр. и активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 4 тегловни % е 5.42 лева, при цена от 6.00лв. за 1 гр., а на 0.066 грама хероин със съдържание на активен компонент диацитилморфин /ДАМ/ - 39 тегловни % е на стойност 5.94 лева.

Деянието осъществява признаците на привилегирования състав на чл. 354а, ал.5 от НК, тъй като е с по – ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпления от този вид. До този извод съдът стигна като прецени чистото съдебно минало и добрите характеристични данни за обвиняемата, инцидентността на неправомерното й поведение, оказаното от него съдействие в хода на досъдебното и съдебното производство, както и малкото количество и ниската стойност на инкриминираното наркотично вещество, което е държано от нея. Ето защо като съобрази разпоредбата на чл. 93, т. 9 от НК съдът прие, че се касае до маловажен случай, т.е. законосъобразната правна квалификация на извършеното от обвиняемата Б.  е именно тази по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК.

От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл, с целени и настъпили обществено - опасни последици. Обвиняемата е знаела, че държането на високорисково наркотично вещество е забранено от закона при липса на надлежно разрешение за тази цел, с каквото лично тя не е разполагал, но въпреки това е упражнявала фактическа власт върху инкриминираното количество. Съзнавала е общественоопасния характер на извършеното, предвиждала е общественоопасните му последици и е желаела тяхното настъпване.

За да достигне до извод за осъществяване състава на престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемата съдът анализира доказателствата по делото и счита, че единствено възможния извод е, че именно обвиняемата е държала установените на инкриминираната дата наркотични вещества. Ето защо съдът приема за доказано от обективна и субективна страна, че е извършено от обв.Е.Б. престъпление по чл.354а, ал.5 вр. ал.3, т.1 от НК.

Причините за извършване на престъплението съдът намира в ниското правосъзнание на обвиняемата, слабите й волеви задръжки, незачитане на установения в страната правен ред.

За престъплението по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК законодателят е предвидил наказание глоба до хиляда лева. Обвиняемата е пълнолетна, не е осъждана за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност, като спрямо нея не са прилагани разпоредбите на чл. 78а от НК. От вмененото й във вина престъпление не са причинени имуществени вреди. При наличието на тези материално правни предпоставки за приложението на чл. 78а, ал.1 от НК, с оглед императивността на тази разпоредба и като съобрази разпоредбата на чл. 78а, ал.5 от НК съдът е на становище, че обвиняемата следва да бъде освободена от наказателна отговорност, като й бъде наложено административно наказание - глоба в размер на 1000 лв. Предвид разпоредбата на чл. 78а, ал.5 от НК, съгласно която когато за извършеното престъпление е предвидено само глоба или друго по – леко наказание, административното наказание не може да надвишава размера на тази глоба, то размерът на административното наказание – глоба, което трябва да се наложи на обвиняематат, следва да бъде в предвидения минимум на чл. 78а, ал.1 от НК, а именно 1000 лева. Независимо от забраната на чл. 78, ал. 5 от НК, ограничаваща съда да наложи административно наказание в минимума на чл. 78а, ал. 1 от НК, следва за пълнота да се посочи, че в случая липсват отегчаващи отговорността обстоятелства, а са налице единствено смекчаващи отговорността обстоятелства за обвиняемата Б.  - чисто съдебно минало, добри характеристични данни, признаване на вината, критично отношение към стореното. Независимо от това наказанието следва да бъде в размер на 1 000лв. поради посочените по горе обстоятелства. В тази насока е решение № 69/2010г. на ВКС по наказателно дело № 684/2009г., 2-ро нак.отделение.

Посоченото по-горе административно наказание глоба съдът счита за справедливо и съответно на обществената опасност на деянието.

Предвид признаване на обвинаемата за виновна, следва на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемата Б. да бъде осъдена да заплати по сметка на ОД на МВР Пловдив сумата от 103.92 /сто и три лева и деветдесет и две стотинки/ лв., представляваща направени по делото разноски.

Веществените доказателства – 1 бр. найлонов плик, съдържащ 1 бр. празна ламаринен кутия и 1 бр.найлонов плик, съдържащ празни опаковки от наркотични вещества, находящи се при Домакина на Шесто РУ при ОД на МВР гр. Пловдив следва да се унищожат като вещ без стойност.

         По горните мотиви съдът постанови решението си.

     

                                                    

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.