АНД 4463/2019 - Мотиви - 25-10-2019

Мотиви по Наказателно дело 4463/2019г.
 
МОТИВИ

към решение по АНД № 4463/2019 год. по описа на ПРС, ХХІІ н.с.

         

          Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК.

С постановление от 16.07.2019г. Районна прокуратура гр. Пловдив е внесла в ПРС материалите по досъдебно производство – БП № 357/2019г. по описа на Първо РУ на ОДМВР Пловдив, водено срещу Р.Е.В. /Ф.Е.Б./, роден на *** г. в У., В., за извършено престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, за  това, че на 09.07.2019г. в гр.Пловдив, в маловажен случай, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества, както следва: - марихуана с нето тегло 0,61 гр. със съдържание на активен компонент - тетрахидроканабинол /ТХК/ - 8,9 тегловни процента на стойност 3,66 лв., марихуана с нето тегло 0,20 грама със съдържание на активен компонент - тетрахидроканабинол /ТХК/ - 5,9 тегловни процента на стойност 1,20 лв., марихуана с нето тегло 2,03 грама със съдържание на активен компонент -тетрахидроканабинол /ТХК/ - 9,5 тегловни процента на стойност 12,18 лева - всичко с общо нето тегло 2,84 гр. на обща стойност 17,04 лв., като стойността е определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, с Предложение ПРС да освободи обвиняемия от наказателна отговорност като му наложи административно наказание по смисъла на чл.78а от НК.

          В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура гр.Пловдив поддържа обвинението със същата правна квалификация на деянието, като предлага обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание глоба в предвидения по закон минимален размер. Взема становище по веществените доказателства и направените разноски по делото.

          Обвиняемият Ф.Е.Б., редовно призован, се явява в съдебно заседание, не дава обяснения, признава се за виновен и моли за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на наказание „глоба“.

Защитникът на обв.Б. – адв.К., пледира за налагане на административно наказание „глоба” в минимален размер на подзащитния му с оглед наличието на смекчаващи отговорността обстоятелства.

          Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Обвиняемият  Ф.Е.Б.  /Р.Е.В./ е роден на ***г. в гр. У., В., живущ ***, а., б.гражданин, със средно образование, с.в МУ – П., неженен, неосъждан, номер на паспорт ****.

На 09.07.2019г. ** С. С. и мл.р.Н.Ф. извършвали обход на района на „Младежки хълм“ между ресторант „Сентръл парк“ и Приключенски център гр.Пловдив. По същото време и място забелязали три лица, които в този момент точно си разпъвали хамаци по дърветата. Полицейските служители подходили към тях, за да им извършат проверка. При това те установили самоличността им, а именно – Д.Т.Ф., роден на *** г. в П., С.Д.Р., роден на *** г.  в И.и Ф. Е.Б., роден на *** г. в А.. В хода на проверката Ф.Е.Б. видимо се притеснил. Двамата служители попитали лицата дали държат забранени от закона вещи и предмети в себе си. Ф.Е.Б. продължил да се държи странно, като сам казал на органите на реда, че в раницата си, в полиетиленов плик със самозалепваща лента, държал късове зелено-кафява тревиста маса, наподобяваща марихуана. Случаят бил докладван в дежурната на Второ РУ – гр.Пловдив, където и тримата били отведени за неговото изясняване.

На Ф.Е.Б. е бил извършен личен обиск по реда на чл.164, ал.1, т.1 от НПК, при което са били иззети следните вещи, явяващи се предмет на престъплението – 1 бр. прозрачен полиетиленов плик, с размери 6х5.5 съдържащ тревиста маса зелено-кафява на цвят и 1 бр. синя раница с надпис. С Разпореждане по ЧНД № 4212/2019 г. по описа на ПРС това процесуално-следствено действие било одобрено. При извършения обиск Ф.Е.Б. заявил, че намерената зелено-кафява тревиста маса е марихуана и била за негова лична употреба. При проведената беседа с него е установено, че обитаваното под наем от него жилище, находящо се в гр.Пловдив, ул.“Й.Г.“ № *, също държал марихуана.  При условията на неотложност е било извършено претърсване и изземване по смисъла на чл.161, ал.2 от НПК в жилището, находящо се в гр.Пловдив, ул.“Й.Г.“ № *, ет.*, ап.*. В хода на същото са били открити предмети и вещи, имащи значение по делото, подробно описани в изготвения протокол. Това процесуално-следствено действие също е било последващо одобрено с Разпореждане по ЧНД № 4213/19 г. по описа на ПРС.

По досъдебното производство била изготвена съдебно-химическа експертиза, от чието заключение се установява, че сухата, зелена растителна маса, намерена при личния обиск на обв.Б. представлявала марихуана, както следва: марихуана с нето тегло 0,61 гр. със съдържание на активен компонент - тетрахидроканабинол /ТХК/ - 8,9 тегловни процента на стойност 3,66 лв., марихуана с нето тегло 0,20 грама със съдържание на активен компонент - тетрахидроканабинол /ТХК/ - 5,9 тегловни процента на стойност 1,20 лв., марихуана с нето техло 2,03 грама със съдържание на активен компонент -тетрахидроканабинол /ТХК/ - 9,5 тегловни процента на стойност 12,18 лева - всичко с общо нето тегло 2,84 гр.

Марихуаната /коноп, канабис/ е включена в Приложение № 1 към чл.3, т.1, Списък I от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата, като наркотични, като растения с висока степен на риск за общественото здраве.

Остатъкът от наркотичното вещество, след изготвената експертиза, е изпратено с предавателен протокол на ЦМУ, отдел „МРР-НОП“ гр.София.

Съгласно Приложение № 2 от Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството намерените в обв.Ф.Е.Б. марихуана с нето тегло 0,61 грама и със съдържание на активен компонент - тетрахидроканабинол /ТХК/ - 8,9 тегловни процента на стойност 3,66 лв., марихуана с нето тегло 0,20 грама със съдържание на активен компонент - тетрахидроканабинол /ТХК/ - 5,9 тегловни процента на стойност 1,20 лв., марихуана с нето техло 2,03 грама със съдържание на активен компонент -тетрахидроканабинол /ТХК/ - 9,5 тегловни процента на стойност 12,18 лева, или цялото количество наркотично вещество – марихуана е с общо нето тегло 2,84 грама, на обща стойност 17,04 лв.

Гореописаната фактическа обстановка се установи по безсъмнен и категоричен начин от следните събрани по делото доказателствени материали – от писмените доказателства, събрани на предварителното производство, прочетени на основание чл.283 от НПК и надлежно приобщени към доказателствения материал - свидетелските показания на D.T.F., Р.С.Д./W.S.J./, С. Н. С., Д.Р.Я., Н. С. Ф., дадени на досъдебното производство, протокол за обиск и изземване в неотложни случаи с последващо съдебно одобрение, протокол за претърсване и изземване в неотложни случаи с последващо съдебно одобрение, албуми за посетено местопроизшествие, заключение на СХЕ - Протокол № 1298/12.07.2019 г., Експертна справка № 1284/10.07.2019г., справка за съдимост и характеристична справка за обвиняемия, както и от приложените по делото веществени доказателства. Съдът кредитира и изцяло се доверява на показанията на свидетелите, като логични, последователни, вътрешно непротиворечиви и в съответствие с останалите доказателства по делото. Същите разкриват така приетата за установена фактическа обстановка в отделни аспекти, изяснявайки различни моменти, които са им станали доС.ие и които са предмет на доказване в настоящето производство. Показанията им подкрепят от съвкупната доказателствена маса.

