АНД 4124/2019 - Разпореждане - 17-07-2019

Разпореждане по Наказателно дело 4124/2019г.

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е № 14265

гр.Пловдив, 17.07.2019г.

 

         ИВАН КАЛИБАЦЕВ – съдия при Районен съд – гр.Пловдив, като съдия – докладчик по АНД N 4124/2019г. по описа на ПРС, VI н.с., след като се запознах с материалите по делото, констатиран, че са налице основания за прекратяване на настоящото производство.

         Производството е образувано въз основа на жалба на А.Х.В., ЕГН: **********, с адрес *** против фиш N 0002260643/01.03.2019г. на **** в Сектор“Общинска полиция“ при ОДМВР – Пловдив, с който е наложена глоба в размер на 20 /двадесет/ лева за нарушение по чл.4Б от НРСППППСТГП във вр. с чл.186 ал.3 от ЗДвП вр. с чл. 43 ал.3 от НРСППППСТГП.

         Така депозираната жалба е подадена от лице, имащо правен интерес от това, но същата е НЕДОПУСТИМА. С жалбата се оспорва нарушение, за което на жалбоподателя е наложена глоба с фиш, а съгласно изискванията на чл.186 ал.2 от ЗДвП и чл. 42 ал.2 от НРСППППСТГП на лице, което оспорва извършването на нарушението, следва да се състави акт. Наред с това разпоредбата на чл. 59 ал.1 от ЗАНН не предвижда възможност за стартиране на административно производство при обжалване на наложена глоба с фиш.  С оглед на това и в изпълнение на законовите разпоредби на чл.186 ал.2 от ЗДвП и чл. 42 ал.2 от НРСППППСТГП, както и по чл. 39 ал.3 от ЗАНН настоящото производство следва да се прекрати, а материалите да се върнат на Община – Пловдив по компетентност за съставяне на АУАН.

         Мотивиран от горното

 

  Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М:

 

         ПРЕКРАТЯВАМ производството по АНД N 4124/2019г. по описа на ПРС, VI н.с.

         Препис от разпореждането да се изпрати на А.В. *** за сведение.

         Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред Административен съд – Пловдив.

         След влизане в сила на разпореждането за прекратяване на производството, материалите по административната преписка да се върнат на Община – Пловдив.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                      Вярно с оригинала!

                                М.Г.