АНД 4486/2019 - Мотиви - 21-07-2019

Мотиви по Наказателно дело 4486/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е     № 1378

 

Гр. Пловдив, 21.07.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – ХХІІ н. с., в публично заседание на двадесет и първи юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

 

при секретар Магдалена Койчева, разгледа докладваното от съдията АНД № 4486 по описа на Съда от 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 4 и следващи от УБДХ.

Образувано е въз основа на акт за констатиране на проява на дребно хулиганство от 20.07.2019г. на ст. пол. ООР на МВР гр. Стамболийски, против Н.А.А. ***, ЕГН **********, за това, че на 20.07.2019 г., около 19:00 часа в с. Устина дребно хулиганство по смисъла на чл. 1, ал. 2 от УБДХ, представляваща непристойна проява, изразяваща се в скарване на публично място пред повече хора, с което са нарушени обществения ред и спокойствие, но поради своята по – ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от НК.

Нарушителят А. се явява в съдебно заседание. Дава частични обяснения, съжалява за стореното, декларира липса на други противообществени прояви. Показва критичност към деянието си.

Съдът, като съобрази доказателствата по делото по отделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

Н.А.А. – роден на *** ***, б., български гражданин, неженен, начално образование/завършен 6-и клас/, работещ, неосъждан, адрес с. *., ул. „*.“, № *, ЕГН **********.

Нарушителят А. *** в едно домакинство с родителите си. Работил като ** в „***“ Пловдив, където получавал трудово възнаграждение от порядъка на 300 - 350 лева. На 20.07.2019 г., около 17:30 часа бил нападнат с брат му от двама съседи, които ги набили, но А. отказал да подава жалба срещу тях и пред отзовалите се полицейски служители от РУ Стамболийски заявил, че същата вечер по-късно ще се саморазправи със съседите си. Въпреки предупрежденията от страна на полицейските служители да се въздържа от противоправни действия, нарушителят А. около 19:00 часа се запътил към къщата на съседа си, който по-рано го бил нападнал и  размахвайки голям нож викал: „Ей сега ще ви изколя.“ Действията му били възприети от други съседи, в това число и жени, случайно преминаващи по улицата, които се уплашили и разпищели. При вида му, полицейските служители се намесили и го задържали.

Така изложената фактическа обстановка съдът прие за безспорно установено въз основа на обясненията на нарушителя и въз основа на приложените към административната преписка материали – обяснения на свидетелите, докладна записка, както и АКПДХ.

За съдебния състав по безспорен начин е установено, че от страна на нарушителя А. е осъществена проява по смисъла на чл. 1, ал. 2 от УБДХ, а именно на дребно хулиганство представляваща непристойна проява, изразяваща се в скарване на публично място пред повече хора, с което са нарушени обществения ред и спокойствие, но поради своята по – ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от НК.

При индивидуализацията на вида и размера на наказанието съдът взе предвид обществената опасност на непристойната проява и личността на нарушителя, поради което и прие да определи и наложи на нарушителя А. по-лекото по вид наказание, а именно „ГЛОБА”, като относно размера й, същият като адекватен на извършеното и на личността на нарушителя прие да бъде 200 /двеста/ лева.

От една страна нарушителят А. не е осъждан, с много добри характеристични данни е – трудово ангажиран, липсват доказателства за други криминални прояви, което налага извод, че неговата лична опасност е ниска. От друга страна, съдът отчита, че извършеното деяние от него също не е с особено висока степен на обществена опасност и липсва особен интензитет, но не следва да се изключва като отегчаващо отговорността обстоятелство, че действията си Алиедв е обективирал не само пред съгражданите си, но и пред органите на реда. А. проявява критичност към деянието си, дава обяснения в хода на производството, с което допринася за разкриване на обективната истина.

По тези съображения съответното на стореното като вид наказание съдът прие, че следва да бъде „глоба”, а не по-тежкото „задържане в поделение на МВР”, а по размер на глобата същият да бъде ориентиран относително към минималния такъв с оглед наличието на превес на смекчаващи отговорността обстоятелства и с цел постигане на поправителен и превъзпитателен ефект спрямо нарушителя.

Мотивиран от горното,

СЪДЪТ

 

                                      Р    Е    Ш    И:

 

НАЛАГА на Н.А.А. – роден на *** ***, б., български гражданин, неженен, начално образование/завършен 6-и клас/, работещ, неосъждан, адрес с. *, ул. „**“, № *, ЕГН **********, административно наказание ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева за извършено на 20.07.2019 г., около 19:00 часа в с. Устина дребно хулиганство по смисъла на чл. 1, ал. 2 от УБДХ, представляваща непристойна проява, изразяваща се в скарване на публично място пред повече хора, с което са нарушени обществения ред и спокойствие, но поради своята по – ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от НК.

Решението подлежи на обжалване и протест в 24 часов срок от днес по реда на касационните основания на НПК пред ПОС, като в случай на постъпили жалба и/или протест насрочва делото в открито съдебно заседание пред ПОС за 24.07.2019г. от 15:00 часа.

 

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

М.К.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

препис-извлечение

Р Е Ш Е Н И Е    

 

Гр. Пловдив, 21.07.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – ХХІІ н. с., в публично заседание на двадесет и първи юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

 

при секретар Магдалена Койчева, разгледа докладваното от съдията АНД № 4486 по описа на Съда от 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 4 и следващи от УБДХ.

…………………………………………………………………………………..

 

 

                                       Р    Е    Ш    И:

 

НАЛАГА на Н.А.А. – роден на *** ***, б., български гражданин, неженен, начално образование/завършен 6-и клас/, работещ, неосъждан, адрес с. Устина, ул. „Изгрев“, № 7, ЕГН **********, административно наказание ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева за извършено на 20.07.2019 г., около 19:00 часа в с. Устина дребно хулиганство по смисъла на чл. 1, ал. 2 от УБДХ, представляваща непристойна проява, изразяваща се в скарване на публично място пред повече хора, с което са нарушени обществения ред и спокойствие, но поради своята по – ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от НК.

Решението подлежи на обжалване и протест в 24 часов срок от днес по реда на касационните основания на НПК пред ПОС, като в случай на постъпили жалба и/или протест насрочва делото в открито съдебно заседание пред ПОС за 24.07.2019г. от 15:00 часа.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

 

Решението не е влязло в сила

Секретар: