АНД 4337/2019 - Разпореждане - 17-07-2019

Разпореждане по Наказателно дело 4337/2019г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е №14207

17.07.2019 г., гр. Пловдив

 

ГЕОРГИ ГЕТОВ – районен съдия при Районен съд – Пловдив, XXI наказателен състав, като съдия докладчик по АНД № 4337/2019 г. по описа на съда, след като се запознах с материалите по делото, намирам, че същото не подлежи на разглеждане от Районен съд – Пловдив, като производството по делото следва да бъде прекратено. Съображенията за това са следните:

 

В конкретния случай Районен съд – Пловдив е сезиран с жалба против глоба с фиш № 000951 от 14.05.2019 г. С жалбата се оспорва законосъобразността на така издадения фиш и се иска същият да бъде отменен.

При преценката за допустимостта на така депозираната жалба, настоящият съдебен състав намира, че същата е процесуално недопустима, тъй като е насочена срещу неподлежащ на съдебен контрол акт. Съгласно чл. 39, ал. 2 от ЗАНН за маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, когато това е предвидено в закон или указ, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лева. За наложената глоба се издава фиш. От друга страна разпоредбата на чл. 39, ал. 3 от ЗАНН предвижда, че ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на този раздел. Ето защо в случая при наличното оспорване от страна на санкционираното лице е следвало да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение, като въз основа на него компетентният наказващ орган е следвало да извърши преценка дали да издаде наказателно постановление, което може да бъде предмет на съдебен контрол. Разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от ЗАНН изрично предвижда, че на обжалване пред съд подлежат наказателните постановления и електронните фишове. Законът императивно е определил обхвата на актовете, подлежащи на съдебно обжалване, и този обхват не може да бъде разширяван по тълкувателен път. В настоящия случай не се касае за електронен фиш следователно глобата с фиш не подлежи на пряк съдебен контрол, което обуславя и извода за процесуалната недопустимост на така депозираната жалба, поради което същата следва да бъде върната.  Изпратената от Община Пловдив преписка следва да бъде върната за довършване на административнонаказателното производство по издаване на акт за установяване на административно нарушение и наказателно постановление при преценка от компетентните органи за наличие на предпоставките за това, а настоящото производство следва да бъде прекратено.

Така мотивиран,

 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 

ВРЪЩАМ жалба с вх. № 33107/21.05.2019 г. против глоба с фиш № 000951 от 14.05.2019 г.

 

ПРЕКРАТЯВАМ производството по АНД № 4337 по описа за 2019 г. на Районен съд – Пловдив, XXI наказателен състав.

 

Препис от настоящото Разпореждане ДА СЕ ИЗПРАТИ на жалбоподателя и на органа, издал фиша.

След влизане в сила на разпореждането за прекратяване на производството материалите по преписката ДА СЕ ВЪРНАТ на органа, издал фиша, за довършване на административнонаказателното производство.

 

Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред Административен съд – Пловдив.

 

                                                 

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!Й.Т.