АНД 4536/2019 - Решение - 23-07-2019

Решение по Наказателно дело 4536/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е     № 1395

 

Гр. Пловдив, 23.07.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – ХХІІ н. с., в публично заседание на двадесет и трети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

 

при секретар Магдалена Койчева, разгледа докладваното от съдията АНД № 4536 по описа на Съда от 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 4 и следващи от УБДХ.

Образувано е въз основа на акт за констатиране на проява на дребно хулиганство от 22.07.2019г. на ***. П.С., служител при РУ Стамболийски при ОД МВР гр. Пловдив против С.В.А. от с. ***, ЕГН ********** за това, че на 22.07.2019 г., около 23:00 часа в с. Три водици, на ул. „20-та“ в близост до №121 лицето С.В.А., ЕГН **********е извършил непристойни действия, представляващи грубо нарушение на обществения ред и добрите норми на поведение в обществото, чрез използване на обидни думи и буйстващо поведение спрямо комшии и неговата жена С., което поведение се изразявало в налитане на бой спрямо комшии и жена му, както и отправяне на обидни и заплашителни думи: „Ще ви изтрепя всичките, ** мръсни, ** тъпи“. Непристойната проява е извършена на публично място пред свидетели и е възприета зрително и слухово от тях. С това си поведение С.А. е нарушил грубо обществения ред, с което е предизвикал силно възмущение и чувство за страх, като също така е накърнил достойнството им като негови комшии.

Нарушителят А. се явява в съдебно заседание. Дава частични обяснения, съжалява за стореното, декларира липса на други противообществени прояви. Показва критичност към деянието си.

Съдът, като съобрази доказателствата по делото по отделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

С.В.А. – роден на *** ***, б., български гражданин, неженен/във фактическо съжителство/, начално образование, неработещ, неосъждан, ЕГН **********.

Нарушителят А. *** с жена си и четирите си деца. Същият не работи и не получава трудово възнаграждение формално, а единствено с членове от семейството си биват наемани за сезонна работа в земеделието, за което получавал възнаграждение в размер на около 250 лева. На 22.07.2019 г. около 23:00 часа П.Г.П., К.Л.А.и В.Я.И. – съседи на С.А., чули силни викове откъм неговото жилище, като същите видели как А. започнал да бие на улицата неговата жена С., която плачела и викала за помощ. Свидетелите П., А.и И.се отзовали на виковете за помощ, като разтървали А. и жена му, след което А. се нахвърлил върху тях, като започнал да ги обижда и псува с думите: „Какви сте вие бе, ** мръсни, ще ви пребия всички, ** мръсни“.

Така изложената фактическа обстановка съдът прие за безспорно установено въз основа на обясненията на нарушителя и въз основа на приложените към административната преписка материали – обяснения на свидетелите П.Г.П., К.Л.А.и В.Я.И., Докладна записка, справка за регистрации на лице в централния полицейски регистър, както и АКПДХ.

За съдебния състав по безспорен начин е установено, че от страна на нарушителя А. е осъществена проява по смисъла на чл. 1, ал. 2 от УБДХ, а именно на дребно хулиганство, представляваща непристойна проява, изразяваща се в оскърбително отношение и държание към съграждани, с което са нарушени обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от НК.

При индивидуализацията на вида и размера на наказанието съдът взе предвид обществената опасност на непристойната проява и личността на нарушителя, поради което и прие да определи и наложи на нарушителя А. по-лекото по вид наказание, а именно „ГЛОБА”, като относно размера й, същият като адекватен на извършеното и на личността на нарушителя прие да бъде 100 /сто / лева.

От една страна нарушителят А. не е осъждан, с добри характеристични данни е – спорадично трудово ангажиран, липсват доказателства за други криминални прояви, което налага извод, че неговата лична опасност е ниска. От друга страна, съдът отчита, че извършеното от него деяние също не е с висока степен на обществена опасност, и не проявява интензитет. А. проявява критичност към деянието си, дава отчасти обяснения в хода на производството, с което допринася за разкриване на обективната истина.

По тези съображения съответното на стореното като вид наказание съдът прие, че следва да бъде „глоба”, а не по-тежкото „задържане в поделение на МВР”, а по размер на глобата същият да бъде ориентиран към минималния такъв с оглед наличието на превес на смекчаващи отговорността обстоятелства и с цел постигане на поправителен и превъзпитателен ефект спрямо нарушителя.

Мотивиран от горното,

СЪДЪТ

 

                                      Р    Е    Ш    И:

 

НАЛАГА на С.В.А. – роден на *** ***, б., български гражданин, неженен/във фактическо съжителство/, начално образование, неработещ, неосъждан/реабилитиран/, ЕГН **********, административно наказание ГЛОБА в размер на 100 /сто / лева за извършено на 22.07.2019 г., около 23:00 часа в с. Триводици дребно хулиганство по смисъла на чл. 1, ал. 2 от УБДХ, представляваща непристойна проява, изразяваща се в оскърбително отношение и държане към граждани, с което са нарушени обществения ред и спокойствие, но поради своята по – ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от НК.

Решението подлежи на обжалване и протест в 24 часов срок от днес по реда на касационните основания на НПК пред ПОС, като в случай на постъпили жалба и/или протест насрочва делото в открито съдебно заседание пред ПОС за 26.07.2019г. от 15:00 часа.

 

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Вярно с оригинала!

М.К.