Съдът възприе и кредитира в решението си заключението на вещото лице, депозирало СХЕ, като изготвено обективно, с необходимите професионални знания и опит в съответната област. Същото не се оспори от страните.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

При така установената фактическа обстановка съдът е на становище, че с деянието си обвиняемият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 от НК затова, че на 09.07.2019г. в гр.Пловдив, в маловажен случай, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество - марихуана с нето тегло 0,61 грама, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 8,9 тегловни процента, на стойност 3,66 лева; марихуана с нето тегло 0,20 грама, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 5,9 тегловни процента, на стойност 1,20 лева; марихуана с нето тегло 2,03 грама, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,5 тегловни процента, на стойност 12,18 лева, всичко с общо нето тегло 2,84 грама, на обща стойност 17,04 лева.

 От обективна страна обвиняемият несъмнено е извършил престъплението по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 от НК, тъй като на инкриминираната дата в гр. Пловдив е държал наркотични вещества, за които не е притежавал надлежно разрешително. Веществата на свой ред са марихуана, които и с оглед предвиденото в Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от ЗКВНВП са високорискови. 

Деянието, извършено от обвиняемия, се явява маловажен случай и в конкретния случай са налице предпоставките визирани в чл. 93, т. 9 от НК. Като практиката на ВКС в тази насока е напълно последователна, а именно че във всеки един случай следва да се изследва кумулативната даденост на фактите - а именно обществената опасност на деянието, проектирана в неговото времево и пространствено измерение, в реализирания механизъм, в индивидуализиращите инкриминирания предмет подбуди, в мотивите, ръководещи дееца, в съществуващите данни за личността на извършителя на неправомерния акт. В този смисъл откритото и иззето количество високорисково наркотично вещество е с общо нещо тегло 2,84 грама, с ниска стойност - 17,04 лева. От друга страна е - чистото съдебно минало на обвиняемия, обстоятелството, че изразява разкаяние за стореното, като всички тези обстоятелства обуславят по - ниската степен на обществена опасност на извършеното деяние, поради което същото съставлява маловажен случай по смисъла на чл. 354а, ал.5 вр. с ал.3, т.1 от НК. Обвиняемият е млад човек в трудоспособна възраст, същият е с.. Няма данни за наркотична зависимост, като тези обстоятелства също формират горния извод относно маловажност на случая с оглед преценка на всички изложени по-горе доводи за по-ниската степен на обществена опасност на деянието в сравнение с обикновените случаи на престъпление от този вид.

От субективна страна престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл, с пряко целени и настъпили общественоопасни последици. Обвиняемият директно е преследвал и е искал непосредствено настъпването на противоправните последици на деянието си, като ясно е съзнавал, че държи забранени от закона вещества. Изложеното се потвърждава изцяло отново от свидетелските показания, които по идентичен и непротиворечив начин излагат обстоятелствата, свързани с осъществяваната от обвиняемия дейност, както и наличните писмени и веществени доказателства. 

ПО НАКАЗАНИЕТО:

С оглед приетата от съда правна квалификация на деянието, а именно такова по чл.354а, ал.5, вр.ал.3, т.1 от НК, предвиденото в особената част на НК наказание е “глоба” до хиляда лева. Подсъдимият е пълнолетно лице, не е осъждан до момента за престъпление от общ характер, както и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV на Глава VІІІ от НК, като от престъплението няма настъпили съставомерни вреди, подлежащи на възстановяване. При наличието на тези материалноправни предпоставки за приложението на чл.78А от НК по отношение на престъплението по чл.354а, ал.5, вр.ал.3, т.1 от НК, съдът счита, че обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност за това престъпление, като му се наложи административно наказание “Глоба”. При индивидуализация размера на така посоченото административно наказание, съдът отчита всички обстоятелства по делото с оглед степента на обществена опасност на дееца и извършеното деяние –добрите характеристични данни на подсъдимия с оглед чистото съдебно минало, липса на регистрирани криминални прояви, социалната му ангажираност, характеризиращи същия като личност с ниска степен на обществена опасност, но и същевременно предвид високата обществена нетърпимост към този вид противоправни деяния, свързани с употребата на наркотични вещества и широкия спектър на зловредното въздействие на същите както върху здравето, така и влечащи негативни прояви в цялостната социална сфера, като всичко това категорично се отчита от съда като наличие на превес на отегчаващите отговорността обстоятелства, което мотивира съда да определи размера на наложеното наказание “глоба” към максималния, определен от закона такъв, посочен в нормата от специалната част, но и минимален такъв, определен в текста на чл.78а от НК.

