АНД 4470/2019 - Решение - 08-01-2020

Решение по Наказателно дело 4470/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

23

гр. Пловдив 08.01.2020 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ – ХVІІ н. с., в публично заседание на единадесети ноември две хиляди и деветнадесета година в състав

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: ИВАН МИНЧЕВ

 

при участието на секретаря МАРИЯНА РУДЕВА като разгледа докладваното от съдията АНД № 4470/2019 г. по описа на РС Пловдив – ХVІІ н. с., за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Обжалвано е Наказателно постановление № 36–0000225/10.05.2019 г. на *** „Автомобилна администрация” гр. Пловдив при Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, с което на „РЛД ТРАНС” ООД с ЕИК 202267356, със седалище гр. Пловдив, адрес на управление гр. Пловдив Район Северен бул. „Рогошко шосе” № 36, ет.4, представлявано от Д. Л. П. В. Г., е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000.00 /три хиляди/ лв. за нарушение на чл.7А ал.2 пр.3 от Закона за автомобилните превози /ЗАвтП/ на основание чл.96Г ал.1 пр.2 от ЗАвтП.

Жалбоподателят „РЛД ТРАНС” ООД гр. Пловдив чрез жалбата и допълнителна молба прави искане до съда да отмени наказателното постановление като неправилно и незаконосъобразно –  с твърдения за допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административното производство.

Въззиваемата страна Областен отдел „Автомобилна администрация” гр. Пловдив при Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” не изпраща представител в съдебно заседание. Чрез писмено становище се иска потвърждаване на наказателното постановление.

Съдът като съобрази и прецени доказателствата по делото по отделно и  в тяхната съвкупност прие за установено следното.

Жалбата е подадена в срок и изхожда от лицето, което е било санкционирано, поради което се явява ДОПУСТИМА съгласно Определение № 1860/18.09.2019 г. по ЧКАД № 2852/2019 г. по описа на Административен съд Пловдив, а разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА.

Дружеството жалбоподател „РЛД ТРАНС” ООД гр. Пловдив, представлявано от *** Д. Л. П. В. Г., осъществявало дейност по международен превоз на товари – като лицензиран превозвач, притежаващ лиценз на Общността под № 12607, валиден до 22.12.2024 г.

Към м. юни 2018 г. в същото дружество превозвач като водач на товарен автомобил работело лицето Л.Д.Д.. Същият притежавал удостоверение за психологическа годност с № 253715(О), издадено на 31.01.2015 г. и валидно до 31.01.2018 г., което удостоверение към м. юни 2018 г. било с изтекла валидност. На 01.06.2018 г. в 11.48 ч. от същото лице Д., въпреки изтеклата му към този момент валидност на удостоверението за психологическа дейност, било осъществено управление на товарен автомобил с рег. № ***, като допускането извършването на това управление на товарния автомобил от дружеството превозвач „РЛД ТРАНС” ООД гр. Пловдив било установено от служител на Областен отдел „Автомобилна администрация” гр. Пловдив при Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” – свидетелят П.Б.Т. – ***, при извършена проверка в началото на м. април 2019 г. Заради нарушаване забраната от страна на „РЛД ТРАНС” ООД да не осъществява извършване на превози за собствена сметка на пътници и товари от лице, което не отговаря на изискванията за психологическа годност /предвид изтеклата валидност на удостоверението за психологическа годност на водача Д./, на 09.04.2019 г. св. Т. съставил на дружеството превозвач акт – АУАН № 261696/09.04.2019 г. за прието за извършено към 01.06.2018 г. в 11.48 ч. нарушение по см. на чл.7А ал.2 пр. последно от ЗАвтП. Актът бил съставен в присъствието на пълномощник на дружеството и на ***на дружеството нарушител и предявено пак на този пълномощник. В АУАН било вписано в полето за възражения и обяснения от пълномощника, че ще се дадат допълнителни обяснения, но такива по админисктративното производство не постъпили, не били подадени и възражения против АУАН в срока за това по чл.44 ал.1 от ЗАНН.

Въз основа на АУАН и останалите материали по административната преписка административно – наказващият орган издал атакуваното наказателно постановление. Както в АУАН, така и в НП било вписано при излагане на обстоятелствата на приетото за извършено административно нарушение с дадена в НП правна квалификация по см. на чл.7А ал.2 пр.3 от ЗАвтП, че неотговарянето на изискванията за психологическа годност на водача Д. към момента на нарушението 01.06.2018 г. около 11.48 ч. се състои в това, че това лице водач няма валидно удостоверение за психологическа годност. 

Така изложената фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на: показанията на св. Т., АУАН № 261696/09.04.2019 г., справка извлечение от Регистър на психологическите изследвания на водачите за явяванията на психологическо изследавне, пълномощно, покани, писма, извлечение за актуално състояние на юридическо лице, извлечение за притежавани лицензи за превоз, оправомощителна заповед.

Съдът кредитира изцяло показанията на св. Т., тъй като прие същите за логични, последователни, кореспондиращи и допълващи писмените доказателства по делото.

