АНД 4244/2019 - Мотиви - 20-12-2019

Мотиви по Наказателно дело 4244/2019г.

М О Т И В И

по АНД № 4244/19г., ПРС-ХІVн.с. :

 

Производството е по реда на чл.375 и следващите от НПК.

С мотивирано постановление по пр. пр. №5461/2019г. от 10.07.2019г. Районна прокуратура - Пловдив е направила предложение за освобождаване от наказателна отговорност по реда на чл.78А от НК на обвиняемата Е.В.Я., за това че на 24.06.2019г в гр.Пловдив, в маловажен случай, без надлежно разрешително е държала вискорисково наркотично  вещество -  марихуана с общо нето тегло 0.991гр. и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол -5.4 тегловни   % ТХК, на стойност 5.94лв.,съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, с налагане на административно наказание ГЛОБА.

С разпореждане от 16.07.2019год. съдът е приел, че са налице предпоставките на чл.78а от НК и е насрочил делото за разглеждане по реда на глава ХХVІІІ от НПК.

          Прокурорът поддържа направеното с постановлението предложение, като предлага на Съда да бъде наложено на дееца  наказание глоба ориентирано в минималния размер предвиден в закона.

Обвиняемата Я. намира обвинението за доказано и изразява съжаление за стореното. Лично пледира за минимално наказание.

          Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемата Е.В.Я. е родена на *** ***, ул. *** Тя е б., б. г., със средно образование, безработна, неомъжена, неосъждана, ЕГН **********.

На 24.06.2019 г. във ІІ РУ Пловдив постъпила оперативна информация, че обвиняемата Я., живуща *** употребява, притежава и носи в себе си наркотични вещества. С оглед на това и за проверка на информацията била сформирана група от полицейски служители, които започнали наблюдение на адреса в гр.***, ул.***. Около 17.20 часа на същия ден на посочения адрес спрял таксиметров автомобил марка „Шкода Октавия" с рег.№ ***, на фирма „Еко такси" - гр.Пловдив. В автомобила се намирали водачът и пътник, който по видими белези отговарял на оперативната информация за описание на обв.Е.В.Я.. След като пътника слязла от автомобила и се насочила към адреса, същата била задържана заедно с водача на таксиметровия автомобил. Те били отведени в сградата на ІІ РУ за изясняване на случая. При условията на неотложност е бил извършен обиск на лице по реда на НПК на обвиняемата. В дамската чанта на същата били намерени и иззети 1 бр. черен полиетиленов плик, съдържащ две топчета зелено-кафява тревиста маса с приблизителни размери 4x2 см. и разпиляна зелено кафява тревиста маса по дъното на същата чанта. За намерената зелено-кафява тревиста маса обв.Я. заявила, че представлявала марихуана, която тя си закупила за нейна лична употреба.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от обясненията на обвиняемата Я. дадени в хода на делото / съдебна и досъдебна  фаза/, от показанията на разпитания в хода на същото производство свидетел Н.С.Ф., а така също от приложените по делото писмени доказателства и протоколи за процесуално - следствени действия.

Съдът възприема и кредитира депозираните обяснения от обвиняемата и свидетелските показания, като обективни, непротиворечиви, логични и подкрепени с останалите събрани и приложени по делото доказателства.

Назначената и изготвена в досъдебното производство съдебно- химическа експертиза е установила, че при изследването на представения обект - суха, зелена растителна маса, представлява марихуана с общо нето тегло - 0.991гр. и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол- 5.4 тегловни % ТХК. Марихуаната е включена в Приложение №1 към чл.3 ,т.1 от Списък І от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични като растение с висока степен на риск за общественото здраве.

Съгласно Приложение № 2 от Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, стойността на марихуаната с общо нето тегло - 0.991 гр и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол - 5.4 тегловни % ТХК е на стойност 5.94лв.

Съдът кредитира заключението на вещото лице като компетентно изготвено, съобразно доказателствата по делото и неоспорено от страните.

При така установеното от фактическа страна е видно, че с действията си обвиняемата Е.В.Я. е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 354а ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 от НК , тъй като на 24.06.2019г в гр.Пловдив, в маловажен случай, без надлежно разрешително е държала вискорисково наркотично вещество- марихуана с общо нето тегло 0.991 гр. и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол -5.4 тегловни % ТХК, на стойност 5.94лв.,съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството. Дееца е в млада възраст, без противообществени прояви, а количеството вещество е минимално.

 От субективна страна престъплението е било извършено при пряк умисъл, тъй като обв. Я. е съзнавала, че държи наркотични вещества, за които няма надлежно разрешение, но въпреки това е желаела настъпването на общественоопасните последици.

         За извършеното от обв. Я. престъпление се предвижда наказание “Глоба” до 1000 лева. Тя не е осъждана, не е освобождавана от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ от НК,  а с деянието не са причинени имуществени вреди. При наличието на тези материалноправни предпоставки за приложението на чл. 78а от НК, Съдът е на становище, че обв. Я. следва да бъде освободена от наказателна отговорност, като на основание посочената разпоредба й бъде наложено административно наказание ГЛОБА. С оглед разпоредбата на чл.78а, ал.5 от НК в случая глобата не може да надвиши 1000 лева, но не може да бъде и по – ниска, защото попада на минимума предвиден от чл.78а, ал.1 НК. Ето защо Съдът й налага глоба в размер на 1000 / хиляда / лв., което е и в състояние да постигне поправителен ефект. Това наказание е най-справедливо, съответно на обществената опасност на дееца и извършеното от него.

На основание чл. 354а, ал. 6 от НК следва да се ОТНЕМЕ в полза на Държавата остатък от марихуана 0,258 грама, изпратен в ЦМУ.

Веществените доказателства  - 1бр. празен прозрачен полиетиленов плик,1бр бял хартиен плик, съдържащ 2 бр. черни полиетиленови опаковки-предадени на съхранение при домакина на Второ РУП-Пловдив, следва да се УНИЩОЖАТ като вещи без стойност след влизане в сила на настоящото решение.

На основание чл. 189, ал.3 от НПК следва обвиняемата Е.В.Я. да заплати по сметка на ОД на МВР - Пловдив сумата от 122,40 /сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/ лева, представляваща разноски по делото.

По изложените съображения съдът постанови решението си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Вярно с оригинала!

ХБ