АНД 4566/2019 - Решение - 12-08-2019

Решение по Наказателно дело 4566/2019г.

   РЕШЕНИЕ

 

 

 

№ 1506                                          12.08.2019 г.                          гр. ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                 ХХІ      нак. състав

На дванадесети август                       две хиляди и деветнадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГЕТОВ

                                                       

СЕКРЕТАР: НЕВЕНА НАЗАРЕВА

ПРОКУРОР: БОРИС ПЕТКОВ

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД  № 4566  по описа за 2019 година

 

                                                 Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА ОБВИНЯЕМИЯ Т.И.Р. – роден на ***г***, с постоянен адрес ***, б., български гражданин, неженен, със средно образование, работещ, неосъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 12.07.2019г. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – марихуана с нето тегло 7,701 грама със съдържание на активен компонент – тетрахидроканабинол (ТХК) 4,1 тегловни % на стойност 46,20 лева, съгласно Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998г. за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай по ал. 3, т. 1 на чл. 354а от НК, поради което и на основание чл.354а, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 от НК във вр. с чл. 378 ал.4 т.1 от НПК във връзка с чл. 78а ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда)  лева.

ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на държавата предмета на престъплението –остатък от изследване с нето тегло 6,222гр. и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4,1 тегловни процента, изпратен на съхранение в ЦМУ отдел „МРР-НОП“ гр. София, като същото ДА СЕ УНИЩОЖИ, след влизане на решението в сила, по предвидения в закона ред.

 

ОСЪЖДА на основание чл.189,ал.3 от НПК  обвиняемия  Т.И.Р., със снета по делото самоличност, да заплати в полза на държавата, по бюджета на МВР, бюджетна сметка на ОД на МВР – Пловдив, сумата от 95,00 (деветдесет и пет) лева, представляващи разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд гр. Пловдив. 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!Й.Т.