АНД 4711/2019 - Решение - 18-09-2019

Решение по Наказателно дело 4711/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

1683 гр.Пловдив, 18.09.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивският районен съд, XVI н.с., в публичното заседание на 16.09.2019г. в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

 

          при секретаря Иванка Пиронкова, като разгледа докладваното от съдията АНД №4711/2019г. по описа на ПРС, XVI н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

               Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

     Обжалван е Електронен фиш серия К № 2781403, издаден от ОД на МВР Пловдив, с който се налага глоба от 300/триста/ лева за нарушение на чл. 21, ал.2 вр. с чл.21, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.189, ал.4, вр. с чл. 182, ал.2, т.4 от ЗДвП на С.С.А., ЕГН ********** ***.

       С жалбата се прави искане за отмяна на обжалвания електронен фиш, изтъкват се доводи за процесуални нарушения в хода на производството.

      Жалбоподателя, редовно призован, не се явява в съдебно заседание, представлява се от адв.П., който подържа жалбата.

       Въззиваемата страна – ОД на МВР Пловдив, редовно призовани не изпращат представител.

        Съдът като съобрази и прецени доказателствата по делото по отделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

        Обжалваният електронен фиш е издаден за установено нарушение с автоматизирано техническо средство-TFR1-M  546 за това, че на 22.05.2019г. в 11.50 на републикански път II-86 км 19+000 посока Пловдив при въведено ограничение от 60 км/ч заснетото МПС "Фолксваген транспортер" с рег. номер *** се движело с установена стойност на скоростта 92 км/час и превишена стойност на скоростта 32 км/час, като стойностите са дадени след отчетен толеранс от 3% от отчетената скорост, която е била 95км/час, с което е извършено нарушение, касаещо за движение с превишена скорост. Отразено е в електронния фиш, че собственик, на когото е регистрирано МПС е С.С.А., ЕГН ********** *** и че с това е извършено нарушение на чл. 21, ал.2 вр. с чл.21, ал.1 от ЗДвП.

        На базата на всички събрани по делото доказателства, съдът намира за установено, че действително на датата, отразена по електронния фиш, описаният в него автомобил е извършвал движение с превишена скорост.  Това обстоятелство е било установено и надлежно заснето със съответно техническо средство, с издадено удостоверение за одобрен тип средство за измерване при БИМ, приложено по делото и валидно към датата на нарушението.

     Мястото и времето на нарушението са отразени по надлежния ред в електронния фиш.

     От приложения снимков материал се вижда, че е отчетена скорост на движение, а именно 92 км/ч и е отчетен толеранс от минус 3%.

      Обжалваният електронен фиш е издаден по отношение на С.С.А., ЕГН ********** ***, като жалбоподателят не се е възползвал от възможността по чл. 189, ал.5 от ЗДвП и по чл. 189, ал.6 от ЗДвП.

     Жалбата се преценява като ДОПУСТИМА, тъй като е подадена в срок от лице, което има правен интерес от това.

     Разгледана по същество, жалбата се преценя като ОСНОВАТЕЛНА.

     При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

     Съобразно, правилото на  чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Настъпилата законодателна промяна в чл. 189 ЗДвП (обн., ДВ, бр.19 от 13.03.2015 г.) и приетата Наредба № 8121з-532 за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата (обн., ДВ, бр.36 от 19.05.2015 г.), които изцяло са съобразени с основните положения на тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 г. по тълкувателно дело № 1 от 2013 г. на ОС на колегиите на ВАС, налагат извод, че използването на стационарна и мобилна техническа система е допустима. С цел гарантиране правата на гражданите и с оглед установяване на обективната истина при евентуално съдебно обжалване на електронните фишове наредбата предвижда към административната преписка, която се изпраща в съда, освен доказателствата в подкрепа на обжалвания фиш, да се предоставя и информация за участъка от пътя, с описание на мястото и координатите, действащото ограничение на скоростта по чл. 21, ал.2 от ЗДвП, посоката на движение на автомобила, схемата на разположението на автоматизираното техническо средство, неговия вид, датата на последната метрологична проверка.Във връзка с настъпилата промяна в чл.165, ал.2, т.7 и т.8 от ЗДВП в сила от 26.09.2017г.,а като се има предвид, че нарушението е извършено на 22.05.2019г.,  няма изискване пътния участък на заснемане да бъде обозначен с пътен знак Е24 и мястото на заснемане от пътния участък да бъде оповестено в средствата за масово осведомяване или страницата в интернет на МВР. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.

      Съгласно § 1 от ДР на ЗАНН, по смисъла на този закон "електронен фиш" е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи.

       Електронния фиш правилно е издаден по отношение на жалбоподателя като собственик на горецитираното МПС. В случая с оглед нормата на чл. 189, ал.5 от ЗДвП, при неподаване на писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението в 14 - дневен срок от получаване на електронния фиш от собственика на МПС, то именно последния се смята за извършител на нарушението, санкционирано с електронния фиш. Тази законова презумпция е оборима, но в настоящото производство не са ангажирани доказателства, че собственикът не е управлявал МПС.

       Съда обаче констатира съществено процесуално нарушение изразяващо се в неясно изписване на нарушената норма.Във фиша като нарушение е посочена нормата на чл.21, ал.2 вр. с чл.21, ал.1 от ЗАНН.Няма как да има нарушение с такава правна конструкция.Съгласно чл.21, ал.1 от ЗДВП на водачи от категория В, С се забранява движение в населено място с над 50км/час и извън населено с 90км/ч.Съгласно чл.21, ал.2, когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал. 1, това се сигнализира с пътен знак.В заключение според съда чл.21, ал.1 и чл.21, ал.2 са две взаимоизключващи се правни норми и няма как да образуват конструкция на едно нарушение.Ето защо според съда предвид наясно описаната нарушена норма са налице основания за отмяна на обжалвания електронен фиш, тъй като това е довело и до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

       Поради всичко изложено и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

    ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К № 2781403, издаден от ОД на МВР Пловдив, с който се налага глоба от 300/триста/ лева за нарушение на чл. 21, ал.2 вр. с чл.21, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.189, ал.4, вр. с чл. 182, ал.2, т.4 от ЗДвП на С.С.А., ЕГН ********** ***.

    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд –Пловдив по реда на глава ХІІ от АПК.

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала: И.П.