АНД 4712/2019 - Разпореждане - 31-07-2019

Разпореждане по Наказателно дело 4712/2019г.

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр. Пловдив 31.07.2019 г.

 

            ИВАН МИНЧЕВ – съдия при Районен съд Пловдив, като съдия – докладчик по АНД № 4712/2019 г. по описа на РС Пловдив – І н. с., след като се запознах с материалите по делото, както и с основанията на чл.84 от ЗАНН вр. чл.247А от НПК и чл.59 ал.1 от ЗАНН приех, че делото не подлежи на разглеждане от Районен съд гр. Пловдив, поради което и производството пред настоящия съд и състав следва да бъде прекратено, а материалите по делото да се изпратят на Районен съд Пазарджик по компетентност.

            Производството по делото е образувано по жалба на М.И.Д. с ЕГН **********, действащ и като управител на „ЛАГО КОНСУЛТ” ООД с ЕИК 115893291, със седалище гр. Пловдив, адрес на управление гр. Пловдив бул. „Шести септември” № 54 ет.5 офис 10, подадена чрез пълномощник – адв. А. Й. от АК ***, против електронен фиш за налагане на глоба Серия К № 2673346 на ОД на МВР гр. Пазарджик, с който на жалбоподателя е било наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 /сто/ лв. за нарушение на чл.21 ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДВП/.

Според изложеното в обстоятелствената част на електронния фиш нарушението по чл.21 ал.1 от ЗДВП е извършено на 12.03.2019 г. в област Пазарджик на Автомагистрала „Тракия” км.69 – ти. Доколкото мястото на извършване на процесното административно нарушение е посочено да е в обл. Пазарджик на Автомагистрала „Тракия” км.69 – ти, то и териториално компетентен да разгледа производството по чл.59 от ЗАНН се явява Районен съд Пазарджик – в чийто съдебен район попада и мястото на нарушението. За това и съдебното производство по АНД № 4712/2019 г. по описа на Районен съд Пловдив І н. с. следва да се прекрати, а материалите по делото да се изпратят на Районен съд Пазарджик по компетентност. Ето защо и на основание чл.84 от ЗАНН вр. чл.247А ал.3 от НПК и чл.59 ал.1 от ЗАНН

 

РАЗПОРЕЖДАМ:

 

            ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по АНД № 4712/2019 г. по описа на РС Пловдив І н. с.

            ИЗПРАЩАМ материалите по делото на Районен съд Пазарджик по компетентност.

            За прекратяването на съдебното производство пред настоящия съд и състав и изпращането на делото на Районен съд Пазарджик по компетентност да се уведомят М.И.Д. и ОД на МВР Пазарджик.

            Разпореждането не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