АНД 4334/2019 - Мотиви - 26-11-2019

Мотиви по Наказателно дело 4334/2019г.

М О Т И В И

 

по АНД № 4334/2019г. по описа на VІІ наказателен състав

 

Производството е по реда на глава XXVIII  от НПК

С Постановление от 11.07.2019 година Районна прокуратура - гр. Пловдив е внесла в Пловдивски районен съд предложение обвиняемият М.Я.С. – роден на ***г***, ***, ***, български гражданин, без образование, безработен, неженен, неосъждан /реабилитиран по право/, ЕГН **********, да бъде освободен от наказателна отговорност на основание чл. 78 А от НК, за това, че на 28.06.2019г. в с. Главатар, обл. Пловдив, на ул. «1-ва» срещу № 40 е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка «Рено», модел «Меган Сценик», с регистрационен № ****, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление – с Наказателно постановление № 18-0329-000653 от 29.06.2018г., издадено от Началник група към РУ Раковски при ОДМВР Пловдив, упълномощен със заповед № 8121з – 515 от 14.05.2018г. на МВР, връчено му лично на 12.10.2018г. и влязло в сила на 23.10.2018г. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.

Прокурорът изцяло поддържа фактическата обстановка описана в постановлението на РП гр. Пловдив и обвинението, повдигнато спрямо С.. Счита, че същият е осъществил престъплението по чл. 343в ал. 2 от НК, като посочва, че са налице всички материално правни предпоставки за приложението на             чл. 78а от НК. Моли, на обвиняемия да бъде наложено наказание „Глоба“ в размер на 1500 лева.

Обвиняемият М.Я.С. се явява в съдебно заседание. Признава се за виновен.

Адв. Б., защитник на обвиняемия С., моли съда да наложи на подзащитния му минимална глоба, като посочените от него мотиви за това му искане са, че С. живее на семейни начала, има малко дете, не работи на постоянни трудови правоотношения и няма сключени трудови договори. Счита, че исканата от прокурора глоба ще бъде непосилна за подзащитния му и той няма да може да я плати.

Пловдивски районен съд - VIІ наказателен състав, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

Обвиняемият М.Я.С. е бил неправоспособен водач на моторно превозно средство /МПС/. Същият не притежавал валидно, издадено по надлежния ред свидетелство за управление на моторно превозно средство /СУМПС/.

С Наказателно постановление № 18-0329-000653 от 29.06.2018г., издадено от Началник група към РУ Раковски при ОДМВР Пловдив, упълномощен със заповед № 8121з – 515 от 14.05.2018г. на МВР, обвиняемият М.Я.С. бил наказан по административен ред за управление на моторно превозно средство /МПС/, без да притежава съответното свидетелство за управление, за това че на 02.06.2018г. в 15:30 часа, в Община Раковски, на общински път № PDV1232, между с. Стряма и с. Момино село управлявал л.а. марка „Фолксваген“, модел „Голф“ с рег. № Р****, като неправоспособен водач, с което виновно нарушил разпоредбата на чл. 150 от ЗДвП. Поради това, и на основание чл. 177, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, му било наложено наказание „Глоба“ за съответното нарушение. Посоченото наказателно постановление било връчено лично на обвиняемия С. на 12.10.2018г. и влязло в сила на 23.10.2018г.

Свидетелите П.К. и Н. Ш. – полицейски служители при РУ гр. Хисаря при ОДМВР Пловдив, били на работа за времето от 18:00 часа на 28.06.2019г. до 02:00 часа на 29.06.2019г. Двамата посочени свидетели изпълнявали задълженията си по безопасност на движението, като се били позиционирали на установъчен пункт на ул. „1-ва“ пред дом с административен № 40, намиращ се на изхода на с. Главатар в посока с. Пъдарско, обл. Пловдив. Около 21:10 часа на 28.06.2019г., на посочената улица, забелязали движещ се л.а. марка „Рено“, модел „Меган Сценик“, с рег. № *** и решили да го спрат за рутинна проверка.

