АНД 4417/2019 - Мотиви - 22-07-2019

Мотиви по Наказателно дело 4417/2019г.

М О Т И В И

по АНД № 4417/2019г. ПРС, XXV н.с.

 

Произвоството е по реда на чл. 4 УБДХ.

Образувано е въз основа на внесена административнонаказателна преписка от 02 РУ на ОДМВР Пловдив и съставен въз основа на нея Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство  от 17.07.2019г. срещу лицето Р.П.Г., ЕГН **********, за това че на 17.07.2019г. около 14.35ч.,  в гр. Пловдив, на ул. Царевец № 2, до оградата на студентските общежития в близост до заведение «Анна», на обществено място и пред повече хора е извършел непристойни действия /действия и държане, възмутителни и непристойни, на публично място - уринирал/, което поведение било възприето от свидетелите като възмутително и нарушило обществения ред и спокойствие на гражданите, но поради своята по-ниска степен на обществена  опасност деянието не представлява престъпление по чл. 325 от НК. 

В съдебно заседание нарушителят Г.  се явява лично, заявява, че не желае защитник. В обясненията си казва че съжалява за извършеното от него, но го направил защото в заведението му поискали 3,50лв. за да използва тоалетната без да е клиент на заведението. Заявява че това била причината за стореното от него, но към настоящия момент съжалявал за постъпката си.  В последната си дума оставя преценката на съда.

РП-Пловдив, редовно уведомена, не изпраща представител.

Съдът, като съобрази дадените от нарушителя обяснения, както и приложените по делото писмени доказателства и като ги прецени в тяхната съвкупност, намира за установена следната фактическа обстановка:

Нарушителят Р.П.Г. е – роден на ***г***, б., б.г., неосъждан, със висше образование, разведен, безработен, живущ ***, ЕГН **********.

От съставения Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство и от обясненията на свидетелите очевидци, приложени по делото се установява, че: На 17.07.2019г. около 14.35ч.,  в гр. Пловдив, на ул. Царевец № 2, до оградата на студентските общежития в близост до заведение «Анна», на обществено място и пред повече хора нарушителя е извършел непристойни действия изразяващи се в уриниране на публично място, посред бял ден. Посоченото било възприето от свидетелите по акта – С. Х. /****на заведението/ и П. С.  /работещ като *** в студентските общежития/, които останали крайно възмутени. Нарушителят Г. притежавал и пистолет който насочил към св. Х. след като той му отправил забележка за действията му. На място били извиканпатрул на Алфа СОТ а в последствие пристигнали и полицаи.  Във връзка с поведението на Р.П. Г. на същия бил съставен АУАН  от 17.07.2019г.

Горната фактическа обстановка, съдът приема за безспорно и категорично установена от приложените по делото Докладна записка от мл.пол.***. С.З. и Докладна записка от ***. Р. П., обяснения от С. Х. и П. С. , в които разказват за случилото се на 17.07.2019г. около 14.35ч.,  в гр. Пловдив, на ул. Царевец № 2, до оградата на студентските общежития в близост до заведение «Анна», на обществено място и пред повече хора и изразяват възмущението си от поведението на нарушителя Г.. Настоящият съдебен състав кредитира тези обяснения на свидетелите, доколкото същите си кореспондират и се явяват логични, последователни и безпротиворечиви. Тези обяснения се подкрепят и от заявеното от нарушителя Г., който признава констатациите в Акта за констатиране на проява на дребно хулиганство.

Тази фактическа обстановка сочи, че с действията си Р.П.Г. е извършил фактическия състав на дребно хулиганство по смисъла на чл. 1, ал. 2 УБДХ, а именно: на 17.07.2019г. в град Пловдив е извършил непристойна проява на публично място – на ул. „Царевец“ № 2 до оградата на студентски общежития в близост до заведение „Анна“ около 15:35 часа, а именно уринирал до същата в присъствието на свидетели, с което е нарушил обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от НК.

Деянието е извършено умишлено от дееца, тъй като макар в случая нарушителят да не е целял пряко да наруши обществения ред и спокойствие, е допускал настъпването на общественоопасните последици и се е отнасял безразлично към тях. Същият е съзнавал, че нарушава реда  като уринира на публично място, посред бял ден до оградата на студентските общежития, както и че участва в разправия със св. Х. и насочва пистолет към него, макар и да се окоазал газов в последствие, в присъствието на много хора, посред бял ден в присъствието на непознати за него лица, че стореното от него надхвърля общоприетите норми в обществото, че неговите действия се възприемат от тях, но без да се съобразява с тези обстоятелства и с правнозащитените права и интереси на присъстващите, които олицетворяват обществото е извършил описаното в акта. В съзнанието на нарушителя Г. е имало представи, че действията му са непристойни и че с тях нарушава обществения ред и макар и да не е целял пряко този резултат, той се е съгласил с него, като е дал израз на своето пренебрежително отношение и с това е изразил своето неуважение към обществото. Ето защо съдът прие, че нарушението е съставомерно и от субективна страна.

При определяне на вида на наказанието, Съдът взе предвид обстоятелството, че се касае за проява на дребно хулиганство, която се характеризира със сравнително нисък интензитет, обстоятелството че липват данни за предходни налагани наказания по този ред. Всичко посочено характеризира нарушителя като личност с ниска степен на обществена опасност, поради което съдът предпочете по-леката от предвидените в УБДХ алтернативи, а именно наказанието «Глоба», тъй като задържането в структурно звено на МВР би било прекомерно тежка санкция за подобно нарушение.

При определяне на размера на наказанието, Съдът отчете, че са налице обстоятелства, обосноваващи положителни характеристични данни за нарушителя Г., а именно: същия осъзнава  вината си и проявява критично отношение към извършеното, не е осъждан, поради което наказание глоба в минимален размер на 100.00 лева в най-пълна степен съответства на тежестта на нарушението, личността на нарушителя и характера на обществените интереси, които са накърнени и които Указът защитава, а именно обществения ред и спокойствие.

 

По изложените съображения, Съдът постанови решението си.

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П. С.