АНД 4244/2019 - Решение - 26-09-2019

Решение по Наказателно дело 4244/2019г.

РЕШЕНИЕ

N 1 7 1 9                             26.09.2019 година              Гр. ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                        XІV наказателен състав

На десет и шести септември             две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

                       

Секретар: Петя Сарпанова  

Прокурор: Марина Илиева

като  разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД 4244 по описа на 2019 година

 

Р  Е  Ш  И

 

ПРИЗНАВА обвиняемата Е.В.Я., родена на *** ***, ул. ***** б., б. г., със средно образование, безработна, неомъжена, неосъждана, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 24.06.2019г в гр.Пловдив, в маловажен случай, без надлежно разрешително е държала вискорисково наркотично  вещество -  марихуана с общо нето тегло 0.991гр. и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол -5.4 тегловни   % ТХК, на стойност 5.94лв.,съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.5  вр. с ал. 3 т.1 от НК, вр. с чл. 78А, ал.1 от НК я освобождава от наказателна отговорност като ѝ налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл. 354а, ал. 6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата остатък от марихуана 0,258 грама, изпратен в ЦМУ.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА 1бр. празен прозрачен полиетиленов плик,1бр бял хартиен плик, съдържащ 2 бр. черни полиетиленови опаковки-предадени на съхранение при домакина на Второ РУП-Пловдив, да се УНИЩОЖАТ като вещи без стойност след влизане в сила на настоящото решение.

 

На основание чл. 189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемата Е.В.Я. да заплати по сметка на ОД на МВР - Пловдив сумата от 122,40 /сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/ лева, представляваща разноски по делото.

 

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15 дневен срок от днес, по реда на глава ХХІ от НПК.

                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П. С.