АНД 4586/2019 - Мотиви - 25-07-2019

Мотиви по Наказателно дело 4586/2019г.

М О Т И В И

по АНД № 4586/2019 г. ПРС, ІII н.с.

 

Произвоството е по реда на чл. 4 УБДХ.

Образувано е въз основа на внесена административнонаказателна преписка от РУ Труд при ОД на МВР Пловдив и съставен въз основа на нея Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство от 25.07.2019 г. срещу лицето К.Н.К. за това, че на 19.01.2019 г. същият е извършил непристойна проява, с което е нарушил обществения ред и спокойствие.

В съдебно заседание нарушителят, К.Н.К., се явява лично, не оспорва отразените фактическите констатации в Акта, признава вината си и изразява съжаление за извършеното.

РП-Пловдив, редовно уведомена, не изпраща представител.

Съдът, като съобрази дадените от нарушителя обяснения, както и приложените по делото писмени доказателства и като ги прецени в тяхната съвкупност, намира за установена следната фактическа обстановка:

Нарушителят К.Н.К. е роден на *** ***, живее в същото село, ..., български гражданин, неосъждан, …, …, с ЕГН: **********.

От съставения Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство и от обясненията, приложени по делото се установява следното:

На 19.01.2019 г. Д.А. се намирала в неин поземлен имот в с. В., заедно с Д.Д.и М.К., като поводът за посещението им бил оглед на имот и показването му на потенциални купувачи. В съседство на този имот живеел нарушителят К.К., който бил бивш свекър на М.К.. Тъй като по отношение на този имот нарушителят имал претенции за собственост, подразнен от това, че не са го попитали могат ли да влязат, същият се нахвърлил към неканените гости с ругатни и псувни, държейки в ръка си брадва. Възмутени от поведението на К.К. посочените по-горе лица сигнализирали органите на полицията. Случаят бил докладван на РП-Пловдив, като с Постановление от 21.06.2019 г. РП-Пловдив отказала да образува досъдебно производство, като преписката била изпратена на Началника на РУ Труд с оглед преценката за образуване на производство по УБДХ.

Горната фактическа обстановка се установява по категоричен и несъмнен начин от приложените по преписката обяснения на Д.А., Д.Д.и М.К., както и от Докладните записки и Постановлението на РП за отказ да се образува ДП, а същата по същество  не се оспорва от нарушителя, който не оспорва, че на визираната дата и място е отправил ругатни и псувни по отношение на посочените лица.

Тази фактическа обстановка сочи, че с действията си К.Н.К. е извършил фактическия състав на дребно хулиганство по смисъла на чл. 1, ал. 2 УБДХ, а именно: извършил е непристойна проява, изразяваща се в отправяне на ругатни и псувни по отношение на други граждани, с което е нарушил обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществна опасност, не следва да се квалифицира като престъпление по чл. 325 НК.

Деянието е съставомерно и от субективна страна, тъй като в съзнанието на нарушителя К. е имало представи, че действията му са непристойни и че с тях нарушава обществения ред, но е продължил с тези си действия и макар и да не е целял пряко този резултат, той се е съгласил с него, като е дал израз на своето пренебрежително отношение и с това е изразил своето неуважение към обществото.

При определяне на вида на наказанието, Съдът взе предвид направеното самопризнание от страна на нарушителя, както и изразеното съжаление за извършеното от негова страна. Ето защо и доколкото в случая не са налице отегчаващи отговорността обстоятелства, съдът предпочете по-леката от предвидените в УБДХ алтернативи, а именно наказанието глоба, тъй като задържането в структурно звено на МВР би било прекомерно тежка санкция.

При определяне на размера наказанието, Съдът отчете, че нарушителят е пенсионер, не е трудово ангажиран, вдовец е и живее сам, което наред с признанието на вината и изразеното самокритично отношение към констатираната хулиганска проява, обосновава налагането на едни по-нисък размер на предвидената в указа глоба.

Като взе предвид всичко гореизложено, съдът прецени, че наказание глоба в размер на 100.00 лева в най-пълна степен съответства на тежестта на нарушението, личността на нарушителя и характера на обществените интереси, които са накърнени и които Указът защитава, а именно обществения ред и спокойствие.

 

По изложените съображения, Съдът постанови Решението си.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала! МК