При така установената фактическа обстановка съдът прие, че от страна на жалбоподателя „РЛД ТРАНС” ООД гр. Пловдив е налице осъществен състав на административно нарушение, за което е било санкционирано търговското дружество – по см. на чл.7А ал.2 пр.3 от ЗАвтП, тъй като на 01.06.2018 г. в гр. Пловдив /по седалище и адрес на управление на дружеството/ като лицензиран превозвач, притежаващ лиценз на Общността под № 12607, валиден до 22.12.2024 г., е допуснало, въпреки забраната за това, осъществяването на превоз на товари – с товарен автомобил с рег. № ***, с водач Л.Д.Д., който водач не отговаря на изискванията за психологическа годност /с изтекла валидност на удостоверение за психологическа годност № 253715(О), издадено на 31.01.2015 г. и валидно до 31.01.2018 г./. Нарушението по съществото си /както извършването на превоз на товари, така и липсата на валидно удостоверение за психологическа годност на водача Д./ не се и оспорва от санкционираното дружество жалбоподател.

Нарушението е подведено правилно от актосъставител в АУАН и от административно – наказващ орган в НП към уреждащата състава му правна норма.

Въпреки безспорното извършване на административното нарушение, настоящата инстанция прие, че следва да отпадне реализацията на административна отговорност спрямо „РЛД ТРАНС” ООД гр. Пловдив за него, като атакуваното наказателно постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно. Причина за това е допускането на съществени процесуални нарушения при съставянето на АУАН, а и на НП.

Както се посочи и по – горе в обстоятелствената част на АУАН и в тази на НП е вписано, че неотговарянето на изискванията за психологическа годност на водача Д. към момента на нарушението 01.06.2018 г. около 11.48 ч. се състои в това, че това лице водач няма валидно удостоверение за психологическа годност. Съгласно чл.7А ал.2 от ЗАвтП „Лицензираните превозвачи и лицата, извършващи превози за собствена сметка, могат да осъществяват превоз на пътници и товари само с водачи, които отговарят на изискванията за минимална възраст, правоспособност за управление на моторни превозни средства от съответната категория и за психологическа годност, определени с наредбите по чл.7 ал.3 и чл.12Б ал.1 от този закон и чл.152 ал.1 т.2 от Закона за движението по пътищата.“. Видно е от цитираната и приложена в АУАН и НП като нарушена материално – правна разпоредба, че същата е бланкетна, препращаща към съответно издадени подзаконови нормативни актове, детайлно конкретизиращи съответните изисквания за водачите – в частност и за психологическата годност. Такива може да бъдат и Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари – издадена на основание чл.7 ал.3 от ЗАвтП, и Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания – издадена на основание чл.152 ал.1 т.2 от ЗДВП, и др. Нормата на чл.7А ал.2 пр.3 от ЗАвтП като бланкетна, като препращаща налага съответно при конкретизиране на нарушената от субектът на административно – наказателната отговорност да бъде посочена и конкретно нарушената според приложимия подзаконов нормативен акт разпоредба, респ. и при излагане на обстоятелствата на нарушението да се изложат тези, съответстващи на конкретно нарушеното правило. Тъй като санкционираното лице се защитава както по фактите, така и по правото, то и следва още от началото на производството лицето да бъде уведомено освен какви конкретни факти се твърди, че е извършило, но и под състава на какво административно нарушение се подвеждат тези факти. Законодателят в нормите на чл.42 т.5 и на чл.57 ал.1 т.6 от ЗАНН е въвел задължения съответно за актосъставител и за административно – наказващ орган в издаваните АУАН, респ. НП да се посочват законните разпоредби, които са били нарушени виновно. С липсата на посочване в обжалваното НП на това, къде се съдържа правната регламентация на тези обществени отношения, свързани с изискванията за психологическа годност на допуснатия от превозвача да извършва обществен превоз водач, още повече и на конкретното подзаконово нормативно изискване, предвид препращането на чл.7А ал.2 ЗАвП към наредбите по чл.7 ал.3 и чл.12Б ал.1 от ЗАвтП и чл.152 ал.1 т.2 от Закона за движението по пътищата, според решаващия това производство състав се нарушава изискването на чл.57 ал.1 т.6 от ЗАНН, което пък съставлява абсолютно основание за отмяна на наказателното постановление като незаконосъобразно, тъй като на практика липсва правна квалификация, което води до ограничаване правото на защита на санкционираното лице и прави невъзможно надлежното упражняване на съдебен контрол. Сторения в жалбата против атакуваното НП и допълнителна молба довод за незаконосъобразност на НП, поради горната причина се прие от съда за основателен.

Допускането на съществени процесуални нарушения в хода на административното производство – по нарушаване на изискванията на чл.42 т.5 и на чл.57 ал.1 т.6 от ЗАНН, опорочава атакуваното НП като незаконосъобразно, а това и налага съдът да отмени наказателното постановление изцяло.

Мотивиран от горното РС Пловдив ХVІІ н. с.

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 36–0000225/10.05.2019 г. на *** „Автомобилна администрация” гр. Пловдив при Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, с което на „РЛД ТРАНС” ООД с ЕИК 202267356, със седалище гр. Пловдив, адрес на управление гр. Пловдив Район Северен бул. „Рогошко шосе” № 36, ет.4, представлявано от Д. Л. П. В. Г., е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000.00 /три хиляди/ лв. за нарушение на чл.7А ал.2 пр.3 от Закона за автомобилните превози /ЗАвтП/ на основание чл.96Г ал.1 пр.2 от ЗАвтП.  

          Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му пред Административен съд Пловдив по реда на АПК.

 

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

М.Р.