АНД 4481/2019 - Определение - 23-07-2019

Определение по Наказателно дело 4481/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1223

 

 23.07.2019 г., гр. Пловдив

 

НИКОЛАЙ ГОЛЧЕВ- районен съдия при Районен съд- Пловдив, след като се запознах с материалите по АНД № 4481/2019 г. по описа на РС- Пловдив, XVI- ти н.с., считам, че делото не подлежи на разглеждане от РС- Пловдив, като производството по същото следва да бъде прекратено. Съображенията за това са следните:

 

В конкретния случай РС- Пловдив е сезиран с жалба вх. № 19 СГ- 223/ 09.07.2019г. против глоба, наложена с фиш № ********** от 08.07.2019г., издаден от служител към с- р „Общинска полиция“- Пловдив. С жалбата се оспорва законосъобразността на така издадения фиш и се иска същият да бъде отменен.

При преценката на допустимостта на така депозираната жалба, настоящият съдебен състав констатира, че същата е процесуално недопустима, тъй като е насочена срещу неподлежащ на самостоятелен съдебен контрол акт. Съгласно чл. 39, ал. 2 ЗАНН за маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, когато това е предвидено в закон или указ, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш. От друга страна нормата на чл. 39, ал. 3 ЗАНН предвижда, че ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на този раздел. Ето защо в случая, при налично оспорване от страна на санкционираното лице, е следвало да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение, като въз основа на него, компетентният наказващ орган е следвало да издаде наказателно постановление, което да бъде предмет на съдебен контрол. Нормата на чл. 59, ал. 1 ЗАНН изрично предвижда, че на обжалване пред съд подлежат наказателните постановления и електронните фишове. Законът императивно и лимитативно е определил обхвата на актовете, подлежащи на съдебен контрол и този обхват не може да бъде разширен по преценка на настоящия съдебен състав. В случая не се касае за електронен фиш, следователно глобата с фиш не подлежи на пряк съдебен контрол, което обуславя и извода за процесуалната недопустимост на така депозираната жалба, поради което същата следва да бъде върната.  Изпратената от ОД на МВР, с-р „Общинска полиция“- Пловдив преписка, следва да бъде върната за довършване на административнонаказателното производство по издаване на АУАН и наказателно постановление, при преценка от компетентните органи за наличие на предпоставките за това.  

Предвид изложеното, жалбата следва да бъде върната, а настоящото производство следва да бъде прекратено.

 

Така мотивиран, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА жалба вх. № 19 СГ- 223/ 09.07.2019г., по описа на Община Пловдив, насочена срещу фиш № ********** от 08.07.2019г.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 4481/ 2019г., по описа на РС- Пловдив, XVI- ти н. с-в.

 

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му от страните, пред Административен съд – град Пловдив.   

 

Препис от настоящото Определение ДА СЕ ИЗПРАТИ на жалбоподателя и ОД на МВР, с-р „Общинска полиция“- Пловдив.

 

След влизане в сила на определението за прекратяване на производството, материалите по преписката ДА СЕ ВЪРНАТ на ОД на МВР, с-р „Общинска полиция“- Пловдив за довършване на административнонаказателното производство.

 

 

                                                  

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!

МГ