АНД 4196/2019 - Решение - 23-07-2019

Решение по Наказателно дело 4196/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 1388

гр. Пловдив, 23.07.2019 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД-ПЛОВДИВ, Наказателна колегия, в открито съдебно заседание на двадесет и втори юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА

                                                                                         

          при участието на секретаря Мария Колева, като разгледа докладваното от съдията АНД4196/2019 г. по описа на ПРС, III нак. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.

          Обжалван е Електронен фиш Серия К № 2546456 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, с който Б.Х.Ш., ЕГН ********** е санкциониран с административно наказание „глоба“ в размер на 100.00 лв., за нарушение на чл. 21, ал. 1 ЗДвП.

          Жалбоподателят, Б.Х.Ш., представляван от адв. С.И., оспорва процесния ел. фиш с доводи за неправилност и незаконосъобразност. Tвърди се, че неправилно процесното нарушение е констатирано с мобилно техническо средство, доколкото същото е установено с присъствието на контролен орган, в който случай според жалбоподателя следвало да се пристъпи към съставяне на АУАН съгласно ТР № 1/2014 г. на ВАС. Отделно от това се твърди и че по делото няма доказателства за премината годишна проверка за измервателното техническо средство. Предвид всичко гореизложено се претендира за отмяната на обжалвания ел. фиш.

          Въззиваемата страна, изразява писмено становище за неоснователност на така депозираната жалба.

          От фактическа страна се установява следното:

          На 15.02.2019 г. в 09:26 часа в град Пловдив, на бул. „Санкт Петербург“, до № 73, е било извършено нарушение за скорост с лек автомобил „Тойота Корола Версо“ с рег. № ..., установено и заснето с автоматизирано техническо средство TRF 1-M 529, като при разрешена скорост от 50 км/ч. е установена скорост от 78 км/ч., след отчитане на толеранс на измерената скорост от минус 3 км/ч. или превишение на разрешената скорост с 28 км/ч. По делото е установено, че собственик на горепосоченото МПС е Б.Х.Ш..

          За така констатираното нарушение на чл. 21, ал. 1 ЗДвП и на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 ЗДвП, е бил издаден обжалваният ел. фиш, с който на собственика на автомобила е наложена глоба от 100.00 лева.

          Тази фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от писмените доказателства по делото, които съгласно чл. 189, ал. 15 ЗДвП, се ползват с доказателствена сила и които съдът възприема и кредитира като обективни и непротиворечиви.

          Горната фактическа обстановка обосновава следните правни изводи:

          Жалбата е подадена в законоустановения срок, изхожда от легитимирана страна и е насочена срещу подлежащ на съдебен контрол акт, поради което същата е допустима, а разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, при избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава определените стойности на скоростта в km/h, които за пътно превозно средство от Категория Б за населеното място е 50 км. ч., извън населено място – 90 км. ч., а по автомагистрала – 130 км. ч., а според ал. 2 когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал. 1, това се сигнализира с пътен знак. По силата на чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП (в редакцията ѝ към датата на извършване на нарушението), за превишаване на разрешената скорост  в  населено място от 21 km/h до 30 km/h  е предвидена глоба в размер 100 лв. Следователно, деянието, за което е наложено на административно наказание е обявено от закона за наказуемо.

          При извършената служебната проверка Съдът констатира, че обжалваният ел. фиш съдържа реквизитите по чл. 189, ал. 4 ЗДвП – посочени са данните за териториалната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точният час на извършване на нарушението, регистрационният номер на моторното превозно средство, собственикът, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срокът, сметката или мястото на доброволното й заплащане. От представените по делото доказателства се установява, че електронният фиш е бил издаден и връчен по установения за това в закона ред.

          Правилно е било преценено и че за процесното нарушение следва да бъде ангажирана отговорността на собственика на МПС, с което е извършено заснетото нарушение. В тази връзка следва да се посочи, че по делото не са налице данни процесното МПС да е било управлявано от друго лице, различно от неговия собственик, но така или иначе от страна на жалбоподателя не са въведени такива твърдения, нито пък данни да е спазила процедурата по чл. 189, ал. 5 ЗДвП – при изрично указана такава възможност в самия ел. фиш. В качеството си на собственик жалбоподателят е бил длъжен да спази реда на чл. 189, ал. 5 ЗДвП. Съгласно цитираната норма при издаден електронен фиш, собственикът на заснетото МПС в 14-дневен срок от получаването на фиша заплаща глобата или предоставя в съответната териториална структура на МВР писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на МПС. На лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш по ал. 4 за извършеното нарушение. В процесния случай липсват доказателства, а всъщност дори и твърдения жалбоподателят да е представил Декларация по смисъла на чл. 189, ал. 5 ЗДвП, с което да обоснове отпадане на отговорността си. Последното от своя страна обуславя извода, че правилно същият, като собственик на процесното МПС, с което е било извършено нарушението, е бил привлечен към отговорност.

          Настоящият съдебен състав не споделя възражението, че тъй като процесният ел. фиш е издаден след заснемане на нарушение с мобилна камера в присъствие на контролен орган и нарушител, в този случай следвало да се състави АУАН, вместо да се пристъпи към издаването на ел. фиш, което според жалбоподателката можело да се случи само при заснемане на нарушение със стационарна камера. В конкретния случай е налице фиксирана скорост на движение на лекия автомобил, посредством „Мобилна система за видео контрол на нарушенията на правилата за движение – TFR1-M” /видно от приложено по делото Удостоверение за одобрен тип средство за измерване/. Настоящият съдебен състав намира, че издаването на ел. фиш при заснето нарушение с мобилна система за контрол на нарушенията не се явява в нарушение на нормативната база. На основание чл.165, ал. 3 ЗДвП Министърът на вътрешните работи е издал Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата /обн. ДВ бр.36 от 19.05.2015 г./ С посочената Наредба се уреждат условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. Съгласно разпоредбата на чл. 3 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., стационарните и мобилните автоматизирани технически средства и системи /АТСС/ заснемат статични изображения във вид на снимков материал и/или динамични изображения – видеозаписи, с данни за установените нарушения на правилата за движение, като в чл. 3 от Наредбата е регламентирано, че за установените от АТСС нарушения на правилата за движение по пътищата се издават електронни фишове чрез използване на автоматизирана информационна система. Въз основа на посочената нормативна регламентация следва извод, че към настоящия момент нарушенията на правилата за движение по пътищата могат да се санкционират чрез издаване на електронен фиш не само при установяването им при използване на стационарни АТСС, а и посредством мобилни автоматизирани технически средства и системи за контрол, обозначени със съответен пътен знак и оповестени по законово определения начин. Нормативно установените условия за въвеждането в експлоатация, реда за използване, начина на обозначаване на зоната за контрол с АТСС и автоматизирания режим на работа, който не изисква обслужване от контролния орган, освен включването и изключването на мобилното АТСС (чл. 9 от Наредбата), съответстват на изискванията, залегнали в Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 г. по тълк. дело № 1/ 2013г. на ВАС. Разрешението, дадено в посоченото Тълкувателно решение /че в хипотезата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП установяването и заснемането на нарушения по ЗДвП може да се осъществява само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган/, се основава на липсата на изрично разписани правила за използването на мобилните технически средства като е прието, че поставянето на технически средства, които автоматично да записват административни нарушения, трябва да се извършва по определена процедура и с оглед спазването на определени изисквания. След измененията на ЗДвП /обн. ДВ бр.19 от 13.03.2015 г.) и издаването на Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата /обн. ДВ бр.36 от 19.05.2015 г./, издаването на електронен фиш за налагане на административни санкции за допуснати нарушения на чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗДвП е допустимо и когато нарушенията бъдат установени и заснети с мобилно автоматизирано техническо средство или система, предварително обозначени съгласно чл.165, ал. 2, т. 7 ЗДвП, функциониращи автоматично, при условие, че са изпълнени изискванията на Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. Присъствието или отсъствието на контролен орган (оператор на системата) в патрулния автомобил, по никакъв начин не оказва въздействие върху точността и обективността на установяване и заснемане на нарушението. Контролният орган няма никаква възможност да променя или да влияе върху измерването, регистрирането и записа на нарушенията, установени и заснети с мобилно автоматизирано техническо средство. Измерването и регистрирането на скоростта и записа на доказателствения видеоматериал се извършва напълно автоматично от системата радар-камера-компютър. Регламентираното в чл.189, ал.4 от ЗДвП "в отсъствието на контролен орган и на нарушител", следва да се тълкува граматически, като поясняващо действието по издаване на електронен фиш, а не установяването и заснемането на нарушението с автоматизирано техническо средство. Този извод следва и от обстоятелството, че обективно невъзможно е нарушението да се извършва и заснема в отсъствието на нарушителя, защото нарушение без присъствието на нарушителя е правен нон сенс. Предвид горното, настоящият съдебен състав счита, че ел. фишове могат да бъдат издавани и при употреба на мобилни системи за видеоконтрол в присъствието на контролен орган, стига да са спазени изискванията на наредбата.

          В случая са налице всички кумулативно предвидени в Наредба № 8121з-532/12.05.2015 г. изисквания за законосъобразност на използването на мобилно техническо средство за видеоконтрол.

          Нарушението е установено с автоматизирано техническо средство “TFR 1-M” № 529, представляващо мобилна система за видеоконтрол.

          Техническото средство е от одобрен тип, което е видно от приложеното по делото Удостоверение за одобрен тип средство за измерване.

          Техническото средство е преминало през последваща метрологична проверка, което е видно от представения Протокол за проверка на мобилна система за видеоконтрол. Последното обосновава и неоснователността на направеното в този смисъл възражение.

          По преписката е приложен снимков материал към Клип 17367, радар 529, от който се установяват точните дата, място и посока на движение на автомобила, неговия регистрационен номер и географските координати на разположение на техническото средство и на регистриране на нарушението.                                                  Спазени са изискванията на чл. 10, ал. 1 от Наредба № 8121з-532/12.05.2015 г. като надлежно е попълнен Протокол за използване на Автоматизирано техническо средство или система.

          Електронният фиш съдържа предвидените в чл. 189, ал. 4 ЗДвП реквизити, като в същия  точно и изчерпателно са посочени фактическите признаци на деянието: на 15.02.2019 г. в 09:26 часа в град Пловдив, на бул. „Санкт Петербург“, до № 73, е било извършено нарушение за скорост с лек автомобил „Тойота Корола Версо“ с рег. № ..., установено и заснето с автоматизирано техническо средство TRF 1-M 529, като при разрешена скорост от 50 км/ч. е установена скорост от 78 км/ч., след отчитане на толеранс на измерената скорост от минус 3 км/ч. или превишение на разрешената скорост с 28 км/ч. Изрично е посочена нарушената правна норма чл. 21, ал.1 ЗДвП. Посочени са и правните признаци на нарушението: при разрешена в населено място скорост 50 км/ч. е допуснато наказуемо превишение на скоростта от  28 км/ч.

          Изложената в Електронния фиш фактическа обстановка се доказва от приложената по административната преписка фотоснимка. В тази връзка следва да се посочи, че правилно е приложен и законово установения толеранс от 3 км.ч. На фотоснимката е посочена измерена скорост 81 км/ч. В електронния фиш изрично е посочено, че в него е отбелязана не измерената скорост, а установена стойност на скоростта, която се получава, като от измерената скорост се извадят 3 км/ч толеранс в полза на водача. В конкретния случай 81 км/ч -3 км/ч е равно на 78 км/ч., т.е скоростта, посочена в електронния фиш. Налице е следователно пълно съответствие. В електронния фиш изрично е посочено и коректното основание, на което се ангажира отговорността на жалбоподателя, а именно чл. 189, ал. 4 ЗДвП, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 ЗДвП.

          Наложеното наказание точно съответства на предвиденото в чл. 182, ал. 1, т. 3 ЗДвП, като предвидената в закона глоба е в абсолютно установен размер, което препятства възможността за ревизирането му.

          Санкционираното нарушение разкрива типичната, а не по-ниска степен на обществена опасност на деяния от този вид, поради което приложение не може да намери и разпоредбата на чл.  28 ЗАНН.

 

Поради горните мотиви, Пловдивският районен съд, ІII н. с.

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш Серия К № 2546456 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, с който Б.Х.Ш., ЕГН ********** е санкциониран с административно наказание „глоба“ в размер на 100.00 /сто/ лв., за нарушение на чл. 21, ал. 1 ЗДвП.

 

          Решението подлежи на обжалване пред ПАС по реда на гл. XII АПК и на основанията в НПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала! МК