С оглед на така изложеното, както и предвид социално-битовото съС.ие на подсъдимия, съдът счита, че най-правилно е да му се определи и наложи наказание “глоба” в  размер на 1000лв, с което биха могли да се постигнат целите на наказанието, предвидени в чл.12 от ЗАНН и чл.36, ал.1 от НК. Според преценката на Съда именно това наказание се явява съответно на степента на обществена опасност на деянието и дееца и изпълняващо целите на наказанието, поради което и се явява справедливо.

Причините за извършване на престъплението са незачитане на установения в държавата правов ред и ниска правна култура на дееца.

Иззетите и приложени веществени доказателства, както следва:

- 1 брой прозрачен полиетиленов плик, съдържащ 1 брой по – малък полиетиленов плик, съдържащ неизразходваната част от суха зелена растителна маса – марихуана съгласно Протокол на ХЕ № 1298 от 12.07.2019г. на БНТЛ при ОДМВР Пловдив, запечатани със силиконови печати с надпис «РДВР Пловдив 053», изпратени за съхранение на ЦМУ, отдел «МРР – НОП» град София с Писмо от 15.07.2019г., следва да се отнемат в полза на Държавата и да се унищожат по предвидения в закона ред  след влизане на решението в законна сила.

- 1 брой прозрачен полиетиленов плик, съдържащ 1 брой прозрачна кутия със светло – син капак, 1 брой гриндер, зелен на цвят, с кръгла форма, с надпис «DON`T BE FOOLED BY IMITATIONS THE ORIGINAL MAGNETIC N01», 1 брой гриндер с кръгла форма, сребрист на цвят, с надпис «P. Benson 09.09.2018г.», 1 брой полиетиленов плик с клипс, съдържащ зелено – кафява тревиста маса, 1 брой полиетиленов плик с клипс, съдържащ зелено – кафява тревиста маса, 1 брой полиетиленов плик с приблизителни размери 11,5х10 см, съдържащ 20 броя полиетиленови пликчета с червен клипс, с приблизителни размери 6х5 см, 2 броя полиетиленови плика с червен клипс с приблизителни размери 7,5х6 см, 2 броя полиетиленови плика с червен клипс, с приблизителни размери 13,5х10 см, 2 броя полиетиленови плека с червен клипс, с приблизителни размери 10,5х6 см, 1 брой полиетиленов плик с червен клипс, с приблизителни размери 8х4 см, 1 брой полиетиленов плик с приблизителни размери 13,5х10 см, 1 брой полиетиленов плик с приблизителни размери 12х8, 1 брой черна, малка шпатолка, 1 брой четка с червена дръжка, счупена в края, с надпис «JOVI 2», предадени на съхранение при Домакина на Второ РУ при ОДМВР Пловдив с Приемо – предавателен протокол от 10.07.2019г., следва да се унищожат като вещи без стойност.

- 1 брой празен прозрачен полиетиленов плик, предаден на съхранение при Домакина на Второ РУ при ОДМВР Пловдив с Приемо – предавателен протокол от 15.07.2019г., следва да се унищожат като вещи без стойност.

          С оглед изхода на делото и на основание чл.189, ал.3 от НПК, съдът присъди обв. Ф.Е.Б. да заплати по сметка на ОДМВР град Пловдив направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 195,88 лева и в полза на Държавата по сметка на Районен съд – Пловдив сумата от 120 лева.

          По изложените съображения Съдът постанови решението си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

М.К.