АНД 4505/2019 - Разпореждане - 23-07-2019

Разпореждане по Наказателно дело 4505/2019г.

                 Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е       1 4  6 8 7

Гр. Пловдив, 23.07.2019г.

 

      ЕЛЕНА ГЕРЦОВА, съдия при Пловдивски районен съд, след като се запознах с материалите по НАХД № 4505/2019г. по описа на ПРС – ІХ     н.с., както и с основанията на чл.59, ал.1 от ЗАНН намирам, че съдебното производство по делото следва да бъде прекратено и делото да бъде изпратено на компетентния да го разгледа съд, а именно: Районен съд – гр.Карлово, поради следните съображения:

Жалбата е подадена от Н.Т.К., ЕГН **********, чрез пълномощник, срещу Наказателно постановление № 1697 от 28.06.2019г., издадено от Началника на отдел „Митническо разузнаване и разследване Тракийска” при Агенция „Митница”, въз основа на данни, изложени в АУАН № 1239 от 27.05.2019г. Видно от обстоятелствената част както на акта за установяване на административно нарушение, така и на издаденото наказателно постановление, административно-наказателното производство е било образувано и за нарушение на чл.126, ал.1, т.1 от ЗАДС, извършено в гр.Б., за това, че на 29.01.2019г. държи в частен дом, намиращ се в ***, акцизна стока. без данъчен документ по ЗАДС  или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза. Тоест твърди се, че нарушението е осъществено в гр.Б..

          Съобразно разпоредбата на чл. 59 ал. 1 от ЗАНН, наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението. В конкретния случай, твърдяното административно нарушение, е реализирано в съдебния район на Районен съд - Пещера, като се твърди да е реализирано неправомерното действие в гр.Б..

Предвид гореизложеното, съдът счита, че компетентен да разгледа делото е съдът по местоизвършване на нарушението, тоест РС- Пещера и в тази връзка съдебното производство по настоящето НАХД следва да бъде прекратено.

       Ето защо, и на основание чл.249, ал.1, вр.чл.248, ал.2, т.1 от НПК, вр.чл.59, ал.1 от ЗАНН

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

 

1.     ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НАХД № 4505/2019г. по описа на ПРС-ІХ н.с.

2.     ИЗПРАЩАМ делото на Районен съд – Пещера по компетентност.

     Разпореждането не подлежи на обжалване.

                                                                                                                                                                              

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

И. Й.