АНД 4470/2019 - Разпореждане - 31-07-2019

Разпореждане по Наказателно дело 4470/2019г.

РАЗПОРЕЖДАНЕ № 15162

гр. Пловдив 31.07.2019 г.

 

         ИВАН МИНЧЕВ – съдия при РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ, като съдия – докладчик по АНД № 4470/2019 г. по описа на РС Пловдив – ХVІІ н. с., след като се запознах с материалите по делото, както и с основанията на чл.59 ал.1 и ал.2 от ЗАНН приех, че е налице основание за прекратяване на настоящото производство.

         С Наказателно постановление № 36-0000225/10.05.2019 г. на Началник Областен отдел „Автомобилна администрация” гр. Пловдив е наложено на „РЛД ТРАНС” ООД с ЕИК 202267356, със седалище гр. Пловдив, адрес на управление гр. Пловдив Район „Северен” бул. „Рогошко шосе” № 36 ет.4, представлявано от Д. Л. П. В. Г., административно наказание имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева на основание чл.96Г ал.1 пр.2 от Закона за автомобилните превози /ЗАвтП/за нарушение по чл.7А ал.2 пр.3 от ЗАвтП.

Против наказателното постановление е подадена жалба от Д. Л. П. В. Г. – заведена в Областен отдел „Автомобилна администрация” гр. Пловдив на 18.07.2019 г. – с вх. № 52-00-23-3663/18.07.2019 г., по повод на която жалба е образувано и настоящото АНД.

Така депозираната жалба се прие от съда за НЕДОПУСТИМА, тъй като е подадена след изтичане на срока за обжалване на наказателното постановление.

Видно от разписката към наказателното постановление /НП № № 36-0000225/10.05.2019 г./ е, че обжалваното наказателното постановление е било връчено на 21.06.2019 г.

Жалбата на Д. Л. П. В. Г. против НП № № 36-0000225/10.05.2019 г. е входирана в Областен отдел „Автомобилна администрация” гр. Пловдив на 18.07.2019 г. – с вх. № 52-00-23-3663/18.07.2019 г. Самата жалба съдържа вписана дата на изготвянето й 27.06.2019 г., но подаването й пред административно – наказващият орган е сторено чак на 18.07.2019 г., когато е поставен и входящият номер, като в материалите по административната преписка, изпратени на съда от административно – наказващият орган при упражняване на правомощията му по чл.60 ал.2 от ЗАНН не са приложени никакви доказателствени материали, сочещи подаването на жалбата против НП по – рано от датата 18.07.2019 г.   

Срокът за обжалване на наказателни постановления, предвиден в разпоредбата на чл.59 ал.2 от ЗАНН е 7 /седем/ дни от връчването на постановлението. Към датата 18.07.2019 г. – датата на подаване на жалбата чрез административно – наказващият орган, преклузивният 7 – дневен срок за обжалване на НП № № 36-0000225/10.05.2019 г.,  според съда е бил изтекъл /последният ден за надлежното упражняване на правото на жалба по чл.59 ал.2 от ЗАНН е бил 01.07.2019 г./.

  Подаването на жалбата против наказателното постановление след предвидения в Закона – чл.59 ал.2 от ЗАНН, срок е основанието на настоящия съдия – докладчик да приеме, че производството не следва да се развие, а следва да се прекрати. Ето защо и на основание чл.59 ал.1 и ал.2 от ЗАНН 

 

РАЗПОРЕЖДАМ:

 

         ПРЕКРАТЯВАМ производството по АНД № 4470/2019 г. по описа на РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ – ХVІІ н. с.

         Препис от разпореждането ДА СЕ ИЗПРАТИ на Д. Л. П. В. Г. и на Областен отдел „Автомобилна администрация” гр. Пловдив.

Разпореждането подлежи на обжалване в 15 – дневен срок от получаването му пред Административен съд Пловдив.

 

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