В хода на извършената проверка св. К. и Ш. изискали документите на водача на посоченото превозно средство, свидетелството му за управление, както и документите на автомобила. Установили самоличността на водача, а именно обв. М.Я.С. ***, който в разговор с тях заявил, че не притежава надлежно издадено СУМПС, тоест бил неправоспособен водач към инкримираната дата – 28.06.2019г. Обвиняемият С. предоставил на полицейските служители единствено изисканите документи на автомобила. Междувременно била направена справка в системата от ОДЧ, с която се констатирало, че действително обв. М.Я.С. бил неправоспособен водач.

Във връзка с нарушенията на обв. С. бил съставен АУАН с бланков № 898402 от 28.06.2019г., който той подписал без никакви възражения. Също така му били иззети като доказателства СРМПС, част ІІ с № 010040366 и 2 /два/ броя регистрационни табели с № ****, което било обективирано и в самия акт.

Така на 28.06.2019г., въпреки че не бил изтекъл едногодишен период от санкционирането му по административен ред с НП № 18-0329-000653 от 29.06.2018г., издадено от Началник група към РУ Раковски при ОДМВР Пловдив, упълномощен със заповед № 8121з – 515 от 14.05.2018г. на МВР, връчено му лично на 12.10.2018г. и влязло в сила на 23.10.2018г., обв. М.Я.С. отново управлявал моторно превозно средство, без да притежава свидетелство за управление, тъй като бил неправоспособен водач. Съставеният АУАН с бланков № 898402 от 28.06.2019г. спрямо обв. С. бил подписан от него без никакви възражения, като му било връчено и копие от самия акт.

Така, на основание чл. 356, ал. 3 вр. ал. 1 от НПК, било образувано настоящото бързо производство.

С Постановление от 10.07.2019г. за привличане на обвиняем М.Я.С. бил привлечен за извършено от негова страна престъпление по смисъла на чл. 343в, ал. 2 от НК. Разпитан в това му процесуално качество обв. С. категорично признал вината си, но се възползвал от правото си да не дава обяснения по фактите на обвинението и изразил съжаление за стореното.

На 10.07.2019г. водещият разследването полицай изготвил заключително мнение за предаване на обвиняемия на съд, с което се преминало в стадия – действия на прокурора след приключване на разследване (чл. 357 от НПК).

В хода на съдебното и досъдебното производства обв. М.Я.С. не е дал обяснения. Описаната фактическа обстановка съдът приема за установена от показанията на свидетелите, дадени в досъдебното производство и от останалите събрани и приложени по делото писмени  доказателства.

При така установената безспорна фактическа обстановка съдът счита, че от обективна и субективна страна със своите действия обвиняемият С. е осъществил съставомерните признаци на престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, за това, че на 28.06.2019г. в с. Главатар, обл. Пловдив, на ул. «1-ва» срещу № 40 е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка «Рено», модел «Меган Сценик», с регистрационен № ***, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление – с Наказателно постановление № 18-0329-000653 от 29.06.2018г., издадено от Началник група към РУ Раковски при ОДМВР Пловдив, упълномощен със заповед № 8121з – 515 от 14.05.2018г. на МВР, връчено му лично на 12.10.2018г. и влязло в сила на 23.10.2018г.

За това престъпление Наказателният кодекс предвижда наказание „Лишаване от свобода“ от една до три години и „Глоба“ от 500 лева до 1200 лева. Обвиняемият С. не е осъждан за престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на глава VІІІ, раздел ІV от НК и от деянието не са причинени имуществени вреди, подлежащи на възстановяване, тоест налице са кумулативно предвидените в чл. 78 А от НК предпоставки за неговото приложение. Ето защо съдът счита, че най-справедливо би било на обвиняемия С. да бъде наложена глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева.

Така наложеното наказание е в минималния размер, предвиден в закона и отговаря на степента на обществена опасност на деянието и най-пълно би помогнало за поправянето на дееца.

Причини за извършване на деянието – неспазване на установения в страната законов ред.

Мотивиран от гореизложеното, съдът постанови решението си.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!

МГ