АНД 4708/2019 - Решение - 17-09-2019

Решение по Наказателно дело 4708/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 1672

гр. Пловдив, 17.09.2019 г.

     В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ, Наказателно отделение, в открито съдебно заседание на десети септември две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАТЯ БОЕВА

при участието на секретаря Иванка Пиронкова, като разгледа докладваното от съдията АНД № 4708/2019 г., по описа на Районен съд Пловдив, V наказателен състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.

         Обжалван е Електронен фиш серия „К“, № 2095496, издаден от ОДМВР Пловдив, с който на Б.Х.С., ЕГН: **********, в качеството и на собственик, на когото е регистрирано МПС марка „Сузуки“, модел „Балено“, с рег. № ***, на основание чл. 189 ал.4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 ЗДвП е наложена глоба в размер на 100.00 /сто/ лева, за това, че на 27.05.2018 г. в 16:29 ч. в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 111, посока бул. „Дунав“, при въведено ограничение на скоростта за населено място от 50км/ч, е било установено, че управлява МПС със скорост от 78 км/ч, при максимално разрешена скорост от 50 км/ч – нарушение на чл. 21 ал. 1 ЗДвП.

         В жалбата се излагат съображения, че електронният фиш се явява незаконосъобразен, в частност издаден при наличие на съществени нарушения на процесуалните правила. При условията на евентуалност моли да бъде освободена от административнонаказателна отговорност с предупреждение.

         В съдебно заседание, жалбоподателят, редовно призован, се явява лично. Същата излага съображения, че от 2016 г. не осъществява дейност по управление на МПС. Посочва, че живее в близост до мястото, на което се твърди да е извършено нарушението, и минава от там многократно.

         В съдебно заседание, въззиваемата страна, редовно призована, не изпраща процесуален представител.

         Съдът, след като съобрази доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

         Жалбата е подадена в законоустановения срок, произтича от процесуално легитимирана страна, насочена е срещу подлежащ на самостоятелно обжалване пред съд акт, поради което се явява процесуално допустима и подлежи на разглеждане по същество.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна, по следните съображения:

         Обжалваният електронен фиш е издаден в съответствие с изискванията на чл. 189 ал. 4 от ЗДвП, доколкото в същия са посочени: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението /ОДМВР – гр. Пловдив/, мястото / гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 111, посока бул. „Дунав“/, датата /27.05.2018 г./, точният час на извършване на нарушението /16:29 ч./, регистрационният номер на управляваното МПС /***/, както и собственикът, на кого е регистрирано МПС /Б.Х.С., ЕГН: **********/.    

В атакувания електронен фиш е налице и пълно описание на нарушението /управление на лек автомобил със скорост от 78 км/ч, при ограничение 50км/ч, въведено при шофиране в населено място/. Отразено е превишението на скоростта /28 км. ч/, нарушената разпоредба /чл.21, ал.1 от ЗДвП/, размерът на глобата /100 лв./, основанието, на което се налага /чл. 189 ал.4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 ЗДвП/, срокът, сметката и мястото на доброволното й заплащане /в 14 - дневен срок по указаната сметка на името на отбелязания във фиша фонд/.

В тази връзка следва да се посочи, че в електронния фиш не е отчетен толеранс на измерената скорост от минус 3 км/ч. Въпреки този пропуск на административнонаказващия орган, съдът намира, че не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване правото на защита на жалбоподателката, доколкото при отчетен толеранс от минус 3 км/ч, то превишението на скоростта би било 25 км/ч. Същото попада в посочената санкционна норма на чл. 182 ал.1 т.3 от ЗДвП и по никакъв начин не повлиява върху размера на наложеното наказание /в този смисъл Решение № 418/22.02.2019 г. по к. адм. н. д. № 98 / 2019 г. на Административен съд – Пловдив/.

Относно обстоятелството, че нарушението е установено посредством заснемането му с мобилно автоматизирано техническо средство за видеоконтрол, то не съществува спор между страните, а и това се установява от всички събрани по делото доказателства - Удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 17.09.5126, Приложение към удостоверение за одобрен тип № 17.09.5126; Протокол за използване на Автоматизирано техническо средство или система по чл. 10 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата /наричана за краткост Наредбата/.

От приложената по делото справка за регистрирани собственици на МПС /л.10/, се установи, че в ОДМВР Пловдив, сектор „Пътна полиция“ регистриран собственик на лек автомобил марка „Сузуки“, модел „Балено“, с рег. № ***, е именно жалбоподателката Б.С..

Не се споделят наведените възражения от жалбоподателката в открито съдебно заседание, че същата е в невъзможност да извърши нарушението, доколкото не е осъществявала дейност по управление на МПС от 2016 г. насам. Не бяха ангажирани доказателства в настоящото производство същата да е упражнила правото си да декларира писмено, че установеното на 27.05.2018 г. движение на собствения и автомобил с превишена скорост в нарушение на правилата по ЗДвП е направено при управление на автомобила от друго лице, съгласно разпоредбата на чл.189 ал.5 от ЗДвП. Следователно, установената от закона презумпция, че при неподаването на писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, в 14-дневен срок от получаването на електронния фиш от собственика, то именно собственикът на МПС-то се смята за извършител на нарушението, санкционирано с електронния фиш, се явява необорена /така отново Решение № 418/22.02.2019 г. по к. адм. н. д. № 98/2019 г. на Административен съд – Пловдив/.

Въз основа на всичко изложено съдът намира, че безспорно се установи жалбоподателят да е извършил вмененото му нарушение. При издаване на обжалвания електронен фиш не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Законосъобразно е определена и административната санкция, която следва да понесе нарушителят - глоба в размер от 100 лева, съобразно разпоредбата на чл. 182, ал. 1, т. 3 ЗДвП. Размерът на глобата е фиксиран, поради което и същият не подлежи на каквато и да било преценка от страна на съда.

Съдът счита и че настоящият случай не разкрива белези, дефиниращи го като маловажен по смисъла на чл. 28, б. „а“ ЗАНН. Дори напротив - измерената с техническото средство скорост на движение е двойно на разрешената скорост и разкрива висока степен на опасност. Следва да се посочи и че обществените отношения, гарантиращи спокойното и безопасно придвижване по пътната мрежа, отворена за обществено ползване са от особено значение. Установеното в случая превишение на скоростта ги накърнява с особен интензитет и предвид това не следва да бъде определяно като маловажно.

          Предвид гореизложеното, атакуваният електронен фиш следва да бъде потвърден.

Така мотивиран, съдът

Р  Е  Ш  И  :

ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш серия „К“, № 2095496, издаден от ОДМВР Пловдив, с който на Б.Х.С., ЕГН: **********, в качеството и на собственик, на когото е регистрирано МПС марка „Сузуки“, модел „Балено“, с рег. № ***, на основание чл. 189 ал.4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 ЗДвП е наложена глоба в размер на 100.00 /сто/ лева, за това, че на 27.05.2018 г. в 16:29 ч. в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 111, посока бул. „Дунав“, при въведено ограничение на скоростта за населено място от 50км/ч, е било установено, че управлява МПС със скорост от 78 км/ч, при максимално разрешена скорост от 50 км/ч – нарушение на чл. 21 ал. 1 ЗДвП.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Пловдив, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му, по реда на гл. XII от АПК.                       

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС