АНД 4154/2019 - Мотиви - 10-07-2019

Мотиви по Наказателно дело 4154/2019г.

Мотиви към Решение по АНД № 4154 по описа за 2019 г. на Районен съд – Пловдив, XXI наказателен състав.

 

Производство по реда на чл. 4 и сл. от Указа за борба с дребното хулиганство.

Образувано е по Акт № 16 от 06.07.2019 г. за констатиране на проява на дребно хулиганство, съставен от С. Д. Ч. – ** *** в 01 РУ при ОД на МВР – Пловдив, против лицето Т.М.Ш., ЕГН: **********.

В съдебно заседание нарушителят Ш. се явява лично, заявява, че ще се защитава сам и не желае адвокатска защита. Дава обяснения, в които признава, че описаната в акта за констатиране на проява на дребно хулиганство фактическа обстановка е правилно установена, заявява, че не я оспорва и изразява съжаление за стореното. В хода на съдебните прения посочва, че се признава за виновен и че съжалява, а с последната си дума моли за минимално наказание.

Районна прокуратура – Пловдив, редовно уведомена, не изпраща представител.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното от фактическа страна:

Т.М.Ш. е роден на *** ***, б., български гражданин, живущ ***, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********.

На 06.07.2019 г. около 15:30 часа в гр. Пловдив нарушителят Т.М.Ш. посетил кафе „Били-09“, находящо се в магазин „П.“ на адрес ул. „К. ш.“ № *. Ш. бил употребил алкохол и залитал, докато ходил. В заведението си поръчал кафе на служителките зад бара – свидетелките Н. и А.Х., като хвърлил парите си по св. Н.. След това Ш. седнал на една маса и разпилял по пода монети, които извадил от джоба си, като накарал св. А.Х. да ги събере. В заведението нарушителят говорил на висок глас и обиждал останалите клиенти. Свидетелката Г. Х. подала сигнал на ЕЕН 112, като на място бил изпратен автопатрул в състав ** ** А. и Т.. Нарушителят Ш. бил отведен в Първо РУ при ОД на МВР – Пловдив, където бил задържан за 24 часа със заповед за задържан на лице и му бил съставен Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство № 16/06.07.2019 г.  

Така описаната фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите Г. Р.Х., Н.В.Н., А. Х. Х., от докладна записка от С. Ч. от 06.07.2019 г., от заповед за задържане на лице с рег. № 432зз-208/06.07.2019 г.

Съдът изцяло кредитора показанията на свидетелите Г.Р.Х., Н.В.Н., А. Х. Х.. Същите са подробни, последователни, вътрешно непротиворечиви и взаимно кореспондиращи си. В показанията си свидетелите възпроизвеждат обстоятелства, които непосредствено за възприели като очевидци. От тях се установяват датата и мястото на извършване на деянието, както и конкретното поведение на нарушителя от фактическа страна, което съставлява и изпълнителното деяние на процесната проява на дребно хулиганство.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, че от правна страна с действията си Т.М.Ш. е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 1, ал. 2 от УБДХ. От обективна страна на 06.07.2019 г. около 15:30 часа в гр. Пловдив е извършил непристойна проява на публично място – в кафе „Били-09“, находящо се в магазин „П.“ на адрес ул. „К. ш.“ № *, пред повече хора – свидетелите Г. Р. Х., Н.В.Н., А. Х. Х., изразена в оскърбително отношение към гражданите, като първо е замерял с монети св. Н.В.Н., а след това е започнал да говори на висок глас и да обижда клиентите в заведението, с което е нарушил обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от НК.

От субективна страна нарушението е извършено виновно от дееца и при форма на вината пряк умисъл. Ш. е съзнавал отрицателната оценка, която обществото дава на неговите действия и че чрез тях ще демонстрира оскърбително отношение към св. Н. , както и към клиентите на процесното заведение „Били-09“, което последните от своя страна непосредствено са щели да възприемат. Предвиждал е, че с действията си ще наруши обществения ред и спокойствие и е целял настъпването на тези, съзнавани и предвидени от себе си последици.

При определяне на наказанието съдът намира на първо място, че с оглед конкретните проявни форми, в които се е изразило общественоопасното поведение на нарушителя, следва да се наложи по-лекото от двете алтернативно предвидени в УБДХ наказания, а именно „глоба“. Наказанието „задържане в структурно звено на Министерство на вътрешните работи“ включва в съдържанието си по-голям обем държавна принуда, но според настоящия състав и наказанието „глоба“ ще въздейства предупредително и превъзпитателно върху нарушителя. Прилагането на държавната принуда в повече от необходимите предели за постигане на преследваните цели противоречи на принципите за определяне на наказанието, по които съображения съдът счете, че именно наказанието „глоба“ се явява най-подходящо в случая. При индивидуализацията на така определеното наказание бяха взети предвид като смекчаващи обстоятелства изказаното съжаление за стореното и признанието на вината, което нарушителят направи. Като отегчаващо обстоятелство се отчита, че част от действията на нарушителя са били насочени към непълнолетната А.Х., като Ш. я е накарал да събере разпилените му пода пари, а така също е използвал обидни думи в нейно присъствие. Съдът намира също така и че размерът на глобата не трябва да засяга прекомерно имуществената сфера на нарушителя така, че да създава невъзможност за нейното заплащане, но същевременно трябва да е достатъчен, за да укаже предупредителен и превъзпитателен ефект върху наказаното лице. По тези съображения настоящият състав намери, че наказанието следва да бъде индивидуализирано при превес на смекчаващите обстоятелства, но същевременно над предвидения минимален размер в закона, като за процесната проявата на дребно хулиганство на нарушителя Т.М.Ш. бъде наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева. Съдът счита, че самият факт на образуваното производство и наложено наказание ще укажат необходимия предупредителен и превъзпитателен ефект върху него, поради което не следва да се определя по-тежко по вид или по размер наказание.

Така мотивиран, съдът постанови решението си.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!Й.Т.